Skip to content

Skip to table of contents

Bann Maler Dan Lakaz David

Bann Maler Dan Lakaz David

 Zistwar 62

Bann Maler Dan Lakaz David

APRE ki David koumans regne dan Jérusalem Jéhovah fer so larme gagn boukou viktwar kont zot bann lennmi. Jéhovah ti promet pou donn bann Izraelit pei Canaan. Ek asterla avek led Jéhovah, zot finn gagn tou sa bann pei-la.

David enn bon lerwa. Li kontan Jéhovah. Alor enn parmi bann premie kitsoz ki li fer kan li gagn lavil Jérusalem se pou amenn lars lalians Jéhovah dan lavil. Ek li anvi konstrir enn tanp pou gard lars-la.

Kan David vinn pli vie, li fer enn gran erer. David kone ki pa bon pran enn kitsoz ki pou enn lot dimounn. Enn tanto, kan li ti lor teras so lakaz, kan li get anba li trouv enn extra zoli madam. Li apel Bath-Shéba ek so mari Ouriya, enn solda.

David telman anvi Bath-Shéba ki li fer amenn li dan so lakaz. So mari inn al lager. Apre ki David dormi ar Bath-Shéba, plitar li tom ansint. David bien trakase. Li avoy enn mesaz so sef larme, Yoab, ek dir li met Ouriya devan dan lager pou ki li mor. Kan Ouriya mor, David marye avek Bath-Shéba.

Jéhovah bien ankoler avek David. Alor Li avoy so serviter Nathân pou koz ar li konsernan so bann pese. Lor sa zimaz-la, to kapav trouv Nathân pe koz ar li. David ena boukou regre pou seki li’nn fer, ek Jéhovah pa touy li. Me Jéhovah dir: ‘Parski to’nn fer sa bann move kitsoz-la, to pou gagn boukou problem dan to lakaz.’ Vremem, David pa’nn aret gagn problem apre sa!

Pou koumanse garson Bath-Shéba mor. Apre sa premie garson David, Amnôn, fer enn manier ki li retrouv li tousel avek Tamar, so ser, ek li viol li. Absalom, garson David, telman ankoler ki li touy Amnôn. Plitar, Absalom gagn faver boukou parmi lepep, ek fer limem vinn lerwa. Finalman, David gagn lager kont Absalom, ek Absalom mor. Vremem David inn gagn enn kantite problem.

Pandan sa letan-la, Bath-Shéba gagn enn garson ki apel Salomon. Kan David vinn vie ek malad, so garson Adoniya esey fer limem vinn lerwa. Alor, David fer enn pret ki apel Tsadoq vers delwil lor latet Salomon pou montre ki li pou vinn lerwa. Pa tro lontan apre David mor kan li ena 70 an. Li regne pandan 40 an me asterla Salomon ki lerwa Israël.

2 Samuel 11:1-27; 12:1-18; 1 Rois 1:1-48.