Skip to content

Skip to table of contents

Enn Nouvo Kalite Manze

Enn Nouvo Kalite Manze

 Zistwar 34

Enn Nouvo Kalite Manze

ESKI to kone ki sa bann dimounn-la pe ramase anba? Li kouma lanez. Li blan, li fin ek li kas-kase. Me se pa lanez; se enn kitsoz ki manze.

Sa fer selman enn mwa depi ki bann Izraelit inn kit l’Égypte. Asterla, zot dan dezer. Lepep koumans plengne parski pena boukou manze dan dezer, ek zot dir: ‘Vomie Jéhovah ti touy nou dan l’Égypte mem. Omwin laba nou ti pou gagn tou seki nou ti anvi manze.’

Alor Jéhovah dir: ‘Mo pou fer manze tonbe depi lesiel parey kouma lapli.’ Ek se seki Jéhovah fer. Landemin gramatin kan bann Izraelit trouv sa kitsoz blan ki’nn tonbe la, sakenn demann so kamarad: ‘Ki ete sa?’

Moïse dir: ‘Se sa manze lamem ki Jéhovah inn donn zot pou manze.’ Lepep apel sa LAMANN. Li gagn mem gou ki bann ti gato dimiel.

Moïse dir lepep: ‘Sakenn bizin ramas kantite ki li pou manze.’ Se seki zot fer toule gramatin. Apre sa, kan soley koumans tap for, lamann ki res lor later fonn.

Moïse dir osi: ‘Fode pa ki personn ramas lamann pou landemin.’ Me ena sertin parmi lepep ki pa ekoute. To kone ki arive? Landemin gramatin lamann ki zot ti ramase ti ranpli ar lever, ek ti koumans santi pi.

Selman, ena enn zour dan lasemenn, kot lepep bizin ramas de fwa plis ki zot abitie ramase. Sa zour-la se siziem zour. Jéhovah dir zot ramas pou landemin osi parski setiem zour Li pa pou fer lamann tonbe. Lamann ki zot ti ramase pou setiem zour pa ti gagn lever, ni ti santi pi. Sa se enn lot mirak!

Pandan tou sa lane ki bann Izraelit inn res dan dezer la Jéhovah finn donn zot lamann pou manze.

Exode 16:1-36; Nombres 11:7-9; Josué 5:10-12.