Skip to content

Skip to table of contents

Enn Bourik Koze

Enn Bourik Koze

 Zistwar 42

Enn Bourik Koze

ESKI to’nn deza tann enn bourik koze? Kitfwa to pou dir: ‘Non, bann zanimo pa kapav koze.’ Me Labib dir nou ki ti ena enn bourik ki ti koze. Anou gete kouma sa ti arive.

Bann Izraelit pre pou rant dan pei Canaan. Balak, lerwa Moab, gagn per bann Izraelit. Alor, li fer apel Balaam, enn profet, pou donn bann Izraelit malediksion. Balak promet Balaam pou donn li boukou kas, alor Balaam mont lor so bourik pou al kot Balak.

Jéhovah pa anvi ki Balaam donn So pep malediksion. Alor, Li avoy enn anz avek enn long lepe pou debout lor semin pou aret Balaam. Balaam pa kapav trouv sa anz-la, me so bourik wi. Akoz sa, so bourik rod evit sa anz-la, ek finalman li alonz li lor semin. Balaam bien ankoler, ek li bat so bourik avek enn baton.

Lerla Jéhovah fer Balaam tann so bourik koz ar li. Bourik-la demande: ‘Ki mo’nn fer pou ki to bat mwa koumsa?’

Balaam reponn: ‘To pe fer mwa pas pou enn bet. Si mo ti ena enn lepe mo ti pou touy twa!’

Bourik-la demann li: ‘Eski mo’nn deza tret twa koumsa?’

Balaam reponn: ‘Non.’

Apre sa, Jéhovah fer Balaam trouv sa anz ki pe deboute lor semin avek so lepe la. Anz-la dir: ‘Kifer to’nn bat to bourik? Mo’nn vinn la pou blok to semin, parski fode pa to al donn Israël malediksion. Si to bourik pa ti evit mwa, mo ti pou touy twa, me mo pa ti pou fer ditor to bourik.’

Balaam dir: ‘Mo’nn fer pese. Mo pa ti kone si to ti pe debout lor semin.’ Anz-la les Balaam ale, ek Balaam al get Balak. Malgre sa, li esey donn Israël malediksion, me olie sa, Jéhovah fer li beni Israël trwa fwa.

Nombres 21:21-35; 22:1-40; 23:1-30; 24:1-25.