Skip to content

Skip to table of contents

Fason Ki Jésus Ansegne

Fason Ki Jésus Ansegne

 Zistwar 95

Fason Ki Jésus Ansegne

ENN zour Jésus dir enn misie ki li bizin kontan so prosin. Misie-la demann Jésus: ‘Kisannla mo prosin?’ Jésus kone ki sa misie-la pe panse. Sa misie-la pe panse ki so prosin se zis bann dimounn ki mem ras ek relizion ki li. Alor, anou gete ki Jésus dir li.

Parfwa Jésus servi bann zistwar pou ansegne. Se seki li fer asterla. Li rakont enn zistwar lor enn Zwif ek enn Samaritin. Nou finn deza aprann ki laplipar Zwif pa kontan bann Samaritin. Ala zistwar ki Jésus rakonte:

Enn zour enn Zwif pe desann lor enn semin kot ena bann montagn pou al Jéricho. Me bann voler atak li. Zot kokin so kas, zot bat li ek zot les li demi-mor.

Plitar enn pret Zwif pas lor sa semin-la. Li trouv sa misie ki’nn gagn bate la. Ki to panse li fer? Li travers lot kote semin ek li kontign marse. Apre sa, enn lot misie bien relizie pran mem semin. Li ti enn Levit. Eski li arete? Non, li osi li pa arete pou ed sa misie-la. To kapav trouv sa pret ek sa Levit la pe ale lwin laba lor semin.

Me gete kisannla ki avek sa misie ki’nn gagn bate la. Se enn Samaritin ki pe ed sa Zwif-la. Li pe met inpe medsinn lor so dimal. Apre sa, li amenn sa Zwif-la enn plas kot li kapav repoze ek geri.

Kan Jésus fini rakont so zistwar, li demann sa misie ki ti poz li kestion la: ‘Dapre twa kisannla parmi sa trwa-la finn montre ki li enn prosin pou sa misie ki’nn gagn bate la? Pret-la, Levit-la ouswa Samaritin-la?’

Misie-la reponn: ‘Samaritin-la. Li’nn montre li bon anver sa misie ki’nn gagn bate la.’

Jésus dir: ‘To ena rezon. Alor, ale ek twa osi tret lezot parey.’

Eski to kontan fason ki Jésus ansegne? Nou kapav aprann boukou kitsoz inportan si nou ekout seki Jésus dir dan Labib, pa vre?

Luc 10:25-37.