Skip to content

Skip to table of contents

Latour Babel

Latour Babel

 Zistwar 12

Latour Babel

BOUKOU lane inn pase. Bann garson Noé inn gagn bann zanfan, ki’nn grandi ek ki’nn gagn bann zanfan zot osi. Avek letan finn ena boukou dimounn lor later.

Enn parmi sa bann dimounn-la se Nimrod, enn aryer-tizanfan Noé. Nimrod se enn kikenn ki bien move, li lasas ek li touy bann zanimo ek bann dimounn toulede. Li’nn fer limem vinn lerwa parski li anvi dominn lor lezot dimounn. Bondie pa kontan li.

Sa lepok-la, bann dimounn ti pe koz enn sel lang. Seki Nimrod anvi li, se ki tou dimounn res groupe ansam, koumsa li pou kapav dominn zot. Eski to kone ki li fer? Li dir bann dimounn konstrir enn lavil ek fer enn gran latour. Dan sa zimaz-la, eski to trouv zot pe fer bann blok?

Jéhovah pa dakor ki bann dimounn fer sa konstriksion-la. Bondie ti anvi ki bann dimounn al res dan diferan landrwa partou lor later. Me bann dimounn dir: ‘Vini! Anou ranz enn lavil ek enn latour ki telman ot ki li pou tous lesiel. Lerla, tou dimounn pou konn nou!’ Sa bann dimounn-la anvi ki zot, zot gagn laglwar, pa Bondie.

Alor, Bondie fer zot travay arete. To kone kouma Li fer sa? Enn sel kout, Li fer bannla koz diferan lang, olie enn sel. Bann travayer-la nepli konpran zot kamarad. Se akoz sa ki zot lavil finn gagn nom Babel ouswa Babylone, ki vedir “Konfizion.”

Bann dimounn finn koumans kit Babel. Bann group dimounn ki koz mem lang finn al res ansam dan lezot landrwa lor later.

Genèse 10:1, 8-10; 11:1-9.