Skip to content

Skip to table of contents

David Vinn Lerwa

David Vinn Lerwa

 Zistwar 61

David Vinn Lerwa

ANKOR enn fwa, Saül esey atrap David. Li pran 3,000 parmi so bann pli bon solda ek li al rod David. Kan David aprann sa, li avoy bann espion pou kone kotsa Saül ek so bann solda pe kanpe dan lanwit. Apre sa David demann de parmi so bann zom: ‘Kisannla parmi zot pou al avek mwa dan kan Saül?’

Abishaï reponn: ‘Mwa mo pou ale.’ Abishaï se limem garson Tserouïa, ser David. Kan Saül ek so bann zom pe dormi, David ek Abishaï rant an dous dan zot kan. Zot pran lans Saül ek so resipian delo, ki pre kot so latet. Personn pa trouv zot ni tann zot parski zot tou dan enn gran somey.

Get David ek Abishaï asterla. Zot inn ale, ek san okenn problem zot inn ariv lao lor enn kolinn. Depi lao David kriye sef larme Israël: ‘Abner, kifer to pa pe protez to met, lerwa? Gete! Kot so lans ek so resipian delo ete?’

Saül leve. Li rekonet lavwa David, ek li demande: ‘Twa sa David?’ Eski to trouv Saül ek Abner anba dan sa zimaz-la?

David reponn Saül: ‘Wi, mo segner lerwa.’ Lerla David demann li: ‘Kifer to pe rod trap mwa? Ki move kitsoz mo’nn fer? O mo lerwa, get to lans. Fer enn parmi to bann zom vinn pran li.’

Saül rekonet: ‘Mo’nn mal azir. Mo’nn fer bann betiz.’ Apre sa, David ale ek Saül retourn kot li. Me David reflesi ek li dir an limem: ‘Pa zordi pa demin, Saül pou touy mwa. Mo bizin sove al dan pei bann Filistin.’ Ek se seki li fer. David reisi anbet bann Filistin ek fer zot krwar ki asterla li dan zot kote.

Plitar, bann Filistin al lager kont Israël. Dan sa lager-la Saül ek Yonathân toulede mor. Sa fer David bien sagrin, ek li ekrir enn zoli sante, kot li dir: ‘Mo bien tris pou twa mo frer Yonathân. Mo ti bien kontan twa!’

Apre sa, David retourn Israël dan lavil Hébrôn. La, ena enn lager ant bann zom ki swazir Ish-Bosheth, garson Saül, kouma lerwa ek bann zom ki anvi David kouma zot lerwa. Me finalman, bann zom David gagne. David ena 30 an kan li vinn lerwa. Pandan set an edmi li diriz kouma lerwa dan Hébrôn. Sertin bann garson ki li finn gagne apel Amnôn, Absalom, ek Adoniya.

Asterla, finn ariv ler pou ki David ek so bann solda al lager pou pran enn zoli lavil ki apel Jérusalem. Yoab, enn lot garson Tserouïa, ser David, pran latet dan sa lager-la. Alor, David rekonpans Yoab kan li fer li vinn sef so larme. Asterla, David koumans dirize kouma lerwa dan lavil Jérusalem.

1 Samuel 26:1-25; 27:1-7; 31:1-6; 2 Samuel 1:26; 3:1-21; 5:1-10; 1 Chroniques 11:1-9.