Skip to content

Skip to table of contents

Jésus Ansegn lor enn Montagn

Jésus Ansegn lor enn Montagn

 Zistwar 91

Jésus Ansegn lor enn Montagn

GET Jésus pe asize la. Li pe ansegn tou sa bann dimounn-la lor enn montagn dan Galilée. Bann ki pe asiz pli pre ar li se so bann disip. Li finn swazir 12 parmi zot pou vinn so bann zapot. Bann zapot se bann disip Jésus ki pli spesial. Eski to konn zot nom?

Ena Simon Pierre ek so frer André. Apre ena Jacques ek Jean, zot osi zot de frer. Ena enn lot zapot ki apel Jacques ek enn lot osi ki apel Simon. Ena de zapot ki apel Judas. Enn se Judas Iscariote, ek lot-la apel osi Thaddée. Apre ena Philippe ek Nathanaël (apel li osi Barthélemy), ek Matthieu ek Thomas.

Apre ki zot kit Samarie, Jésus koumans prese pou premie fwa, li dir: ‘Rwayom lesiel pe vini.’ To kone ki sa rwayom-la sa? Se vre gouvernman Bondie. Se Jésus ki lerwa sa rwayom-la. Li pou regne depi lesiel ek li pou amenn lape lor later. Rwayom Bondie pou fer later antie vinn enn zoli paradi.

Isi Jésus pe ansegn bann dimounn konsernan sa rwayom-la. Li explike: ‘Ala kouma zot bizin priye: Nou papa ki dan lesiel, fer ki to nom gagn loner. Fer ki to rwayom vini. Ki to volonte fer lor later, parey kouma dan lesiel.’ Boukou dimounn apel sa lapriyer-la ‘Notre Père.’ Eski to kapav resit sa lapriyer-la net?

Jésus ansegn bann dimounn osi kouma zot bizin tret sakenn so kamarad. Li dir: ‘Fer pou lezot seki to ti pou anvi zot fer pou twa.’ Eski to pa kontan kan lezot tret twa dan enn bon fason? Savedir Jésus pe dir ki nou bizin tret lezot avek bonte. Eski sa pa pou extraordiner dan paradi kan tou dimounn pou azir koumsa?

Matthieu sapit 5 ziska 7; Mt 10:1-4.