Skip to content

Skip to table of contents

Enn Ti Pie Pe Pran Dife

Enn Ti Pie Pe Pran Dife

 Zistwar 30

Enn Ti Pie Pe Pran Dife

ENN zour Moïse amenn so troupo manz lerb lor enn montagn ki apel Horeb. La li trouv enn ti pie pe pran dife, me selman ti pie-la pa pe brile!

Sirman Moïse pe dir an limem: ‘Bien drol sa. Les mo al pli pre pou mo trouv pli bien.’ Kan li koste, li tann enn lavwa dir li: ‘Pa koste pli pre. Tir to sandalet, parski to pe debout lor enn later sakre.’ Se Bondie ki pe koze par mwayin enn anz. Alor, Moïse kasiet so figir.

Lerla Bondie dir: ‘Mo finn trouv mo pep pe soufer dan l’Égypte. Mo pou delivre zot, ek se twa ki mo’nn swazir pou tir zot dan l’Égypte.’ An realite, Jéhovah pe al fer so pep rant dan enn zoli pei ki apel Canaan.

Me Moïse dir: ‘Mo enn nanye ditou. Kouma mo pou kapav fer sa? Me fer koumadir mo ale. Bann Izraelit pou dir mwa: “Kisannla inn avoy twa?” Lerla ki mo pou dir zot?’

Bondie reponn li: ‘Ala seki to bizin dir: “JÉHOVAH Bondie Abraham, Bondie Isaac ek Bondie Jacob finn avoy mwa ver zot.”’ Ek Jéhovah azoute: ‘Samem mo nom pou touletan.’

Moïse dir Li: ‘Me fer koumadir zot pa krwar mwa kan mo dir zot ki se twa ki finn avoy mwa.’

Bondie demann li: ‘Ki ena dan to lame?’

Moïse reponn: ‘Enn baton.’

Bondie dir li: ‘Zet li anba.’ Kan Moïse zet baton-la, baton-la vinn enn serpan. Apre sa Jéhovah montre Moïse enn lot mirak. Li dir li: ‘Met to lame andan to rob.’ Moïse met so lame dan so rob. Kan li tir so lame, so lame vinn blan kouma lanez! Koumadir so lame inn gagn lalep. Apre sa, Jéhovah donn Moïse pouvwar pou fer enn trwaziem mirak. Finalman Li dir: ‘Kan to pou fer sa bann mirak-la bann Izraelit pou krwar ki mo finn avoy twa.’

Apre sa Moïse retourn lakaz ek dir Yithro: ‘Silteple les mo retourn l’Égypte kot mo bann fami, pou gete kouma zot ete.’ Yithro les li ale, ek Moïse retourn l’Égypte.

Exode 3:1-22; 4:1-20.