Skip to content

Skip to table of contents

Moïse ek Aaron Devan Pharaon

Moïse ek Aaron Devan Pharaon

 Zistwar 31

Moïse ek Aaron Devan Pharaon

KAN Moïse retourn l’Égypte, li koz lor tou sa bann mirak-la ar so frer, Aaron. Zot al montre bann Izraelit sa bann mirak-la. Lerla, zot tou krwar ki Jéhovah avek zot.

Apre sa, Moïse ek Aaron al get Pharaon. Zot dir li: ‘Jéhovah Bondie Israël dir twa: “Les mo pep ale pou trwa zour, pou ki zot kapav ador mwa dan dezer.”’ Me Pharaon reponn: ‘Mo pa krwar dan Jéhovah. Ek mo pa pou les Israël ale.’

Pharaon ankoler, parski lepep pe anvi kit zot travay pou al ador Jéhovah. Akoz sa li fer zot fer bann travay pli dir ankor. Bann Izraelit ankoler, zot dir ki se akoz Moïse ki zot pe konn tousala. Moïse bien sagrin. Me Jéhovah konsol li ek dir li: ‘Mo pou fer Pharaon les mo pep ale.’

Moïse ek Aaron real get Pharaon ankor enn fwa. Sa fwa-la zot fer enn mirak. Aaron zet so baton anba, ek baton-la vinn enn gro serpan. Me bann zom saz dan l’Égypte zot osi zot zet zot baton anba, ek zot baton vinn bann serpan. Me gete ki pe arive! Serpan Aaron pe manz sa bann lezot serpan-la. Malgre sa, Pharaon pa les bann Izraelit ale.

Asterla, inn ariv ler pou Jéhovah donn Pharaon enn bon leson. To kone ki Jéhovah fer? Li avoy dis ple, ouswa dis gran maler lor l’Égypte.

Sak fwa ki ena enn ple, Pharaon fer apel Moïse, ek dir li: ‘Aret sa ple-la, lerla mo pou les Israël ale.’ Me sak fwa ki ple-la arete, Pharaon sanz lide. Li pa les bann Izraelit ale. Me, alafin, apre diziem ple, Pharaon dir bann Izraelit ale.

Eski to konn toule dis ple? Anou tourn paz ek aprann plis lor zot.

Exode 4:27-31; 5:1-23; 6:1-13, 26-30; 7:1-13.