Skip to content

Skip to table of contents

David Bizin Sove

David Bizin Sove

 Zistwar 59

David Bizin Sove

APRE ki David touy Goliath, Abner, sef larme Israël, amenn li devan Saül. Saül bien kontan David. Li fer li vinn sef so larme ek li fer li res dan lakaz lerwa.

Plitar, kan larme ki ti al lager kont bann Filistin retourne, bann madam sante: ‘Saül inn touy plizir milye, me David inn touy plizir dizenn milye.’ Sa fer Saül bien zalou, parski David pe gagn plis loner ki li. Me Yonathân garson Saül pa zalou. Li bien kontan David, ek David osi bien kontan li. Alor, toulede fer promes ki zot pou res kamarad pou touletan.

David bien konn zwe laarp, ek Saül bien apresie lamizik ki li zwe. Me enn zour zalouzi Saül fer li fer enn kitsoz bien pa bon. Pandan ki David pe zwe laarp, Saül pran so lans ek li avoy sa lor David ek li dir: ‘Mo pou koulout David lor miray!’ Me David koule ek lans-la rat li. Plitar, Saül rat David ankor enn fwa avek so lans. Alor, asterla David kone ki li bizin fer bien atansion.

Eski to ankor rapel promes ki Saül ti fer? Li ti dir ki li pou marye so tifi avek sa kikenn ki ti pou touy Goliath la. Alafin, Saül dir David ki li kapav marye avek so tifi Mikal, me avan sa, li pou bizin touy 100 Filistin ki ti zot lennmi. Reflesi enn kou! An realite, Saül swete ki bann Filistin pou touy David. Me zot pa reisi, ek lerla, Saül marye so tifi avek David.

Enn zour Saül dir Yonathân ek tou so bann serviter ki li anvi touy David. Me Yonathân dir so papa: ‘Pa fer David ditor. Zame li’nn fer twa ditor. Okontrer, tou seki li’nn fer finn bien ed twa. Li finn mem riske so lavi kan li ti touy Goliath ek kan to ti trouv sa, tomem to ti kontan.’

Saül ekout so garson, ek li promet ki li pa pou fer David ditor. David retourne, ek li reservi Saül dan so lakaz parey kouma avan. Me enn zour, kan David pe zwe lamizik, ankor enn fwa Saül avoy so lans lor David. David koule, ek lans-la tap ar miray. Sa fer trwaziem fwa ki sa arive! Asterla, David kone ki li bien bizin sove!

Sa lanwit-la David retourn kot li. Me Saül avoy sertin so bann zom pou touy li. Mikal kone ki so papa anvi fer. Alor, li dir so misie: ‘Si zordi swar mem to pa sove, demin to pou mor.’ Sa lanwit-la Mikal ed David pou sot lafnet pou li sove. Pandan anviron set an David finn bizin kasiet dan enn plas apre lot pou ki Saül pa trouv li.

1 Samuel 18:1-30; 19:1-18.