Skip to content

Skip to table of contents

Jésus ek enn Samaritenn

Jésus ek enn Samaritenn

 Zistwar 90

Jésus ek enn Samaritenn

JÉSUS finn aret kot enn pwi pou repoze dan Samarie. So bann disip inn al dan lavil pou aste manze. Sa madam ar ki Jésus pe koze la inn vinn sers inpe delo. Jésus dir li: ‘Donn mwa inpe delo pou bwar.’

Sa fer sa madam-la gagn sok. Eski to kone kifer? Se parski Jésus enn Zwif, ek madam-la enn Samaritenn. Ek laplipar bann Zwif pa kontan bann Samaritin. Zot pa pou mem koz avek bannla! Me Jésus kontan tou sort kalite dimounn. Alor, li dir: ‘Si to ti kone kisannla pe demann twa delo pou bwar, twa to ti pou demann li ek lerla li ti pou donn twa delo lavi.’

Madam-la dir: ‘Misie, pwi-la fon, ek to pena mem enn seo. Kot to pou gagn sa delo lavi la?’

Jésus explike: ‘Si to bwar delo ki ena dan sa pwi-la, to pou regagn swaf. Me delo ki mwa mo pou done kapav fer enn dimounn viv pou touletan.’

Madam-la dir: ‘Misie donn mwa sa delo-la! Lerla, zame mo pou gagn swaf. Ek mo pa pou bizin vinn la pou sers delo ankor.’

Madam-la panse ki Jésus pe koz lor vre delo. Me li pe koz lor laverite lor Bondie ek so rwayom. Sa laverite-la li kouma delo lavi. Li kapav donn enn dimounn lavi pou touletan.

Asterla Jésus dir sa madam-la: ‘Ale, apel to misie ek vini.’

Madam-la reponn: ‘Mo pena misie.’

Jésus dir: ‘To finn bien reponn. Me to finn ena sink misie, ek sa kikenn avek ki to pe viv la, li pa to misie.’

Madam-la res bet, parski tousala vre. Kouma Jésus konn sa bann kitsoz-la? Se parski Jésus li sa Kikenn ki Bondie ti promet pou avoye la ek se Bondie ki finn donn li tou sa ransegnman-la. Asterla, bann disip Jésus pe retourne, ek zot etone kan zot trouv li pe koz avek enn Samaritenn.

Ki nou aprann ar tousala? Sa montre ki Jésus bon anver tou dimounn ninport ki ras li ete. Ek nou osi nou bizin fer parey. Fode pa nou panse ki sertin dimounn move zis parski zot enn lot ras. Jésus anvi ki tou dimounn konn laverite ki amenn ver lavi eternel. Ek nou osi nou bizin ena dezir pou ed bann dimounn pou aprann laverite.

Jean 4:5-43; 17:3.