Skip to content

Skip to table of contents

Jésus Pirifie Tanp

Jésus Pirifie Tanp

 Zistwar 89

Jésus Pirifie Tanp

JÉSUS paret bien ankoler, pa vre? Eski to kone kifer? Se parski sa bann misie ki dan tanp Bondie dan Jérusalem la zot gourman kas. Zot pe rod gagn enn ta kas lor ledo bann dimounn ki vinn isi pou ador Bondie.

Eski to trouv tou sa bann zenn toro, mouton ek kolonb la? Sa bann misie-la pe vann sa bann zanimo-la dan tanp mem. Eski to kone kifer? Se parski bann Izraelit bizin bann zanimo ek bann zwazo pou ofer Bondie kouma bann sakrifis.

Dapre lalwa Bondie, kan enn Izraelit ti fer enn pese, li ti bizin ofer Bondie enn sakrifis. Ek ti ena osi bann lezot lokazion kot bann Izraelit ti ofer bann sakrifis. Me ki kote enn Izraelit ti pou gagn bann zwazo ek bann zanimo pou ofer Bondie?

Sertin Izraelit ti ena bann zwazo ek bann zanimo. Alor, zot ti kapav ofer sa. Me boukou pa ti ena okenn zanimo ni zwazo. Ek sertin ti res bien lwin ar Jérusalem zot pa ti kapav amenn enn parmi zot bann zanimo dan tanp. Alor bann dimounn vinn isi ek aste bann zanimo ouswa bann zwazo ki zot bizin. Me sa bann misie-la demann bann dimounn tro boukou kas. Zot pe kokin bann dimounn. Anplis, zot pa sipoze vann kitsoz dan tanp Bondie.

Sa fer Jésus ankoler. Alor, li devir latab sa bann misie-la avek zot kas ek fann zot bann pies lamone. Li fer osi enn fwet ar bann lakord ek fer bann zanimo sorti dan tanp. Li donn sa lord-la bann misie ki vann kolonb: ‘Met sa bann zwazo-la deor! Aret fer lakaz mo Papa vinn enn plas kot fer komers.’

Sertin parmi bann disip Jésus avek li dan tanp dan Jérusalem. Zot etone kan zot trouv seki Jésus pe fer. Lerla, zot rapel enn pasaz dan Labib ki dir sa konsernan Garson Bondie: ‘Lamour pou lakaz Bondie pou kouma enn dife ki pe brile andan li.’

Pandan ki Jésus dan Jérusalem pou asiste Pâque, li fer boukou mirak. Apre sa, Jésus kit Judée ek retourn Galilée. Me lor semin retour, li pas par distrik Samarie. Anou gete ki arive laba.

Jean 2:13-25; 4:3, 4.