Skip to content

Skip to table of contents

Guidéôn Ek So 300 Zom

Guidéôn Ek So 300 Zom

 Zistwar 52

Guidéôn Ek So 300 Zom

ESKI to trouve ki pe arive isi? Sa bann zom-la, se bann solda Israël. Bann zom-la pe verse pou bwar delo. Sa misie ki pe debout pre ar zot la, limem ziz Guidéôn. Li pe gete kouma sa bann zom-la pe bwar delo.

Get bien diferan fason ki sa bann zom-la pe bwar. Sertin koste zot figir pre avek delo. Me enn pe pran delo avek so lame, pou ki li kapav gete ki pe pase otour li. Sa li bien inportan, parski Jéhovah ti dir Guidéôn swazir zis bann zom ki pe kontign veye pandan ki zot pe bwar. Bondie dir ki bizin fer leres retourn zot lakaz. Anou gete kifer.

Ankor enn fwa bann Izraelit dan problem. Se parski zot pa finn obeir Jéhovah. Lepep dan pei Madiân inn gagn pouvwar lor zot ek pe fer zot ditor. Alor, bann Izraelit sipliy Jéhovah pou demann Li led, ek Jéhovah ekout zot.

Jéhovah dir Guidéôn prepar enn larme, alor, Guidéôn rasanble 32,000 solda. Me ena enn larme 135,000 zom kont Israël. Ek mem sa Jéhovah dir Guidéôn: ‘To ena tro boukou zom.’ Kifer Jéhovah inn dir sa?

Se parski si Israël gagn laviktwar, kitfwa zot kapav panse ki zot inn gagne par zotmem. Zot kapav panse ki zot pa bizin led Jéhovah pou gagn laviktwar. Akoz sa Jéhovah dir Guidéôn: ‘Dir tou bann zom ki pe gagn per al lakaz.’ Kan Guidéôn fer sa, parmi so bann zom solda 22,000 al lakaz. Sa vedir ki res zis 10,000 zom pou al lager kont tou sa 135,000 solda-la.

Me Jéhovah dir: ‘To ankor ena tro boukou zom.’ Alor, Jéhovah dir Guidéôn fer sa bann zom-la al bwar delo dan sa larivier-la. Li dir Guidéôn fer tou bann zom ki koste zot figir pre ar delo kan zot pe bwar, retourn kot zot. Jéhovah promet: ‘Se avek sa 300 zom ki kontign veye pandan ki zot pe bwar la ki mo pou fer zot gagn laviktwar.’

Asterla inn ariv ler pou al lager. Guidéôn diviz so 300 zom an trwa group. Li donn sak zom enn tronpet, ek enn gro po avek enn lalanp andan. Kan ariv pre minwi, zot rasanble otour kan bann solda lennmi. Lerla, anmemtan zot sonn zot tronpet, zot kas zot bann po ek zot kriye: ‘Lepe Jéhovah ek lepe Guidéôn!’ Kan bann solda lennmi leve, zot abriti ek zot per. Zot koumans sove, ek bann Izraelit gagn laviktwar dan sa lager-la.

Juges sapit 6 ziska 8.