Skip to content

Skip to table of contents

Moïse Tap Lor Ros

Moïse Tap Lor Ros

 Zistwar 40

Moïse Tap Lor Ros

BANN lane pe pase—10 an, 20 an, 30 an, 39 an! Ek bann Izraelit ankor dan dezer. Me pandan tou sa lane-la Jéhovah pran swin so pep. Li donn zot lamann pou manze. Lazourne Li diriz zot avek enn kolonn niaz, ek aswar avek enn kolonn dife. Ek pandan tou sa bann lane-la zot bann linz pa finn ize ek zot lipie pa finn anfle.

Asterla nou finn ariv premie mwa dan 40em lane depi ki bann Izraelit inn sorti l’Égypte. Ankor enn fwa bann Izraelit dres zot kan dan Qadesh. Se lamem ki zot ti ete apepre 40 an avan kan ti avoy 12 espion dan pei Canaan. Miriam, ser Moïse, mor dan Qadesh. Parey kouma avan, enn problem leve.

Lepep pa pe gagn delo okenn par. Alor zot plengn ar Moïse: ‘Li ti pou pli bon si nou ti mor. Kifer to finn amenn nou andeor l’Égypte dan enn landrwa modi kot nanye pa pouse? Pena okenn sereal, ni fig, ni rezin, ni grenad. Delo mem pena pou bwar.’

Kan Moïse ek Aaron al dan tabernak pou priye, Jéhovah dir Moïse: ‘Rasanble lepep. Lerla devan zot tou, koz ar sa ros ki laba la. Pou ena ase delo ki pou sorti pou lepep ek pou tou zot bann zanimo.’

Alor, Moïse rasanble lepep ek dir: ‘Ekoute, zot ki pena okenn konfians dan Bondie! Eski mwa ek Aaron nou bizin tir delo dan sa ros-la pou zot?’ Apre sa, Moïse tap ros-la de fwa avek so baton, ek enn kantite delo sorti dan ros-la. Ena ase delo pou lepep ek bann zanimo bwar.

Me Jéhovah bien ankoler avek Moïse ek Aaron. Eski to kone kifer? Se parski Moïse ek Aaron finn dir ki se zot ki pou tir delo dan ros, alor ki se Jéhovah ki ti fer sa. Parski Moïse ek Aaron pa finn dir laverite lor la, Jéhovah dir ki Li pou pini zot. Li dir: ‘Zot pa pou amenn mo pep dan Canaan.’

Plitar, bann Izraelit kit Qadesh. Enn tipe apre, zot ariv kot Montagn Hor. La, lor pwint montagn, Aaron mor. Li ena 123 an kan li mor. Bann Izraelit bien sagrin, ek akoz sa, pandan 30 zour lepep plore pou Aaron. So garson, Éléazar, vinn prosin gran pret pou nasion Israël.

Nombres 20:1-13, 22-29; Deutéronome 29:5.