Skip to content

Skip to table of contents

Zot Refiz Prosterne

Zot Refiz Prosterne

 Zistwar 77

Zot Refiz Prosterne

ESKI to rapel sa trwa zenn-la? Se bann kamarad Daniel ki ti refiz manz bann kitsoz ki pa ti bon pou zot. Bann Babilonien apel zot Shadrak, Méshak ek Abed-Négo. Me get zot asterla. Kifer zot pa’le prostern zot devan sa gran zimaz-la parey kouma lezot? Anou gete.

Eski to rapel Dis Komannman, bann lalwa ki Jéhovah Limem ti ekrir? Premie lalwa se: ‘To bizin pa ador okenn lot bondie apart mwa.’ Sa bann zenn-la pe obeir sa lalwa-la, mem si se pa enn kitsoz fasil pou fer.

Lerwa Babylone, Neboukadnetsar, finn apel boukou dimounn inportan pou donn loner sa zimaz ki li’nn fer instale la. Li fek fini dir lepep: ‘Kan zot tann son bann tronpet, bann laarp ek bann lezot instriman lamizik, zot bizin prostern zot ek ador sa zimaz an-or la. Ninport kisannla ki pa prostern li ek ador sa zimaz-la, pou zet li dan enn gran four dife deswit.’

Kan Neboukadnetsar aprann ki Shadrak, Méshak ek Abed-Négo pa’nn prostern zot, li bien ankoler. Li fer amenn zot devan li ek donn zot ankor enn sans pou prosterne. Me bann zennzan-la ena konfians dan Jéhovah. Zot dir Neboukadnetsar: ‘Nou Bondie ki nou servi kapav sov nou. Me mem si Li pa sov nou, nou pa pou prostern devan to zimaz an-or.’

Kan Neboukadnetsar tann sa, li pli ankoler. Ena enn four ki finn prepare ek li donn sa lord-la: ‘Sof four-la set fwa plis ki avan!’ Lerla, bann zom pli for dan so larme atak Shadrak, Méshak ek Abed-Négo ek zet zot dan sa four-la. Four-la ti telman so ki sa bann zom for la mor ar bann laflam. Me ki ariv sa trwa zenn ki’nn zet ladan la?

Lerwa get dan four, ek gagn bien per. Li demande: ‘Eski pa ti atas sa trwa zom-la ek zet zot dan sa four bien so la?’

So bann serviter dir: ‘Wi, nou’nn atas zot.’

Li dir: ‘Me mo trouv kat zom pe marse dan dife. Zot pa atase, ek dife pa pe fer zot okenn ditor. Ek katriem-la koumadir enn bondie.’ Lerwa koste kot laport four ek kriye: ‘Shadrak! Méshak! Abed-Négo! Sorti, zot bann serviter Bondie Tou-Pwisan!’

Kan zot sorti, tou dimounn kapav trouve ki zot pa’nn gagn nanye. Lerla lerwa dir: ‘Donn loner Bondie ki Shadrak, Méshak ek Abed-Négo adore! Li finn avoy so anz pou sov zot parski zot pa finn prostern zot ek ador okenn lot bondie apart zot Bondie.’

Se vremem enn bon lexanp fidelite ki zot finn montre anver Jéhovah. Eski se pa enn bon lexanp pou nou swiv?

Exode 20:3; Daniel 3:1-30.