Skip to content

Skip to table of contents

Timothée—Nouvo Konpagnon Paul

Timothée—Nouvo Konpagnon Paul

 Zistwar 110

Timothée—Nouvo Konpagnon Paul

SA ZENN misie ki to trouve isi avek lapot Paul la, se Timothée. Timothée res dan lavil Lystres avek so fami. So mama apel Eunice ek so granmer Loïs.

Sa fer trwaziem fwa ki Paul vizit lavil Lystres. Apepre enn an avan, Paul ek Barnabas ti vinn la pou premie fwa pou prese. Ek asterla, Paul inn retourne avek so kamarad Silas.

Eski to kone ki Paul pe dir Timothée? Li pe demann li: ‘Eski to ti pou kontan vinn ar Silas ek mwa? Nou pou kapav servi twa pou pres avek bann dimounn ki res bien lwin.’

Timothée reponn: ‘Wi, mo ti pou kontan al avek zot.’ Deswit apre, Timothée kit so fami ek al avek Paul ek Silas. Me avan ki nou aprann lor zot vwayaz, anou gete ki finn ariv Paul. Sa fer apepre 17 an depi ki Jésus ti aparet avek li lor semin pou al Damas.

To rapel, Paul ti vinn Damas pou fer ditor bann disip Jésus, me asterla limem li enn disip! Plitar, sertin lennmi finn fer plan pou touy Paul, parski zot pa ti kontan so lansegnman lor Jésus. Me bann disip ed Paul pou sove. Zot inn met li dan enn panie ek zot fer li desann andeor miray lavil.

Apre sa, Paul al Antioche pou prese. Se dan sa landrwa lamem ki pou premie fwa apel bann disip Jésus bann Kretien. Paul ek Barnabas gagn lord pou kit Antioche ek pou al pres dan bann pei pli lwin. Enn parmi bann lavil ki zot vizite apel Lystres, kot Timothée reste.

Asterla, preske enn an apre, Paul retourn Lystres pou deziem fwa. Kan Timothée al avek Paul ek Silas, eski to kone kot zot ale? Get sa map-la, ek anou aprann de-trwa plas.

Premierman, zot al pre kot Iconium, apre dan enn deziem lavil ki apel Antioche. Apre sa, zot al Troas, Philippes, Thessalonique ek Bérée. Eski to trouv Athènes lor map? Paul pres laba osi. Apre sa, zot prese pandan enn an edmi dan Corinthe. Finalman, zot arete pou enn tigit letan dan Éphèse. Apre sa, zot retourn Césarée par bato, ek zot al Antioche, landrwa kot Paul ti reste.

Alor, Timothée vwayaz bann santenn kilomet pou ed Paul pres “bon nouvel” ek pou form boukou kongregasion. Kan to vinn pli gran, eski twa osi to pou vinn enn fidel serviter Bondie parey kouma Timothée?

Actes 9:19-30; 11:19-26; sapit 13 ziska 17; 18:1-22.

[Tablo]

Rome

Malte

Thessalonique

Bérée

Corinthe

Philippes

Athènes

Crète

Troas

Éphèse

Milet

Colosses

Antioche

Iconium

Lystres

Antioche

Chypre

Damas

Césarée

Joppé

Jérusalem

GRAN LAMER (MÉDITÉRRANÉE)