Skip to content

Skip to table of contents

Bann Zean Lor Later

Bann Zean Lor Later

 Zistwar 8

Bann Zean Lor Later

KI TO ti pou dir si to ti trouv enn dimounn telman gran ki li tous plafon to lakaz? Sirman to pou dir: ‘Sa enn zean sa!’ Enn lepok, vremem ti ena bann zean lor later. Labib dir ki zot papa ti bann anz dan lesiel. Me kouma sa ti arive?

To rapel Satan, sa move anz-la. Li ti pas tou so letan pou kree problem. Li ti mem esey fer bann anz Bondie vinn move. Avek letan, sertin sa bann anz-la ti koumans ekout Satan. Zot ti kit travay ki Bondie ti donn zot pou fer dan lesiel, zot ti vinn lor later dan form bann imin. Eski to kone kifer?

Labib dir ki se parski sa bann anz-la ti trouv bann zoli tifi lor later ek zot ti anvi viv avek zot. Alor zot ti vinn lor later pou marye avek sa bann tifi-la. Labib dir ki sa ti enn kitsoz move, parski Bondie ti fer bann anz pou viv dan lesiel.

Bann madam-la ti gagn bann zanfan, ki pa ti parey kouma bann lezot zanfan. Kan zot ti ankor tipti pa ti ena okenn diferans. Me kan zot inn koumans grandi, zot inn vinn pli gran ek pli for. Zot inn vinn bann zean.

Sa bann zean-la ti bien move. Ek parski zot ti gran ek for, zot ti fer brit ar bann dimounn. Zot ti esey fer bann dimounn vinn move kouma zot.

Hénok ti’nn fini mor. Me lor later, asterla ti ena enn bon dimounn. Li ti apel Noé ek li ti touletan fer seki Bondie ti demann li.

Enn zour Bondie ti dir Noé ki ler finn arive pou Li detrir tou bann move dimounn. Me Bondie ti pou sap Noé, so fami, ek boukou zanimo. Anou gete kouma Bondie ti fer sa.

Genèse 6:1-8; Jude 6.