Skip to content

Skip to table of contents

Kat Garson Dan Babylone

Kat Garson Dan Babylone

 Zistwar 75

Kat Garson Dan Babylone

LERWA Neboukadnetsar amenn tou bann Izraelit ki finn gagn enn bon ledikasion, dan Babylone. Apre sa, lerwa swazir parmi zot bann zennzan ki pli zoli ek pli malin. To kapav trouv kat parmi sa bann garson-la lor zimaz. Enn apel Daniel, ek sa lot trwa-la, bann Babilonien apel zot Shadrak, Méshak ek Abed-Négo.

Neboukadnetsar anvi ki form sa bann zenn misie-la pou ki zot servi li dan so pale. Apre ki finn antrenn zot pandan trwa-z-an, li pou swazir seki pli malin pou ed li regle so bann problem. Lerwa anvi ki bann garson-la res for ek ena enn bon lasante pandan ki pe form zot. Alor, lerwa donn lord so bann serviter pou donn sa bann garson-la bann bon manze ek divin parey kouma li ek so fami.

Get zenn Daniel. Eski to kone ki li pe dir Ashpenaz, sef bann serviter Neboukadnetsar? Daniel pe dir li ki li pa’le manz bann bon manze ki gagne lor latab lerwa. Me Ashpenaz gagn traka. Li dir: ‘Lerwa inn fini deside ki zot pou manze ek bwar. Ek si zot pena enn bon lasante parey kouma bann lezot zenn misie, li kapav touy mwa.’

Lerla Daniel al get gardien ki Ashpenaz ti mete pou okip li ek so trwa kamarad. Li dir: ‘Silteple fer enn test ar nou pandan dis zour. Donn nou inpe legim pou manze ek delo pou bwar. Apre sa, konpar nou ar bann lezot zenn ki pe manz bann manze lerwa, ek gete kisannla paret pli bien.’

Gard-la dakor. Kan dis zour-la fini pase, Daniel ek so trwa kamarad paret pli bien ki bann lezot zenn. Alor, gard-la les zot kontign manz legim dan plas bann manze ki lerwa inn done.

Apre trwa-z-an, amenn tou bann zenn devan Neboukadnetsar. Apre ki li fini koz ar zot tou, lerwa trouve ki Daniel ek so trwa kamarad pli malin. Alor, li fer zot res dan so pale pou ki zot ed li. Ek ninport kan lerwa demann Daniel, Shadrak, Méshak ek Abed-Négo bann kestion ouswa pou regle bann problem difisil, zot konn dis fwa plis ki ninport ki pret ek zom saz lerwa.

Daniel 1:1-21.