Skip to content

Skip to table of contents

Ti-moïse Reisi Sape

Ti-moïse Reisi Sape

 Zistwar 28

Ti-moïse Reisi Sape

GET sa tibaba ki pe plore ek ki pe trap ledwa sa madam-la. Li apel Moïse. Sa zoli tifi-la se enn laprinses, enn Ezipsienn. Se tifi Pharaon.

Mama Moïse finn kasiet so tibaba ziska ki li gagn trwa mwa, parski li pa anvi ki bann Ezipsien touy li. Me li kone ki bannla kapav trouv Moïse, alor anou gete ki li’nn fer pou sap li.

Li pran enn panie ek li aranz li enn fason ki delo pa pou rant ladan. Li met Moïse ladan, ek li poz panie-la dan bann long-long lerb, dan bor Larivier Nil. Apre sa li demann Miriam, Moïse so ser, pou vey panie-la ek gete ki arive.

Enn tipe apre, tifi Pharaon vinn bengne dan Larivier Nil. Enn kout li trouv sa panie-la dan bann long-long lerb. Li dir enn so servant: ‘Ale, al sers sa panie-la pou mwa.’ Kan laprinses ouver panie-la, li trouv enn zoli tibaba! Ti-Moïse pe plore. Laprinses-la sagrin, li pa anvi ki bannla touy sa tibaba-la.

Lerla Miriam koste. To kapav trouv li lor sa zimaz-la. Miriam demann tifi Pharaon: ‘Eski ou’le mo al apel enn madam Izraelit pou donn tibaba-la bwar pou ou?’

Laprinses reponn li: ‘Wi, ale.’

Lerla Miriam galoupe vit-vit ek al dir sa so mama. Kan mama Moïse vini, laprinses la dir li: ‘Pran sa tibaba-la ek donn li bwar pou mwa. Mo pou pey twa pou sa.’

Mama Moïse pran swin so prop garson. Plitar kan Moïse inn vinn ase gran, so mama amenn li kot tifi Pharaon, ki adopte li kouma so prop garson. Se koumsa ki Moïse inn grandi dan lakaz Pharaon.

Exode 2:1-10.