Skip to content

Skip to table of contents

Enn Latant Pou Ador Bondie

Enn Latant Pou Ador Bondie

 Zistwar 37

Enn Latant Pou Ador Bondie

ESKI to kone ki ete sa kitsoz ki trouv lor sa zimaz-la? Se enn latant spesial kot ador Jéhovah. Apel sa osi tabernak. Depi ki zot inn kit l’Égypte lepep inn pran enn an pou konstrir sa. To kone kisannla so lide sa?

Se Jéhovah. Kan Moïse ti lor Montagn Sinaï, Jéhovah ti dir li kouma pou konstrir sa. Li ti dir li fer sa dan enn fason kot li ti pou fasil pou demonte. Koumsa ti pou kapav amenn bann diferan parti dan enn lot plas, ek lerla remont li. Alor, kan bann Izraelit ti kit enn plas pou al enn lot plas dan dezer, zot ti sarye latant-la avek zot.

Si to get dan sa ti lasam ki trouv dan finision latant la, to pou trouv enn bwat, ouswa enn kof. Apel sa lars lalians. Li ena de anz ouswa seribin an-or, lor sak kote. Bondie ti re-ekrir Dis Komannman lor de ros plat, parski Moïse ti kas bann premie-la. Ti gard sa bann ros-la dan lars lalians. Ti ena osi enn po dan ki ti ena lamann. Eski to rapel ki ete lamann?

Jéhovah ti swazir Aaron, Moïse so frer, kouma gran pret. Se li ki ti gid lepep pou ador Jéhovah. So bann garson osi ti bann pret.

Asterla get pli gran lasam ki ena dan latant. Li de fwa pli gran ki sa ti lasam-la. Eski to trouv enn bwat ouswa enn ti kof kot lafime pe sorti? Se lor sa lotel-la mem ki gran pret bril lansan, sa ti donn enn bon parfin. Apre, ti ena enn port-lanp lor ki ti ena set lalanp. Ek trwaziem kitsoz ki ti ena dan sa pies-la, se enn latab. Lor la ti gard 12 dipin.

Dan lakour tabernak ti ena enn gro bol, ouswa basin, ki ti ranpli ar delo. Bann pret ti servi sa pou lav zot. Ena osi enn gran lotel. Lor la ti pe bril bann zanimo mor kouma enn sakrifis pou Jéhovah. Sa latant-la ti omilie latant bann Izraelit, ki ti pe kanp toutotour li.

Exode 25:8-40; 26:1-37; 27:1-8; 28:1; 30:1-10, 17-21; 34:1, 2; Hébreux 9:1-5.