Skip to content

Skip to table of contents

De Fam Ki Ena Kouraz

De Fam Ki Ena Kouraz

 Zistwar 50

De Fam Ki Ena Kouraz

KAN bann Izraelit gagn problem, zot kriye Jéhovah. Jéhovah reponn zot kan Li donn zot bann sef ki ena kouraz, pou ed zot. Labib apel sa bann sef-la bann ziz. Josué ti premie ziz, ek sertin ziz ki finn vinn apre li ti apel Othniel, Éhoud ek Shamgar. Me parmi bann dimounn ki ed Israël ena de madam ki apel Débora ek Yaël.

Débora enn profetes. Jéhovah donn li bann linformasion lor seki pou arive dan lavenir, ek apre li dir lepep seki Jéhovah inn dir li. Débora enn ziz osi. Li asiz anba enn palmie dan enn landrwa kot ena bann montagn, ek lepep vinn get li pou ed zot regle zot problem.

Sa lepok-la Yabîn lerwa Canaan. Li ena 900 kales lager. So larme telman for ki boukou bann Izraelit inn oblize vinn bann serviter Yabîn. Sef larme Lerwa Yabîn apel Sisera.

Enn zour Débora fer apel ziz Baraq, ek li dir li: ‘Jéhovah inn dir: “Pran 10,000 zom ek diriz zot lor Montagn Tabor. Laba mo pou amenn Sisera ver twa. Ek mo pou fer twa gagn laviktwar lor li ek so larme.”’

Baraq dir Débora: ‘Mo pou ale si to vinn ar mwa.’ Débora al ansam avek li, me li dir Baraq: ‘To pa pou gagn loner pou sa viktwar-la, parski Jéhovah pou livre Sisera dan lame enn madam.’ Ek se seki arive.

Baraq desann Montagn Tabor pou al zwenn bann solda Sisera. Enn sel kou Jéhovah fer enn inondasion, ek boukou parmi bann solda lennmi nwaye. Me Sisera desann lor so kales ek li sove.

Enn tigit letan apre, Sisera ariv kot latant Yaël. Yaël invit li andan ek donn li dile pou bwar. Sa fer li gagn somey, ek bien vit li dormi. Lerla, Yaël pran enn pike latant ek li fons sa dan latet sa move dimounn-la. Plitar, kan Baraq vini, Yaël montre li Sisera ki finn mor! Alor, kouma to trouve tou seki Débora inn dir inn arive vremem.

Finalman, Lerwa Yabîn osi mor, ek bann Izraelit regagn lape pou inpe letan.

Juges 2:14-22; 4:1-24; 5:1-31.