Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Buka ya Lisamu

Likauhanyo

Litaba ze Mwahali

 • 1

  • Linzila zepeli zabapanywa

   • Kufumana tabo ka kubala mulao wa Mulimu (2)

   • Babalukile baswana sina kota yebeya miselo (3)

   • Babamaswe baswana inge muuku ofefulwa ki moya (4)

 • 2

  • Jehova ni mutoziwa wahae

   • Jehova useha macaba (4)

   • Jehova ubeya fa lubona mulena wahae (6)

   • Mukuteke mwana (12)

 • 3

  • Kusepa Mulimu kusina taba ni kozi

   • ‘Ki kabakalañi lila haliatile hahulu?’ (1)

   • “Kupilisa ki kwa Jehova” (8)

 • 4

  • Tapelo ya kusepa Mulimu

   • “Hamufilikana, musike mwaeza sibi” (4)

   • ‘Nikalobala ka kozo’ (8)

 • 5

  • Jehova, ki masabelo a babalukile

   • Mulimu utoile bumaswe (4, 5)

   • “Nizamaise mwa kuluka kwahao” (8)

 • 6

  • Kupo ya kushemubiwa

   • Babashwile habalumbeki Mulimu (5)

   • Mulimu wautwa likupo za kushemubiwa (9)

 • 7

  • Jehova ki Muatuli yalukile

   • “Uniatule, wena Jehova” (8)

 • 8

  • Kanya ya Mulimu ni kukutekeha kwa mutu

   • “Libizo lahao ki lelituna hahulu!” (1, 9)

   • ‘Mutu ki wa butokwa cwañi?’ (4)

   • Mutu uapesizwe kuwani ya likute (5)

 • 9

  • Kuzibahaza misebezi ya Mulimu yekomokisa

   • Jehova, ki masabelo atiile (9)

   • Kuziba libizo la Mulimu ki kumusepa (10)

 • 10

  • Jehova, ki yena yatusa babasina yabatusa

   • Babamaswe ka buikuhumuso bali: “Hakuna Mulimu” (4)

   • Babasina yabatusa batalimezi ku Jehova (14)

   • “Jehova ki Mulena wa kamita” (16)

 • 11

  • Kusabela ku Jehova

   • “Jehova u mwa tempele yahae yekenile” (4)

   • Mulimu utoile mutu kaufela yalata lindwa (5)

 • 12

  • Jehova wayema ni kuunga muhato

   • Manzwi a Mulimu ki akenile (6)

 • 13

  • Kunyolelwa kupiliswa ki Jehova

   • ‘Wena Jehova, ukaanga nako yekuma kai?’ (1, 2)

   • Jehova ueza batu hande hahulu (6)

 • 14

  • Sikuba sataluswa

   • “Hakuna Jehova” (1)

   • “Hakuna yaeza sesinde” (3)

 • 15

  • Ki mañi yakona kuba muenyi mwa tende ya Jehova?

   • Ubulela niti mwa pilu yahae (2)

   • Haasawani mutu (3)

   • Utaleleza lisepiso zahae, lika niha lisike zamuzamaela hande (4)

 • 16

  • Jehova, bunde bufumanwa ku yena

   • “Jehova ki yena kabelo yaka” (5)

   • ‘Busihu, mihupulo yaka yanihakulula’ (7)

   • ‘Jehova uinzi kwa lizoho laka la bulyo’ (8)

   • “Hauna kunituhelela mwa Libita” (10)

 • 17

  • Tapelo ya kukupa silelezo

   • “Utatubile pilu yaka” (3)

   • “Mwa muluti wa mafufa ahao” (8)

 • 18

  • Kulumbeka Mulimu kabakala kupiliswa ki yena

   • “Jehova ki licwe laka” (2)

   • Jehova, wasepahala ku babasepahala (25)

   • Nzila ya Mulimu ipetahalile (30)

   • “Buikokobezo bwahao bunibisa yomutuna” (35)

 • 19

  • Pupo ya Mulimu ni mulao wahae lifa bupaki

   • “Mahalimu abulela kanya ya Mulimu” (1)

   • Mulao wa Mulimu upetahalile, ukutiseza mutu maata (7)

   • “Libi zeniezize nisika lemuha” (12)

 •   20

  • Kupiliswa kwa mulena yatozizwe ki Mulimu

   • Babañwi basepile likoloi ni lipizi, “kono luna lubiza fa libizo la Jehova” (7)

 • 21

  • Kufuyolwa kwa mulena yasepile Jehova

   • Mulena ufiwa bupilo bobutelele (4)

   • Lila za Mulimu likatulwa (8-12)

 • 22

  • Kulumbeka Mulimu hamulaho wa kuzwafa

   • “Mulimu waka, unituheleziñi?” (1)

   • “Baaba liapalo zaka ka loto” (18)

   • Kulumbeka Mulimu mwa puteho (22, 25)

   • Lifasi kaufela lilapele Mulimu (27)

 • 23

  • “Jehova ki Mulisana waka”

   • “Hanina kutokwa sesiñwi” (1)

   • “Wanikatulusa” (3)

   • “Komoki yaka itezi hande” (5)

 • 24

  • Mulena yanani kanya ukena mwa minyako

   • “Lifasi ki la Jehova” (1)

 • 25

  • Tapelo ya kukupa ketelelo ni kuswalelwa libi

   • “Unilute linzila zahao” (4)

   • ‘Balikani ba Jehova babatuna’ (14)

   • “Uniswalele libi zaka kaufela” (18)

 • 26

  • Kuzamaya ka kusepahala

   • “Unitatube, wena Jehova” (2)

   • Kuambuka liango zemaswe (4, 5)

   • ‘Nikapotoloha aletare ya Mulimu’ (6)

 • 27

  • Jehova, ki yena yasileleza bupilo bwaka

   • Kuitebuha tempele ya Mulimu (4)

   • Jehova wababalela, bashemi niha basaezi cwalo (10)

   • “Usepe Jehova” (14)

 • 28

  • Tapelo ya walisamu yautwiwa

   • ‘Jehova, maata aka ni tebe yaka’ (7)

 • 29

  • Linzwi la Jehova lelimaata

   • Kulapela Mulimu mwa mikabo yekenile (2)

   • “Mulimu yanani kanya wapalakata inge mushika” (3)

   • Jehova utiisa batu bahae (11)

 • 30

  • Sililo sifetulwa tabo

   • Kushemubiwa ki Mulimu ki kwa nako kaufela ya bupilo (5)

 • 31

  • Kusabela ku Jehova

   • “Nibeya moya waka mwa lizoho lahao” (5)

   • “Jehova, Mulimu yanani niti” (5)

   • Bunde bwa Mulimu bobutuna hahulu (19)

 • 32

  • Tabo ki ya babaswalezwi libi zabona

   • “Naipulela sibi saka ku wena” (5)

   • Mulimu ukufa kutwisiso (8)

 • 33

  • Kulumbeka Mubupi

   • “Mumuopelele pina yenca” (3)

   • Lika libupilwe ka linzwi la Jehova ni ka moya wahae (6)

   • Sicaba sa Jehova sitabile (12)

   • Meeto a Jehova atalima (18)

 • 34

  • Jehova ulamulela batanga bahae

   • “Alutumiseñi libizo lahae hamoho” (3)

   • Lingeloi la Jehova lasileleza (7)

   • “Mulwaze mi mukaiponela kuli Jehova ki yomunde” (8)

   • ‘Hakuna nihaiba lililiñwi kwa masapo ahae lelilobehile’ (20)

 • 35

  • Tapelo ya kukupa kulamulelwa kwa lila

   • Lila likalelekiswa (5)

   • Kulumbeka Mulimu mwahalaa batu babañata (18)

   • Kutoiwa kusina libaka (19)

 • 36

  • Lilato la Mulimu lelisa feli ki la butokwa hahulu

   • Yamaswe hasabi Mulimu (1)

   • Mulimu, ki yena simbule sa bupilo (9)

   • “Ka liseli lahao lubona liseli” (9)

 • 37

  • Babasepile Jehova bakakondisa

   • Usike wafilikanywa ki batu babamaswe (1)

   • “Utabe hahulu kabakala Jehova” (4)

   • “Ufe Jehova nzila yahao” (5)

   • “Babaishuwa bakaluwa lifasi” (11)

   • Babalukile habana kupalelwa kufumana sico (25)

   • Babalukile bakapila fa lifasi kuya kuile (29)

 • 38

  • Tapelo ya mutu yaziyelehile ili yabakile

   • “Niziyelehile mi nizwafile maswe” (6)

   • Jehova uutwa babalibelezi ku yena (15)

   • “Nenibilaezwa hahulu ki sibi saka” (18)

 • 39

  • Bupilo ki bobukuswani

   • Mutu ki moya feela obululwa (5, 11)

   • “Usike waeza inge yasaboni miyoko yaka” (12)

 •   40

  • Kuitumela ku Mulimu yasina yakona kubapanyiwa ku yena

   • Misebezi ya Mulimu ki yemiñata hahulu, haikoni kutaluswa (5)

   • Matabelo haki ona nto ya butokwa hahulu ku Mulimu (6)

   • “Nitabela kueza tato yahao” (8)

 • 41

  • Tapelo yelapelwa mwa mumbeta wa bukuli

   • Mulimu utiisa babakula (3)

   • Kubetekiwa ki mulikani yomutuna (9)

 • 42

  • Kulumbeka Mulimu ka kuba yena Mupilisi Yomutuna

   • Kunyolelwa Mulimu sina lizwii lelinyolezwi mezi (1, 2)

   • “Kiñi hanifelezwi ki sepo?” (5, 11)

   • “Ulibelele Mulimu” (5, 11)

 • 43

  • Mulimu walamulela ka kuba Muatuli

   • “Ulume liseli lahao ni niti yahao” (3)

   • “Kiñi hanifelezwi ki sepo?” (5)

   • “Ulibelele Mulimu” (5)

 • 44

  • Tapelo ya kukupa tuso

   • “Ki wena yanaa lupilisize” (7)

   • “Sina lingu zeyo bulaiwa” (22)

   • “Uyeme, ka kuba mutusi waluna!” (26)

 • 45

  • Linyalo la mulena yatozizwe

   • Manzwi akateleha (2)

   • “Mulimu ki lubona lwahao kamita” (6)

   • Mulena unyolelwa bunde bwa munyaliwa (11)

   • Bana babashimani bakaba manduna mwa lifasi kaufela (16)

 • 46

  • “Mulimu ki masabelo aluna”

   • Misebezi ya Mulimu yemakaza (8)

   • Mulimu ufelisa lindwa mwa lifasi kamukana (9)

 • 47

  • Mulimu ki Mulena wa lifasi kamukana

   • ‘Jehova wasabisa’ (2)

   • Muopelele Mulimu milumbeko (6, 7)

 • 48

  • Sione, muleneñi wa Mulena Yomutuna

   • Lilundu lelitabisa lifasi kamukana (2)

   • Mutatube muleneñi ni litawala zaona (11-13)

 • 49

  • Butoto bwa kusepa bufumu

   • Hakuna mutu yakona kuliulula mwanahabo (7, 8)

   • Mulimu uliulula ya mwa Libita (15)

   • Bufumu habukoni kuyangwela mutu kwa lifu (16, 17)

 • 50

  • Mulimu uatula mwahalaa babasepahala ni babamaswe

   • Tumelelano ya Mulimu ka sitabelo (5)

   • “Mulimu ki yena Muatuli” (6)

   • Lifolofolo kaufela ki za Mulimu (10, 11)

   • Mulimu ubeya babamaswe fa nalela (16-21)

 • 51

  • Tapelo ya mutu yabakile

   • Kuba ni sibi asali mwa mba (5)

   • “Unikenise kwa sibi saka” (7)

   • “Ubupe ku na pilu yekenile” (10)

   • Pilu yebakile itabisa Mulimu (17)

 • 52

  • Kusepa lilato la Mulimu lelisa feli

   • Babaitumba ka bumaswe balemuswa (1-5)

   • Babasa sabi Mulimu basepile bufumu (7)

 • 53

  • Likuba bataluswa

   • “Hakuna Jehova” (1)

   • “Hakuna yaeza sesinde” (3)

 • 54

  • Tapelo ya kukupa tuso mwahalaa lila

   • “Mulimu ki yena yanitusa” (4)

 • 55

  • Tapelo yefiwa kabakala kubetekiwa ki mulikani

   • Kunyefulwa ki mulikani yomutuna (12-14)

   • “Unepele mushimbo wahao ku Jehova” (22)

 • 56

  • Tapelo yefiwa kabakala kunyandiswa

   • “Mulimu ki yena yenisepile” (4)

   • “Miyoko yaka mwa mukotana wahao wa litalo” (8)

   • “Ki sika mañi saaka nieza mutu?” (4, 11)

 • 57

  • Kupo ya kushemubiwa

   • Kusabela mwatasaa mafufa a Mulimu (1)

   • Lila liswaseha mwa malaba azona (6)

 • 58

  • Kunani Mulimu yaatula lifasi

   • Tapelo ya kuli babamaswe bafiwe koto (6-8)

 • 59

  • Mulimu, ki tebe ni masabelo

   • ‘Usike wabonisa makeke kwa babeteki’ (5)

   • “Nikaopela za maata ahao” (16)

 • 60

  • Mulimu utula lila

   • Kupiliswa ki batu hakuna tuso (11)

   • “Lukafumana maata ka Mulimu” (12)

 • 61

  • Mulimu, ki tawala yetiile yesileleza kwa lila

   • “Nikaba muenyi mwa tende yahao” (4)

 •   62

  • Kupiliswa kwa luli kuzwa ku Mulimu

   • “Nilibelezi Mulimu ka pilu-telele” (1, 5)

   • ‘Mubulelele Mulimu kaufela ze mwa lipilu zamina’ (8)

   • Batu ki moya feela obululwa (9)

   • Usike wasepa sifumu (10)

 • 63

  • Kunyolelwa Mulimu

   • “Lilato lahao lelisa feli ki lelinde kufita bupilo” (3)

   • ‘Kukula lico zende hahulu’ (5)

   • Kukengeyela za Mulimu mwahalaa busihu (6)

   • ‘Nikumalezi ku Mulimu’ (8)

 • 64

  • Kusilelezwa kwa litasezo za babaipatile

   • “Mulimu uka bakunupa” (7)

 • 65

  • Mulimu ubabalela lifasi

   • “Yautwa litapelo” (2)

   • “Tabo ki ya mutu yeuketa” (4)

   • Bunde bwa Mulimu bobutuna hahulu (11)

 • 66

  • Misebezi ya Mulimu yesabisa

   • “Amutahe muto bona misebezi ya Mulimu” (5)

   • “Nikaeza zeniitamile ku wena” (13)

   • Mulimu uutwa tapelo (18-20)

 • 67

  • Batu ba mwa maneku kaufela a lifasi bakasaba Mulimu

   • Nzila ya Mulimu ikazibahala (2)

   • ‘Macaba kaufela alumbeke Mulimu’ (3, 5)

   • “Mulimu uka lufuyola” (6, 7)

 • 68

  • ‘Lila za Mulimu lihasanywe’

   • “Ndatahe lindiala” (5)

   • Mulimu ufa baba mwa buinosi ndu (6)

   • Basali bashaela taba yende (11)

   • Limpo zeli batu (18)

   • ‘Jehova ululwalela mulwalo waluna zazi ni zazi’ (19)

 • 69

  • Tapelo ya kukupa kulamulelwa

   • “Nicilwe ki kutukufalelwa ndu yahao” (9)

   • “Unialabe kapili” (17)

   • “Banifile vinega kuli ninwe” (21)

 • 70

  • Kupo ya kutusiwa kapili

   • “Unituse kapili” (5)

 • 71

  • Sepo ya babasupezi

   • Kusepa Mulimu kuzwa kwa bunca (5)

   • “Hase nifelelwa ki maata” (9)

   • ‘Mulimu unilutile kuzwelela kwa bunca bwaka’ (17)

 • 72

  • Puso ya kozo ya mulena yaketilwe ki Mulimu

   • “Yalukile ukakonda” (7)

   • Kuba ni babusiwa kukalela kwa liwate leliñwi kuisa ku leliñwi (8)

   • Kulamulelwa kwa mifilifili (14)

   • Bubeke bobuñata mwa lifasi (16)

   • Libizo la Mulimu lilumbekwa kuya kuile (19)

 • 73

  • Muuna yasaba Mulimu uba ni mubonelo omunde hape wa kwa moya

   • “Mahutu aka naabatile kukeluha” (2)

   • “Nenikatazeha lizazi kaufela” (14)

   • “Kufitela nikena mwa sibaka sa Mulimu sesikenile” (17)

   • Babamaswe bayemi mwa sibaka sesitelela (18)

   • Kusutelela ku Mulimu ki nto yende (28)

 • 74

  • Tapelo ya kuli Mulimu ahupule sicaba sahae

   • Likezo za Mulimu za kupilisa zahupulwa (12-17)

   • “Uhupule linyefulo za sila” (18)

 • 75

  • Mulimu uatula ka kuluka

   • Babamaswe bakanwa mwa komoki ya Jehova (8)

 • 76

  • Mulimu utuzi lila za Sione

   • Mulimu upilisa babaishuwa (9)

   • Lila zeikuhumusa likakokobezwa (12)

 • 77

  • Tapelo ka nako ya ziyezi

   • Kunahanisisa misebezi ya Mulimu (11, 12)

   • ‘Ki mañi yalikana ni wena kwa maata, wena Mulimu?’ (13)

 • 78

  • Pabalelo ya Mulimu ni kutokwa tumelo kwa Maisilaele

   • Kubulelela lusika lolusa taha (2-8)

   • “Nebasika bonisa tumelo ku Mulimu” (22)

   • “Bubeke bwa lihalimu” (24)

   • “Nebaswabisize Yakenile wa Isilaele” (41)

   • Kuzwa mwa Egepita kuya mwa Naha ya Sepiso (43-55)

   • “Bazwelapili kushemaeta Mulimu” (56)

 • 79

  • Tapelo yenefilwe, macaba hataseza batu ba Mulimu

   • ‘Lwashubulwa’ (4)

   • ‘Ulutuse kabakala libizo lahao’ (9)

   •  “Ukutiseze ha 7 babayahile ni luna” (12)

 • 80

  • Mulisana wa Isilaele ukupiwa kuli akutise sicaba

   • “Wena Mulimu, ulukutise” (3)

   • Isilaele sina kota ya veine ya Mulimu (8-15)

 • 81

  • Kususueza sicaba kuipeya kuutwa

   • Musike mwalapela milimu isili (9)

   • ‘Kambe nemuutwile’ (13)

 • 82

  • Kupo ya kuli kube ni katulo yelukile

   • Mulimu uatula mwahalaa “milimu” (1)

   • “Uyemele wa mayemo a kwatasi” (3)

   • “Mu milimu” (6)

 • 83

  • Tapelo yefiwa kabakala kulwaniswa ki lila

   • “Wena Mulimu, usike wakuza” (1)

   • Lila liswana sina sicacani sa miutwa sesipikuluswa ki moya (13)

   • Libizo la Mulimu ki Jehova (18)

 • 84

  • Kunyolelwa tabernakele yekateleha ya Mulimu

   • Takazo ya Mulivi ya kuba sina nyunywani (3)

   • “Kuina lizazi lililiñwi mwa malapa ahao” (10)

   • “Mulimu ki lizazi mi ki tebe” (11)

 • 85

  • Tapelo ya kuli Mulimu akutise sicaba

   • Mulimu ukabulela za kozo ku babasepahala (8)

   • Lilato lelisa feli ni busepahali likakopana (10)

 • 86

  • Hakuna mulimu yaswana ni Jehova

   • Jehova walata kuswalela (5)

   • Macaba kaufela akalapela Jehova (9)

   • “Unilute nzila yahao” (11)

   • “Unituse kuba ni pilu iliñwi” (11)

 • 87

  • Sione, muleneñi wa Mulimu wa niti

   • Babapepezwi mwa Sione (4-6)

 • 88

  • Tapelo ya kukupa kusilelezwa kwa lifu

   • “Bupilo bwaka busutelezi bukaufi ni Libita” (3)

   • ‘Zazi ni zazi kakusasana nilapela ku wena’ (13)

 • 89

  • Kuopela za lilato la Jehova lelisa feli

   • Tumelelano ni Davida (3)

   • Bana ba Davida bakaina kuya kuile (4)

   • Mutoziwa wa Mulimu ubiza Mulimu kuli “Ndate” (26)

   • Tumelelano ni Davida ikatalelezwa (34-37)

   • Mutu haakoni kupicuka Libita (48)

 • 90

  • Mulimu ki wa kamita mi mutu upila feela nako yekuswani

   • Lilimo ze 1,000 liswana inge lizazi la mabani (4)

   • Mutu upila lilimo ze 70 kuisa ku ze 80 (10)

   • “Ululute mwakubalela mazazi aluna” (12)

 • 91

  • Kusilelezwa mwa sibaka sesiipatile sa Mulimu

   • Kulamulelwa ku muswasi wa linyunywani (3)

   • Kusabela mwatasaa mafufa a Mulimu (4)

   • Kuba mwa buiketo niha kuwa babaeza likiti (7)

   • Mangeloi alaelwa kufa silelezo (11)

 • 92

  • Jehova ki yapahami kuya kuile

   • Misebezi yahae yemituna ni minahano yahae yetibile (5)

   • “Babalukile bakashoshela hande sina kota” (12)

   • Basupali bakazwelapili kubeya miselo (14)

 • 93

  • Bulena bobutuna bwa Jehova

   • “Jehova seli Mulena!” (1)

   • ‘Likupuliso zahao zasepahala’ (5)

 • 94

  • Tapelo ya kuli Mulimu akutiseze babamaswe

   • “Babamaswe bakaanga nako yekuma kai?” (3)

   • Kuhakululwa ki Jah kutahisa tabo (12)

   • Mulimu haana kufulalela batu bahae (14)

   • “Kutahisa butata mwa libizo la mulao” (20)

 • 95

  • Bulapeli bwa niti buzamaelela ni kuipeya kuutwa

   • “Kacenu haiba muutwa linzwi lahae” (7)

   • “Musike mwaitatafaza lipilu” (8)

   • “Habana kukena mwa pumulo yaka” (11)

 • 96

  • “Muopelele Jehova pina yenca”

   • Jehova, uswanelwa hahulu kulumbekwa (4)

   • Milimu ya macaba ki yesina tuso (5)

   • Kulapela Mulimu mwa mikabo yekenile (9)

 •   97

  • Jehova ki yapahami kufita milimu yemiñwi

   • “Jehova seli Mulena!” (1)

   • Mulate Jehova, mutoye bumaswe (10)

   • Liseli libenyeza babalukile (11)

 • 98

  • Jehova, ki Mupilisi ni Muatuli yaatula ka kuluka

   • Kupilisa kwa Jehova kuzibahalizwe (2, 3)

 • 99

  • Jehova, ki Mulena yakenile

   • Uinzi mwa lubona fahalimwaa likerubimi (1)

   • Mulimu yaswalela ni yafa koto (8)

 • 100

  • Kuitumela ku Mubupi

   • “Musebeleze Jehova ka tabo” (2)

   • ‘Ki Mulimu yalubupile’ (3)

 • 101

  • Mubusi yaeza ka busepahali

   • ‘Hanina kulumelelana ni mutu yaikuhumusa’ (5)

   • “Nikatalima ka sishemo babasepahala” (6)

 • 102

  • Tapelo ya mutu yanyandile, ka nako yafelezwi ki sepo

   • “Niswana ni nyunywani yeinzi inosi” (7)

   • ‘Mazazi aka ki muluti ozamaya ufela’ (11)

   • “Jehova ukayaha sinca Sione” (16)

   • Jehova ukaba teñi kuya kuile (26, 27)

 • 103

  • “Kashe nilumbeke Jehova”

   • Mulimu ubeya libi zaluna kwahule (12)

   • Mulimu ubonisa makeke sina ndate (13)

   • Mulimu wahupula kuli lu liluli (14)

   • Lubona lwa Jehova ni bulena bwahae (19)

   • Mangeloi alatelela linzwi la Mulimu (20)

 • 104

  • Kulumbeka Mulimu kabakala pupo yahae yemakaza

   • Lifasi likaba teñi kuya kuile (5)

   • Waine ni sico ki za batu (15)

   • “Misebezi yahao ki yemiñata hahulu!” (24)

   • “Hauunga moya wazona, zashwa” (29)

 • 105

  • Jehova ubonisa busepahali kwa batu bahae

   • Mulimu uhupula tumelelano yahae (8-10)

   • “Musike mwaswala batoziwa baka” (15)

   • Josefa uitusiswa ki Mulimu, haali mwa butanga (17-22)

   • Limakazo za Mulimu mwa Egepita (23-36)

   • Kuzwa kwa Maisilaele mwa Egepita (37-39)

   • Mulimu uhupula sepiso yahae ku Abrahama (42)

 • 106

  • Kutokwa buitebuho kwa Maisilaele

   • Balibala kapili likezo za Mulimu (13)

   • Kanya ya Mulimu icincaniswa ni siswaniso sa poho (19, 20)

   • Nebasina tumelo mwa sepiso ya Mulimu (24)

   • Baikenya mwa bulapeli bwa Baale (28)

   • Bana babulaelwa madimona sina matabelo (37)

 • 107

  • Muitumele ku Mulimu kabakala misebezi yahae yekomokisa

   • Abaetelela mwa nzila yelukile (7)

   • Ukolwisize babashwile linyolwa ni kufepa babalapile (9)

   • Abazwisa mwa lififi (14)

   • Naalumile linzwi lahae ni kubafolisa (20)

   • Usileleza babotana kwa buhateleli (41)

 • 108

  • Tapelo ya kukupa kuli lila litulwe

   • Kupiliswa ki batu hakuna tuso (12)

   • “Lukafumana maata ka Mulimu” (13)

 • 109

  • Tapelo ya mutu yaziyelehile

   • ‘Musebezi wahae uungiwe ki mutu usili’ (8)

   • Mulimu uyema kwa lineku la mubotana (31)

 • 110

  • Mulena yali muprisita sina Melekisedeke

   • ‘Ubuse mwahalaa lila zahao’ (2)

   • Babanca babaifana ka kuitatela baswana sina puka (3)

 • 111

  • Mulumbeke Jehova kabakala misebezi yahae yemituna

   • Libizo la Mulimu ki lelikenile mi lasabisa (9)

   • Kusaba Jehova ki ona butali (10)

 • 112

  • Mutu yalukile usaba Jehova

   • Lika likazamaela hande mutu yakolotisa hahulu babañwi (5)

   • “Yalukile ukahupulwa kuya kuile” (6)

   • Yanani bufani ufa babotana (9)

 •  113

  • Mulimu ya kwahalimu uyemisa ba mayemo a kwatasi

   • Libizo la Jehova lilumbekwe kuya kuile (2)

   • Mulimu wainama (6)

 • 114

  • Isilaele wazwisiwa mwa Egepita

   • Liwate nelibalehile (5)

   • Malundu naatulakile sina lingu zabaana (6)

   • Licwe lelitiile nelifetuhile kuba liweluwelu (8)

 • 115

  • Kanya ifiwe feela ku Mulimu anosi

   • Milimu ya maswaniso yesapili (4-8)

   • Lifasi lifilwe kwa batu (16)

   • “Babashwile habalumbeki Jah” (17)

 • 116

  • Pina ya buitumelo

   • “Ki sika mañi senika kutiseza Jehova?” (12)

   • “Nikanwa mwa komoki ya puluso” (13)

   • “Nikaeza zeniitamile ku Jehova” (14, 18)

   • Lifu la babasepahala ki taba yetuna hahulu (15)

 • 117

  • Macaba kaufela atalusezwa kuli alumbeke Jehova

   • Lilato la Mulimu lelisa feli ki lelituna (2)

 • 118

  • Kuitumela ku Jehova kabakala tulo yahae

   • ‘Nenihuwelelize ku Jah, mi anialaba’ (5)

   • “Jehova u kwa lineku laka” (6, 7)

   • Licwe lene lihanilwe likafetuha licwe la butokwa la mwa kona (22)

   • “Yataha ka libizo la Jehova” (26)

 • 119

  • Kuitebuha linzwi la Mulimu la butokwa

   • ‘Babanca bakona kukenisa cwañi nzila yabona?’ (9)

   • “Nitabela likupuliso zahao” (24)

   • “Linzwi lahao ki yona sepo yaka” (74, 81, 114)

   • “Nilata hahulu mulao wahao!” (97)

   • “Ninani kutwisiso yetuna kufita baluti baka kaufela” (99)

   • “Linzwi lahao ki lambi yemonyehela mahutu aka” (105)

   • “Linzwi lahao kaufelaa lona ki niti” (160)

   • Babalata mulao wa Mulimu ba mwa kozo (165)

 • 120

  • Takazo ya muzwahule ya kuba mwa kozo

   • ‘Unilamulele kwa lulimi lwa bupumi’ (2)

   • “Na nibata kozo” (7)

 • 121

  • Jehova usileleza batu bahae

   • “Tuso yaka izwa ku Jehova” (2)

   • Jehova haalobali (3, 4)

 • 122

  • Tapelo ya kuli kube ni kozo mwa Jerusalema

   • Tabo ya kuya kwa ndu ya Jehova (1)

   • Muleneñi oswalisani hamoho sina nto iliñwi (3)

 • 123

  • Kutalimela ku Jehova kuli ashemube

   • ‘Sina batanga, lutalimezi ku Jehova’ (2)

   • “Lushwauzwi hahulu” (3)

 • 124

  • “Kambe Jehova naasi ni luna”

   • Kubaleha mwa katwa kakalobehile (7)

   • ‘Libizo la Jehova ki lona leli lutusa’ (8)

 • 125

  • Jehova usileleza batu bahae

   • “Sina malundu haapotolohile Jerusalema” (2)

   • “Kozo ibe ku Isilaele” (5)

 • 126

  • Batu bakutisezwa mwa Sione ka tabo

   • ‘Jehova uezize lika zetuna’ (3)

   • Tabo yetuna hamulaho wa kulila (5, 6)

 • 127

  • Lika kaufela halina tuso, hakusina tuso ya Mulimu

   • “Haiba Jehova asayahi ndu” (1)

   • Bana, ki mupuzo ozwa ku Mulimu (3)

 • 128

  • Tabo kabakala kusaba Jehova

   • Musali yanyezwi uswana sina kota ya veine yebeya hahulu (3)

   • “Haike ubone kukonda kwa Jerusalema” (5)

 • 129

  • Walwaniswa kono haatulwi

   • Babatoile Sione bakaswaba (5)

 • 130

  • “Nihuweleza ku wena ka nako yeniziyelehile hahulu”

   • “Kambe ulondoloza bufosi” (3)

   • Jehova uswalela libi habuniti (4)

   • “Nilibelezi Jehova ka kunyolelwa” (6)

 • 131

  • Kuiketa sina mwana yakwisizwe

   • Kusalakaza lika zetuna hahulu (1)

 • 132

  • Kuketiwa kwa Davida ni Sione

   • “Usike wahana mutoziwa wahao” (10)

   • Baprisita ba Sione baapeswa puluso (16)

 •  133

  • Kupila hamoho mwa buñwi

   • Sina oli ye kwa toho ya Aruni (2)

   • Sina puka ya Hermoni (3)

 • 134

  • Kulumbeka Mulimu busihu

   • “Munanulele mazoho amina mwahalimu ka bukeni” (2)

 • 135

  • Mulumbeke Jah kabakala butuna bwahae

   • Lisupo ni limakazo za kulwanisa Egepita (8, 9)

   • “Libizo lahao liina kuya kuile” (13)

   • Milimu ya maswaniso yesapili (15-18)

 • 136

  • Lilato la Jehova lelisa feli liina kuya kuile

   • Lihalimu ni lifasi liezizwe ka bukwala (5, 6)

   • Faro naashwezi mwa Liwate Lelifubelu (15)

   • Mulimu uhupula babalembwalile (23)

   • Lico lifiwa ku zepila kaufela (25)

 • 137

  • Kwa linuka za Babilona

   • Lipina za Sione nelisa opelwi (3, 4)

   • Babilona ukayundiswa (8)

 • 138

  • Mulimu niha li yapahami, waiyakatwa batu

   • ‘Neualabile tapelo yaka’ (3)

   • ‘Niha nili mwa lubeta, waniyangwela’ (7)

 • 139

  • Mulimu uziba hande batanga bahae

   • Hakukonahali kubaleha, kusaba moya wa Mulimu (7)

   • ‘Niezizwe ka mukwa okomokisa’ (14)

   • ‘Neu niboni inze nili mbututu mwa mba’ (16)

   • “Unietelele mwa nzila ya kuya kuile” (24)

 • 140

  • Jehova, ki Mupilisi yamaata

   • Batu babamaswe baswana sina linoha (3)

   • Batu ba mifilifili bakabulaiwa (11)

 • 141

  • Tapelo ya kukupa silelezo

   • “Haike tapelo yaka ibe sina insense” (2)

   • Kalimelo ya mutu yalukile iswana sina oli (5)

   • Babamaswe bawela mwa tunyandi twabona beñi (10)

 • 142

  • Tapelo ya kukupa kulamulelwa kwa banyandisi

   • “Hakuna konikona kusabela” (4)

   • “Ki wena feela yeninani” (5)

 • 143

  • Kunyolelwa Mulimu sina naha yeomile

   • ‘Ninahanisisa misebezi yahao’ (5)

   • “Unilute kueza tato yahao” (10)

   • ‘Haike moya wahao omunde unietelele’ (10)

 • 144

  • Tapelo ya kukupa kufiwa tulo

   • “Mutu ki mañi?” (3)

   • ‘Haike lila lihasanywe’ (6)

   • Tabo ki ya batu ba Jehova (15)

 • 145

  • Kulumbeka Mulimu, Mulena yomutuna

   • ‘Nikazibahaza butuna bwa Mulimu’ (6)

   • “Jehova ueza hande libupiwa zahae kaufela” (9)

   • “Babasepahala bahao baka kulumbeka” (10)

   • Bulena bwa Mulimu bwa kuya kuile (13)

   • Lizoho la Mulimu likulisa takazo ya zepila kaufela (16)

 • 146

  • Musepe Mulimu, isiñi batu

   • Mutu haashwa, mihupulo yahae yafela (4)

   • Mulimu uinula babaobami (8)

 • 147

  • Kulumba misebezi ya Mulimu yebonisa lilato ni maata

   • Ufolisa babalobehile lipilu (3)

   • Ubiza linaleli kaufela ka mabizo azona (4)

   • Unelisa litwa inge boya bobusweu bwa folofolo (16)

 • 148

  • Zebupilwe kaufela lilumbeke Jehova

   • “Mumulumbeke mina mangeloi ahae kaufela” (2)

   • ‘Mumulumbeke mina lizazi, kweli, ni linaleli’ (3)

   • Banana ni basupali balumbeke Mulimu (12, 13)

 • 149

  • Pina ya kulumbeka Mulimu kabakala tulo yahae

   • Mulimu utabela batu bahae (4)

   • Likute ki la batu ba Mulimu babasepahala (9)

 • 150

  • Haike nto kaufela yebuyela ilumbeke Jah

   • Halelujah! (1, 6)