Mu ye kwa litaba za mwahali

Litimana za Mwa Bibele Zetalusizwe

Muitute taluso luli ya litimana za mwa Bibele ni manzwi aitusiswanga hahulu. Hamunze mubala litimana zeo, munyakisise litaba zeñwi zeswalisana ni zona. Muekeze kwa kutwisiso yamina ka kunyakisisa litaluso ze kwatasi ni litaku zebonisizwe fa mañolo, ili zelibisa kwa mañolo amañwi.

Genese 1:1 Italusizwe—“Kwa Simuluho, Mulimu Naabupile Mahalimu ni Lifasi”

Manzwi apili a mwa Bibele a apatulula litaba lifi za niti za butokwa zepeli?

Exoda 20:12 Italusizwe—“Kuteka Ndataho ni Maho”

Bakeñisa kuli Mulimu naafile sepiso kwa taelo yeo, Maisilaele nebanani libaka leliñwi hane batokwa kuimamela.

Joshua 1:9 Italusizwe—“Utiye mi Ube ni Bundume”

Ki lika mañi zekona kumitusa kuba ni bundume ni maata hamukopana ni miinelo yetaata kamba miinelo yemiñwi yezwafisa?

Samu 23:4 Italusizwe—“Niha Nikazamaya Mwa Musindi wa Muluti wa Lifu”

Batanga ba Mulimu bababalelwanga cwañi ki yena niha bakopana ni miinelo yetaata hahulu mwa bupilo bwabona?

Samu 37:4 Italusizwe—“Utabe Kabakala MULENA”

Samu ye ikona kulutusa cwañi kuba ni butali ni kuba batu babatabisa Mulimu?

Samu 46:10 Italusizwe—“Amukuze, mi Muzibe Kuli ki Na Mulimu”

Kana liñolo le litalusa kuli batu baswanela kukuza habali mwa keleke?

Liproverbia 3:5, 6 Italusizwe—“Usike Watiyela fa Kutwisiso Yahao”

Mukona kubonisa cwañi kuli musepile Mulimu kufita momuisepezi mina bañi?

Liproverbia 16:3 Italusizwe—“Ubeye Lika Kaufela Zeueza Mwa Mazoho A MULENA”

Ki afi mabaka a mabeli abonisa kuli batu baswanela kuitinga ku Mulimu kuli abaetelele habaeza likatulo?

Muekelesia 3:11 Italusizwe—“Lika Kaufela Uliezize Zende Mwa Nako Yazona”

Misebezi ya Mulimu yeminde ikopanyeleza lika zeñata kwandaa feela lika zabupile. Taba yeo imiama cwañi?

Liñolo la Isaya 40:31 Litalusizwe—“Babasepile Jehova Bakakutelwa ki Maata”

Ki kabakalañi Mañolo abapanya mbande yefufa ku mutu yafiwa maata ki Mulimu?

Isaya 41:10 Italusizwe—“Usike Wasaba, Kakuli Niinzi ni Wena”

Jehova ukoñomeka taba ya kuli ukatusa batanga bahae ka kukutela kubulela manzwi atalusa taba yeswana yeo halaalu.

Isaya 42:8—“Ki na MULENA”

Mulimu uipeile libizo mañi?

Jeremia 29:11 Italusizwe—“Niziba Seni Milelezi, Senihupuzi ka Mina”

Kana Mulimu ulelezi cimo zekaezahala ku mañi ni mañi waluna?

Mika 6:8 Italusizwe—“Uzamaye ka buikokobezo ni Mulimu wahao”

Timana ye italusa ka bukuswani zatokwa Mulimu kuli lueze ka kuitusisa lipulelo zetaalu za butokwa.

Mateu 6:33 Italusizwe—“Mubate Pili Mubuso wa Mulimu”

Kana Jesu naatalusa kuli Bakreste habaswaneli kusebeza kuli bafumane za kuipilisa ka zona?

Mateu 6:34 Italusizwe—“Musike Mwabilaela ka za Kamuso”

Jesu naasatalusi kuli kufosahalile kunahana za kamuso kamba lika za kwapili.

Mateu 11:28-30 Italusizwe—“Hamutahe ku na, . . . mi Nika Mikatulusa”

Kana Jesu naasepisa kuli naakafelisa manyando ni kusaluka kaufela honafo feela?

Mareka 1:15 Italusizwe—“Mubuso wa Mulimu U Fakaufi”

Kana Jesu naatalusa kuli Mubuso neukalile kale kubusa?

Mareka 11:24 Italusizwe—“Lika Kaufela Zemukupa ka Tapelo, Mube ni Tumelo ya Kuli Muliamuhezi”

Kelezo ya Jesu ka za tumelo ni tapelo ikona kulutusa cwañi kutiyela miinelo yetaata kacenu?

Joani 1:1 Italusizwe—“Kwa Simuluho Nekunani Linzwi”

Liñolo le litalusa litaba ka za bupilo bwa Jesu Kreste pili asika taha kale fa lifasi ni kuba mutu.

Joani 3:16—“Kakuli Mulimu Naalatile Hahulu Lifasi”

Jehova Mulimu naabonisize cwañi kuli ulata mañi ni mañi waluna mi ubata kuli lupile kuya kuile?

Joani 14:6 Italusizwe—“Ki na Nzila ni Niti ni Bupilo”

Ki kabakalañi batu bababata kuba ni silikani sesinde ni Mulimu habaswanela kulemuha lika za butokwa zapeta Jesu mwa mulelo wa Mulimu?

Joani 14:27 Italusizwe—“Nimisiyela Kozo”

Ki kozo yecwañi yanaasiile Jesu, kamba yanaafile balateleli bahae ba niti? Lukona kuba cwañi ni kozo yeo?

Joani 15:13 Italusizwe—“Hakuna Lilato Lelifita Le”

Balateleli ba Jesu bakona kulikanyisa cwañi lilato lanaabonisize?

Joani 16:33 Italusizwe—“Nituzi Lifasi”

Manzwi a Jesu atusa cwañi balateleli bahae kuba ni buikolwiso bwa kuli bakona kutabisa Mulimu?

Maroma 6:23 Italusizwe—“Mupuzo wa Sibi ki Lifu, Kono Mpo ya Mulimu ki Bupilo Bobusa Feli”

Mutu yanani sibi hakoni kupiliswa, kono lwakona kuamuhela mpo ya Mulimu ya bupilo bobusa feli. Ka mukwa ufi?

Maroma 10:13 Italusizwe—“Yakabiza fa Libizo la Mulena”

Mulimu ufa batu kaufela kolo ya kupiliswa ni kufumana bupilo bobusa feli, kusina taba ni naha koba pila, mubala wa litalo labona, kamba mayemo abona mwa silalanda.

Maroma 12:12 Italusizwe—“Mutabe Kabakala Sepo, Mube ni Pilu-telele Mwa Manyando, Mulapele Kamita”

Ki lika mañi zekona kutusa Bakreste kuzwelapili kusepahala ku Mulimu kusina taba ni nyandiso ni miinelo yemiñwi yetaata?

Maroma 15:13 Italusizwe—Maroma 15:13—“Haike Mulimu Yafa Sepo Amitaze Tabo ni Kozo Kaufela”

Kalemeno ka tabo ni ka kozo, tuswalisana cwañi ni sepo ni moya okenile?

1 Makorinte 10:13 Italusizwe—“Mulimu Wasepahala”

Ki mwa linzila mañi ili mo busepahali bwa Mulimu bulutusezanga sihulu haluli mwa muliko?

Mafilipi 4:6, 7 Italusizwe—“Musike Mwabilaezwa ki Sesiñwi”

Ki litapelo zecwañi zekona kutusa batanga ba Mulimu kufelisa lipilaelo ni kubatusa kuba ni kozo ya mwa munahano?

Mafilipi 4:8 Italusizwe—“Muzwelepili Kunahanisisa Lika Kaufela Zeli za Niti”

Ki lika mañi zebaswanela kunahanisisanga hahulu Bakreste?

Mafilipi 4:13 Italusizwe—“Nikona Kueza Lika Kaufela ka Kreste”

Muapositola Paulusi naatalusañi hanaañozi kuli naakafiwa maata “mwa lika kaufela”?

Taluso ya Liñolo la Makolose 3:23—“Semueza Kaufela, Musieze ka Pilu Yamina Kaufela”

Mubonelo wa Mukreste ka za musebezi ukona kuama cwañi silikani sahae ni Mulimu?

2 Timotea 1:7 Italusizwe—“Mulimu Haasika Lufa Moya wa Boi”

Mulimu ukona kutusa cwañi mutu kusaba ni boi ni kuba ni bundume bwakueza zelukile?

Maheberu 11:1 Italusizwe—“Tumelo ki Kusepa ka Kutiya Lika Zelibelezwi”

Ki kabakalañi hakuli kwa butokwa kuba ni tumelo yetiile ni ya niti?

Sinulo 21:1 Italusizwe—“Lihalimu Lelinca ni Lifasi Lelinca”

Bibele ilutusa cwañi kuziba seitalusa timana ye?