Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

A7-H

Likezahalo Zetuna Mwa Bupilo Bwa Jesu fa Lifasi—Bukombwa Bwa Jesu Bwa Mafelelezo Mwa Jerusalema (Kalulo 2)

NAKO

SIBAKA

KEZAHALO

MATEU

MAREKA

LUKA

JOANI

Nisani 14

Jerusalem

Jesu ubulela kuli Judasi ki yena yaka mubeteka mi wamulundula

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:21-30

Ukalisa Mukiti wa Mulelalo wa Mulena (1Mr 11:23-25)

26:26-29

14:22-25

22:19, 20, 24-30

 

Upolofita kuli Pitrosi uka mulatula ni kuli baapositola bakahasana

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:31-38

Usepisa mutusi; swanisezo ya vaine ya niti; ufa taelo ya kulatana; tapelo ya mafelelezo ni baapositola

     

14:1–17:26

Getsemani

Waziyeleha mwa simu; Jesu wabetekiwa ni kutamiwa

26:30, 36-56

14:26, 32-52

22:39-53

18:1-12

Jerusalema

Ubuziwa ki Annasi; uzekiswa ki Kayafa, kuta ya Sanhedrini; Pitrosi wamulatula

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54-71

18:13-27

Judasi mubeteki waiponda (Lik 1:18, 19)

27:3-10

     

Ufapilaa Pilato, hamulaho uiswa ku Heroda, mi ukutiswa ku Pilato

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-12

18:28-38

Pilato ubata kumulukulula kono Majuda babata kuli Barabasi alukululwe; uatulelwa lifu fa kota ya linyando

27:15-30

15:6-19

23:13-25

18:39–19:16

(c. 3 ya musihali, la Butanu)

Gologota

Ushwela fa kota ya linyando

27:31-56

15:20-41

23:26-49

19:16-30

Jerusalema

Situpu sahae sizwisiwa fa kota ya linyando ni kubeiwa mwa libita

27:57-61

15:42-47

23:50-56

19:31-42

Nisani 15

Jerusalema

Baprisita ni Bafalisi balukisa kuli libita likantelwe ni kukwaliwa

27:62-66

     

Nisani 16

Jerusalema ni libaka ze mwa matuko; Emausi

Jesu uzuswa kwa bafu; ubonahala kwa balutiwa haketatalizoho

28:1-15

16:1-8

24:1-49

20:1-25

Hamulaho wa Nisani 16

Jerusalema; Galilea

Ubonahala hape ka linako zeñwi kwa balutiwa (1Mr 15:5-7; Lik 1:3-8); ufa litaelo; uluma batu mwa musebezi wa kuluta batu kuba balutiwa

28:16-20

   

20:26–21:25

Iyyar 25

Lilundu la Likota za Olive, bukaufi ni Betania

Jesu ukambambela kwa lihalimu, lizazi labu 40 hamulaho wa zuho yahae (Lik 1:9-12)

   

24:50-53