Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

PUZO 1

Mulimu ki Mañi?

“Haike batu bazibe kuli wena, wa libizo la Jehova, ki wena unosi Yapahami ka Kufitisisa fahalimwaa lifasi kaufela.”

Samu 83:18

“Muzibe kuli Jehova ki Mulimu. Ki yena yalubupile, mi luna lu bahae.”

Samu 100:3

“Ki na Jehova. Ki lona libizo laka; hanifi kanya yaka ku yomuñwi, mi hanifi milumbeko yaka kwa maswaniso a kupanga.”

Isaya 42:8

“Mutu kaufela yabiza fa libizo la Jehova ukapiliswa.”

Maroma 10:13

“Ki niti kuli ndu ni ndu inani yaiyahile, kono yayahile lika kamukana ki Mulimu.”

Maheberu 3:4

“Hamuinulele meeto amina kwahalimu, mi mutalime. Ki mañi yabupile lika zeo? Ki Yena yalaela limpi zazona kulikana ni palo yazona; kaufelaa zona ulibiza fa mabizo. Kabakala maata ahae amatuna hahulu ni maata ahae asabisa, hakuna nihaiba iliñwi yetondahala ku zona.”

Isaya 40:26