Lisamu 18:1-50

  • Kulumbeka Mulimu kabakala kupiliswa ki yena

    • “Jehova ki licwe laka” (2)

    • Jehova, wasepahala ku babasepahala (25)

    • Nzila ya Mulimu ipetahalile (30)

    • “Buikokobezo bwahao bunibisa yomutuna” (35)

Ku muzamaisi wa lipina. Samu ya Davida, mutangaa Jehova, yanaabulelela Jehova manzwi a pina ye, ka lizazi lanaa mulamulezi Jehova mwa lizoho la lila zahae kaufela ni mwa lizoho la Saule. Naaize+ 18  Nakulata Jehova, wena maata aka.+   Jehova ki licwe laka ni musilelezi waka mi ki Yena yanilamulela.+ Mulimu waka ki licwe laka,+ nisabela ku yena,Ki tebe yaka mi ki lunaka* lolu nipilisa,* ki masabelo aka atiile.*+   Nihuweleza ku Jehova, yaswanela kulumbekwa,Mi nikapiliswa kwa lila zaka.+   Nenipotolohilwe ki mihala ya lifu;+Baana babasina tuso bane bataha sina mezi a muunda neba nisabisize.+   Nenitamilwe ki mihala ya Libita;*Naipumana mwa malaba a lifu.+   Nenihuwelelize ku Jehova hane niziyelehile,Nazwelapili kuhuweleza ku Mulimu waka kuli anituse. Autwa linzwi laka inzaa li mwa tempele yahae,+Mi autwa ni sililo saka sa kukupa tuso ku yena.+   Cwale lifasi lakala kunyanganya ni kuzikinyeha;+Mitomo ya malundu yazikinyehaMi yanyungana kabakala kuli naahalifisizwe.+   Mwa lingo zahae kiha kuzwa musi,Mi mwa mulomo wahae kwazwa mwateñi mulilo ocisa;+Mashala aatuka azwa ku yena.   Hanaashetumuka, akopamisa mahalimu,+Mi lilu lelinsu nelili kwatasaa mahutu ahae.+ 10  Azulama kerubimi mi ataha inzaa fufa.+ Ashetumuka ka lubilo inzaa li fa mafufa a sibupiwa sa moya.*+ 11  Kihona aikwahela ka lififi,+Lamubeya mwahali sina tende,Ni ka mezi amansu ni malu amakima.+ 12  Mwa liseli lene lili fapilaa haeKwazwa mwateñi simbwewewe ni mashala aatuka, zapunya malu. 13  Cwale Jehova apalakata sina mushika mwa mahalimu;+Yapahami ka Kufitisisa autwahaza linzwi lahae+Ka simbwewewe ni mashala aatuka. 14  Akunupa masho ahae mi abahasanya;+Aluma lumonyi lwahae mi abalyanganisa.+ 15  Lilaho la linukana* labonahala;+Mitomo ya naha yapatuluha ka kalimelo yahao, wena Jehova,Yapatuluha ka buhali bwa moya ozwa mwa lingo zahao.+ 16  Aotolola lizoho lahae ali kwahalimu;Aniswala ni kunicimbula mwa mezi amañata.+ 17  Anilamulela kwa sila saka sesimaata,+Kwa batu babanitoile, bane banifita kwa maata.+ 18  Neba nitaselize ka lizazi lene nili mwa kozi,+Kono Jehova anitusa. 19  Anitisa mwa sibaka mokusina kozi;*Anilamulela bakeñisa kuli naanitabela.+ 20  Jehova unifa mupuzo kulikana ni kuluka kwaka;+Unifa mupuzo kulikana ni kutokwa mulatu* kwa mazoho aka.+ 21  Kakuli nimamezi linzila za Jehova,Mi hanisika eza kezo yemaswe ya kufulalela Mulimu waka. 22  Likatulo zahae kaufela li fapilaa ka;Hanina kutula milao yahae. 23  Nikazwelapili kuba yasanyazahali fapilaa hae,+Mi nikatokomela kuli hanifosi.+ 24  Haike Jehova anife mupuzo kulikana ni kuluka kwaka,+Kulikana ni kutokwa mulatu kwaka fapilaa hae.+ 25  Yasepahala umueza ka kusepahala;+Yasina mulatu haumufi mulatu;+ 26  Ku yakenile ubonisa kukena kwahao,+Kono ku yamaswe ubonisa butali bwahao.+ 27  Kakuli upilisa ba mayemo a kwatasi*+Kono ukokobeza babaikuhumusa.*+ 28  Kakuli wena Jehova ki wena yatukisa lambi yaka,Mulimu waka yanimonyehela mwa lififi leli niapesize.+ 29  Ka tuso yahao, nakona kulwanisa mpi ya bahapi;+Ka maata a Mulimu nakona kupahama limota.+ 30  Nzila ya Mulimu wa niti ipetahalile;+Linzwi la Jehova likenile.+ Ki tebe kwa batu kaufela babasabela ku yena.+ 31  Kakuli ki mañi Mulimu yomuñwi kwandaa Jehova?+ Mi ki mañi licwe yomuñwi kwandaa Mulimu waluna?+ 32  Mulimu wa niti ki yena yaniapesa maata,+Mi ukapetahalisa nzila yaka.+ 33  Ufa mahutu aka lubilo loluswana ni lwa lizwii;Uniyemisa fa libaka zelumbile.+ 34  Uluta mazoho aka mwakulwanela;Mazoho aka akona kuhoha buta bwa kopa. 35  Unifa tebe yahao yeenipilisa,+Lizoho lahao la bulyo ki lona leli nitusa,*Mi buikokobezo bwahao bunibisa yomutuna.+ 36  Uhulisa nzila mwahata mahutu aka;Mahutu aka haana* kutelela.+ 37  Nikandongwama lila zaka ni kuliswala;Hanina kukuta kufitela niliyundisa. 38  Nika litubaka kuli lisike zazuha hape;+Likawela mwatasaa mahutu aka. 39  Uka nifa maata kuli nikone kulwana;Ukawiseza lila zaka mwatasaa ka.+ 40  Ukatahisa kuli lila zaka lisabe fapilaa ka,*Mi nikayundisa* baba nitoile.+ 41  Balilela kutusiwa, kono hakuna yabapilisa;Mane balilokela Jehova, kono haabaalabi. 42  Nika basita, kubaeza busisani sina liluli leli mwa moya;Nika banepaka sina sileze sa mwa linzila. 43  Uka nilamulela kwa batu bababata kufumana mulatu ku na.+ Uka niketa kuba toho ya macaba.+ Batu benisa zibi baka nisebeleza.+ 44  Zebaka utwa likatahisa kuli baniutwe;Bazwahule bakato koza fapilaa ka.+ 45  Bazwahule bakafelelwa ki bundume;*Bakataha inze bangangama kuzwa kwa libaka zabona za silelezo. 46  Jehova wapila! Kulumbekwe Licwe laka!+ Haike Mulimu yanipilisa apahamiswe.+ 47  Mulimu wa niti ukutiseza bumaswe baba nieza maswe;+Ukokobeza macaba mwatasaa mahutu aka. 48  Unilamulela kwa lila zaka zehalifile;Ki wena yanipahamisa fahalimwaa baba nilwanisa;+Ki wena yanipilisa ku mutu wa lindwa. 49  Ki lona libaka hanika kukanyisa mwahalaa macaba, wena Jehova,+Mi nikaopelela libizo lahao milumbeko.+ 50  Uezeza mulena yaaketile likezo zetuna za kupilisa;*+Ubonisa lilato lelisa feli ku mutoziwa wahae,+Ku Davida ni kwa bana* bahae kuya kuile.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “mi ki mupilisi waka yamaata.”
Kamba “sibaka sesilumbile sa silelezo.”
Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “inzaa li fa moya.”
Kamba “Mikokolombwa ya mezi.”
Kamba “sibaka sesituna.”
Linzwi ka linzwi, “ni kukena.”
Kamba “babanyandile.”
Linzwi ka linzwi, “meeto aikuhumusa.”
Kamba “leli nitiisa.”
Kamba “Lingongo za mahutu aka halina.”
Kamba “Uka nifa mukokoto wa lila zaka.”
Linzwi ka linzwi, “nikakuzisa.”
Kamba “bakafokola.”
Kamba “litulo zetuna.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”