Mu ye kwa litaba za mwahali

Ka za Lipaki za Jehova

Mwendi mwalubonanga inze lukutaza kwa batu. Mi mwendi mubalile ka za luna mwa litaba za babihi ba makande kamba mwendi muutwile ka za luna ku babañwi. Kono muzibañi luli ka za Lipaki za Jehova?

Mubone ni: Ki Lika Mañi Zebalumela Lipaki za Jehova?

Zelulumela ni Misebezi Yaluna

Lipuzo Zebuziwanga Hañata ka za Lipaki za Jehova

Mufumane likalabo zenongile kwa lipuzo zebabuzanga hahulu batu.

Zebonwi za Lipaki za Jehova

Muitute litaba zebonwi za Lipaki za Jehova habanze baeza mobakonela kaufela kusebelisa zebaitutile mwa Bibele mwa lika zebanahana, zebabulela, ni zebaeza.

Misebezi ya Lipaki za Jehova

Lupila mwa linaha zefitelela 230 mi luzwa mwa mishobo ni lisimuluho zeshutana-shutana. Mwendi mwaziba za musebezi waluna wa kukutaza, kono hape lwatusanga ni batu belupila ni bona ka linzila zeñwi za butokwa.

Lipaki za Jehova Mwa Lifasi Kaufela

Muzibe ka za mizwale baluna mwa lifasi kaufela.

Tukiso ya Kuituta Bibele Kusina Kulifa Sesiñwi

Ki Kabakalañi ha lu Swanela ku Ituta Bibele?

Bibele i sweli ku alaba lipuzo za butokwa hahulu ze ba sweli ku buza batu ba bañata-ñata mwa lifasi kaufela. Kana mwa tabela ku ba yo muñwi wa batu bao?

Tuto ya Bibele I Eziwanga Cwañi?

Mwa lifasi kaufela, Lipaki za Jehova bazibahala ka musebezi wabona wa kuitutanga Bibele ni batu kusina tifo. Mubone moiezezwanga tuto ya Bibele.

Mukupe Kuli Mutu Yomuñwi Ato Mipotela

Munyakisise puzo yeñwi ka za taba ya mwa Bibele, kamba muitute zeñata ka za Lipaki za Jehova.

Mikopano ni Litukiso Zeñwi

Kiñi ze Ezahalanga Kwa Ndu ya Mubuso?

Mukene mwahali mi muiponele.

Mufumanehe Kwa Mukopano

Muzibe litaba ka za mikopano yaluna. Mufumane sibaka sa mikopano sesili bukaufi ni komupila.

Kupuzo ya Lifu la Jesu

Lipaki za Jehova bamimema kuto fumaneha kwa Kupuzo ya Lifu la Jesu yekaezwa la March 24, 2024.

Liofisi za Mutai

Muambole ni Lipaki za Jehova

Likeyala za liofisi zaluna mwa lifasi kaufela.

Kupotisa Batu fa Betele

Mufumane libaka zeli bukaufi zemukona kupotela.

Musebezi wa Lipaki za Jehova Ulifelwa Cwañi?

Luambukanga linzila zebaitusisa mwa likeleke zeñata.

Ki bo Mañi Babaeza Tato ya Jehova Kacenu?

Lipaki za Jehova bafumaneha mwa lifasi kaufela mi bazwa mwa mishobo kaufela ni lizo kaufela. Ki sika mañi sesikopanyize hamoho batu ba, ba lisimuluho ze­shutana-­shutana?