Lipuzo Zebuziwanga Hañata ka za Lipaki za Jehova

Kana Lipaki za Jehova ba Kutazanga fa Ndu ni Ndu ka Mulelo wa ku Fumana Puluso?

Mu itute ze lu lumela ka za puluso ni mo i kona ku fumanelwa.

Kana Lipaki za Jehova ba Kutazanga fa Ndu ni Ndu ka Mulelo wa ku Fumana Puluso?

Mu itute ze lu lumela ka za puluso ni mo i kona ku fumanelwa.

Ki Kabakalañi Lipaki za Jehova ha ba sa Bizangi Sibaka se ba Kopanelanga ku Sona Kuli Keleke?

Mu zibe fo li zwelela libizo la “Ndu ya Mubuso ya Lipaki za Jehova” ni libaka ha lu itusisanga lona.

Kana Lipaki za Jehova Bafanga Zabulishumi?

Kana Lipaki za Jehova batokwanga kufa linubu za masheleñi zetomelezwi kale?

Ki Lika Mañi Zebalumela Lipaki za Jehova?

Mubale ka bukuswani litaba ze 15 zebonisa litumelo zaluna.

Kana Lipaki za Jehova ba Lumela ku Jesu?

Mu nyakisise libaka Bakreste ba niti ha ba tokwa ku bonisa tumelo ku Jesu.

Kana Lipaki za Jehova ba Lumela kuli Bulapeli Bwa Bona ki Bona Bwa Niti?

Kana Jesu naa bulezi kuli ku na ni linzila ze ñata ze libisa kwa bupilo?

Kana Lipaki za Jehova ba Ikutwa Kuli ki Bona Feela ba ba ka Piliswa?

Bibele ya talusa ba ba ka ba ni kolo ya ku piliswa.

Kana Lipaki za Jehova ba Kuteka Bulapeli bo Buñwi?

Mu itute ka mo ku kuteka ba bañwi ku zibahaza Bakreste ba niti.

Ki Kabakalañi Lipaki za Jehova ha ba Hananga ku Pompelwa Mali?

Ku na ni mibonelo ye miñata ye fosahezi ka za Lipaki za Jehova ni ka za ku pompelwa mali. Mu itute niti ka ze lu lumela mwa taba ye.

Kana Lipaki za Jehova Baanga Kuli Mipende Imaswe?

Likuka za mwa Bibele zepeli ze lilutusa kuikezeza likatulo za ka butu ka za kuipendisa.

Kana Lipaki za Jehova Balumela Kuli Lika Kaufela Nelibupilwe Mwa Mazazi Luli A 6, A Lihora ze 24?

Kana mwaziba kuli tuto ya kuli lika kaufela nelibupilwe mwa mazazi luli a 6, a lihora ze 24 hailumelelani ni zeiluta Bibele?

Lipaki za Jehova Baanga Cwañi Sayansi?

Kana zebalumela zalumelelana ni litaba zebafumani ba sayansi?

Kana Lipaki za Jehova Balumela Litaba Zeñozwi Mwa Testamente Yakale?

Kana kunani likalulo za mwa Bibele zesatusi? Muzibe mobakona kutusezwa Bakreste ki litaba za butokwa zeneezahezi kwamulaho ni likelezo zetusa zefumaneha mwa Mañolo A Siheberu.

Ki Kabakalañi Lipaki za Jehova Habacincize Litumelo Zabona Zeñwi?

Haluswaneli kukomoka hakuba ni licinceho ka za kutwisiso yaluna. Batanga ba Mulimu bane bapila ka nako yene iñolwa Bibele ni bona nebatokwa kucinca mubonelo wabona hañata-ñata.

Ki Kabakalañi Lipaki za Jehova Habasa Itusisangi Sifapahano Mwa Bulapeli Bwabona?

Nihaike kuli luna Lipaki za Jehova lu Bakreste, haluitusisangi sifapahano mwa bulapeli bwaluna. Ki kabakalañi?

Kana Lipaki za Jehova Baswalisananga ni Bulapeli Busili Kulapela Mulimu?

Ki lituto mañi za mwa Bibele zebatusa kualaba puzo ye?

Lipaki za Jehova Baitusisanga Cwañi Linubu?

Kana Lipaki za Jehova baitusisanga linubu kuli bafume?

Ki Lipaki za Jehova Babakai Babafumaneha Mwa Lifasi Kaufela?

Mubone molubalelanga lipalo za batu babafumaneha mwa liputeho za Lipaki za Jehova.

Ki Mañi Musimululi wa Kopano ya Lipaki za Jehova?

Mu bale libaka Charles Taze Russell hasi musimululi wa bulapeli bo bu nca.

Musebezi wa Lipaki za Jehova Ulifelwa Cwañi?

Luambukanga linzila zebaitusisa mwa likeleke zeñata.

Kana Lipaki za Jehova Bafanga Zabulishumi?

Kana Lipaki za Jehova batokwanga kufa linubu za masheleñi zetomelezwi kale?

Kana Lipaki za Jehova Banani Sikwata sa Babahulu ba Bulapeli Sesilifiwanga Masheleñi?

Kana banani sikwata sa babahulu ba bulapeli ni sikwata sa batu-tu feela mwahalaa bona? Ki bo mañi babasebeza sina likombwa zelumelelwa ki Mulimu?

Kana Lipaki za Jehova ba na ni Basali ba ba Kutazanga?

Basali ba na ni buikalabelo bufi mwa musebezi o sweli ku eziwa mwa lifasi kaufela ki Lipaki za Jehova?

Liputeho za Lipaki za Jehova Lionga-Ongilwe Cwañi?

Muzibe molufelwanga ketelelo ni litaelo zetomilwe fa Bibele.

Sitopa Sesietelela sa Lipaki za Jehova ki Nto Mañi?

Kana baba mwa Sitopa Sesietelela ki bona bazamaisi ba kopano yaluna?

Watch Tower Bible and Tract Society ki Nto Mañi?

Iswalisana cwañi ni musebezi wa Lipaki za Jehova?

Ki Kabakalañi Lipaki za Jehova Habasa Alabangi Batu Kaufela Baba Batameleza Litaba?

Lipaki za Jehova balatelela likuka za mwa Bibele kuli libatuse kualaba batu baba babuza lipuzo kamba baba batameleza litaba, ili kulemuha haiba ki “nako ya kukuza” kamba ki “nako ya kubulela.”​—Muekelesia 3:7.

Ki kabakalañi Lipaki za Jehova ha ba Yanga fa Ndu ni Ndu?

Mu itute lika za naa bulelezi balutiwa ba hae Jesu kuli ba ezange.

Kana Lipaki za Jehova ba Kutazanga fa Ndu ni Ndu ka Mulelo wa ku Fumana Puluso?

Mu itute ze lu lumela ka za puluso ni mo i kona ku fumanelwa.

Ki Kabakalañi Lipaki za Jehova ha ba Potelanga Batu ba ba na ni Kale Bulapeli Bwa Bona?

Kiñi ze lu susuezanga ku potela batu ba ba na ni bulapeli bwa bona?

Kana Lipaki za Jehova Bahapelezanga Batu Kucinca Bulapeli Bwabona?

Kana Lipaki za Jehova habakutazanga, bahapelezanga batu kucinca bulapeli bwabona? Kana bahapelezanga batu kuli bakene mwa bulapeli bwabona?

Tuto ya Bibele Yebazamaisanga Lipaki za Jehova ki Nto Mañi?

Hamunze muituta Bibele ni Lipaki za Jehova, mwakona kuitusisa toloko ya Bibele ifi kamba ifi yemutabela. Mulukuluhile kumema lubasi lwamina kaufela kamba mulikani wamina ufi kamba ufi kuli afumanehe kwa tuto yamina.

Kana Lipaki za Jehova ba Ezanga Musebezi wa Bulumiwa?

Ki bo mañi ba ba ezanga musebezi wa bulumiwa, mi ki kabakalañi? Kana ku na ni ba ba fiwanga tuto ye ipitezi ya ku eza musebezi wo?

Kana Lipaki za Jehova ba na ni Basali ba ba Kutazanga?

Basali ba na ni buikalabelo bufi mwa musebezi o sweli ku eziwa mwa lifasi kaufela ki Lipaki za Jehova?

Ki Kabakalañi Lipaki za Jehova ha ba sa Bizangi Sibaka se ba Kopanelanga ku Sona Kuli Keleke?

Mu zibe fo li zwelela libizo la “Ndu ya Mubuso ya Lipaki za Jehova” ni libaka ha lu itusisanga lona.

Ki Kabakalañi Lipaki za Jehova Habasa Itusisangi Sifapahano Mwa Bulapeli Bwabona?

Nihaike kuli luna Lipaki za Jehova lu Bakreste, haluitusisangi sifapahano mwa bulapeli bwaluna. Ki kabakalañi?

Ki Kabakalañi Lipaki za Jehova Habaezanga Mulalelo wa Mulena ka Kushutana ni Mobuezezanga Bulapeli Bobuñwi?

Hape ubizwa kuli ki Mulalelo wa Mafelelezo kamba Kupuzo ya Lifu la Jesu, mi ki ona mukiti wa butokwa hahulu obabanga ni ona Lipaki za Jehova. Munyakisise zeibulela Bibele ka za mukiti wo.

Kana Lipaki za Jehova Baswalisananga ni Bulapeli Busili Kulapela Mulimu?

Ki lituto mañi za mwa Bibele zebatusa kualaba puzo ye?

Kana Lipaki za Jehova Banani Bibele Yabona?

Kuitusisa litoloko za Bibele zeshutana-shutana kwakona kumitusa hamuituta Bibele. Kunani lisupo zetaalu zebonisa libaka Bibele ya Toloko ya Lifasi Lelinca haikona kumitusa hamunze muituta Bibele.

Kana Bibele ya Toloko ya Lifasi Lelinca Inepahalile?

Ki kabakalañi Bibele ya Toloko ya Lifasi Lelinca haishutana ni Libibele zeñwi?

Kana Lipaki za Jehova Balumela Litaba Zeñozwi Mwa Testamente Yakale?

Kana kunani likalulo za mwa Bibele zesatusi? Muzibe mobakona kutusezwa Bakreste ki litaba za butokwa zeneezahezi kwamulaho ni likelezo zetusa zefumaneha mwa Mañolo A Siheberu.

Ki Kabakalañi Lipaki za Jehova ha ba sa Yangi Kwa ku Lwana Mwa Ndwa?

Lipaki za Jehova ba zibahala mwa lifasi kaufela kuli ba hananga ku ya kwa ndwa. Mu itute libaka ha lu sa yangi kwa ndwa.

Kana Lipaki za Jehova ba Tusanga Batu ba ba Tahezwi ki Likozi?

Mu itute ka mo lu felanga tuso kwa balumeli ka luna hamohocwalo ni batu ba bañwi ha ba tahelwa ki likozi.

Kana Lipaki za Jehova ba Amuhelanga Likalafo?

Batu ba bañwi ba nahananga kuli Lipaki za Jehova ba hananga likalafo kaufela. Kana ki niti?

Kana Lipaki za Jehova Baanga Kuli Mipende Imaswe?

Likuka za mwa Bibele zepeli ze lilutusa kuikezeza likatulo za ka butu ka za kuipendisa.

Ki Kabakalañi Lipaki za Jehova ha ba Hananga ku Pompelwa Mali?

Ku na ni mibonelo ye miñata ye fosahezi ka za Lipaki za Jehova ni ka za ku pompelwa mali. Mu itute niti ka ze lu lumela mwa taba ye.

Lipaki za Jehova Baanga Cwañi Tuto?

Ki likuka mañi zebahupulanga Lipaki za Jehova habaeza likatulo ka za tuto?

Kana Lipaki za Jehova Bahapelezanga Bana Babona Kuba Mwa Bulapeli Bwabona?

Sina bashemi babañata, Lipaki za Jehova babata kuli bana babona bakondise. Balutanga bana babona lika zebaziba kuli lika batusa.

Kana Lipaki za Jehova Batahisa Lifapahano Mwa Mabasi A Batu Kamba Baatiisa?

Fokuñwi, Lipaki za Jehova batamelezwanga kuli basinya mabasi a batu? Kono kana Lipaki za Jehova batahisa lifapahano mwa mabasi?

Kana Lipaki za Jehova Batomile Milao ka za Kuba Mwa Libato?

Kana libato ki nto yeswanela kuungiwa ka likesha kamba ki nto yetuna?

Lipaki za Jehova Baanga Cwañi Teleko?

Kana Lipaki za Jehova batusanga batu babakopana ni matata mwa manyalo abona? Kana baana-bahulu ba puteho ki bona babaswanela kulumeleza kuli Paki ya Jehova afelise linyalo ni mutu yanyalani ni yena?

Kana Lipaki za Jehova ba Hanisanga Mafilimu, Libuka ni Lipina ze Ñwi?

Ki likuka mañi za swanela ku nyakisisa Mukreste ha keta nto ya ku itabisa ka yona?

Ki Kabakalañi Lipaki za Jehova Habasa Ezangi Mikiti Yemiñwi ya Pumulo?

Halunyakisiseñi lipuzo zetaalu za butokwa ka za Lipaki za Jehova ni mazazi a pumulo.

Ki Kabakalañi Lipaki za Jehova ha ba sa Ezangi Mukiti wa Ngilisimusi?

Batu ba bañata ba ezanga mukiti wa Ngilisimusi ku si na taba ni kuli ba ziba simuluho ya wona. Mu zibe libaka Lipaki za Jehova ha ba sa ezangi mukiti wa Ngilisimusi.

Ki Kabakalañi Lipaki za Jehova ha ba sa Ezangi Mukiti wa Isita?

Buñata bwa batu ba nga Isita sina mukiti wa Bakreste. Ki kabakalañi Lipaki za Jehova ha ba sa ezangi mukiti wo?

Ki Kabakalañi Lipaki za Jehova Habasa Ezangi Mukiti wa Kuhupula Lizazi la Kupepwa?

Munyakisise litaba zeene ka za mukiti wa kuhupula lizazi la kupepwa zebonisa libaka Mulimu hasatabiswi ki mikiti yecwalo.

Ki Lika Mañi Zeezahalanga Kwa Linawenga za Lipaki za Jehova?

Nihaike kuli miinelo yashutananga, kuezahalanga nto iliñwi yaswana.

Ki Kabakalañi Lipaki za Jehova Habaezanga Mulalelo wa Mulena ka Kushutana ni Mobuezezanga Bulapeli Bobuñwi?

Hape ubizwa kuli ki Mulalelo wa Mafelelezo kamba Kupuzo ya Lifu la Jesu, mi ki ona mukiti wa butokwa hahulu obabanga ni ona Lipaki za Jehova. Munyakisise zeibulela Bibele ka za mukiti wo.

Ki Litaba Mañi Zebalumela Lipaki za Jehova ka za Maswabi?

Likatulo zebaezanga Lipaki za Jehova hakuba ni maswabi litomile fa litaba zebalumela ka za lifu. Kacwalo, ki likuka mañi za mwa Bibele zebalatelelanga?

Kana Lipaki za Jehova ki Bakreste?

Lu kupa kuli mu nyakisise mo lu shutanela ni Bakreste ba bañwi.

Kana Lipaki za Jehova ki Maprotesitanti?

Litaba zepeli zetahisa kuli bulapeli bwa Lipaki za Jehova bushutane ni bulapeli bobuñwi bobusi bwa Katolika bobutwi ki bwa Sikreste.

Kana Lipaki za Jehova ki Sikwata Sesisumuluha Kwa America?

Munyakisise lisupo zeene ka za kopano ye ya mwa lifasi kaufela.

Kana Lipaki za Jehova ki Sikwata sa Batu Babaluta Tuto Yekeluhile?

Mubapanye litaba zebalumela batu babañata ni litaba za niti ka za Lipaki za Jehova.

Ki Lipaki za Jehova Babakai Babafumaneha Mwa Lifasi Kaufela?

Mubone molubalelanga lipalo za batu babafumaneha mwa liputeho za Lipaki za Jehova.

Nitokwa Kuezañi Kuli Nibe Yomuñwi wa Lipaki za Jehova?

Liñolo la Mateu 28:19, 20 litalusa mihato yeo.

Kana Nikatokwa Kuba Yomuñwi wa Lipaki za Jehova Haiba Niituta Bibele ni Bona?

Lipaki za Jehova baitutanga Bibele ni batu babañata-ñata mwa lifasi kaufela kusina kulifa sesiñwi. Kono haiba mulumela kuitutanga Bibele ni luna, kana muswanela kuba yomuñwi wa Lipaki za Jehova?

Kana Mutu Wakona Kuiketela Kutuhela Kuba Yomuñwi wa Lipaki za Jehova?

Mutu ukona kutuhela kuba yomuñwi wa Lipaki za Jehova ka linzila zepeli.

Kana Lipaki za Jehova ba Ambukanga Batu ba ne ba Banga Mwa Bulapeli Bwa Bona?

Ka linako ze ñwi ku zwisa mutu mwa puteho kwa tokwahala mi kwa kona ku mu tusa ku kutela mwa puteho hape.