Lipuzo Zebuziwanga Hañata ka za Lipaki za Jehova

Kana Lipaki za Jehova ki Bakreste?

Lu kupa kuli mu nyakisise mo lu shutanela ni Bakreste ba bañwi.

Kana Lipaki za Jehova ki Bakreste?

Lu kupa kuli mu nyakisise mo lu shutanela ni Bakreste ba bañwi.

Ki Kabakalañi Lipaki za Jehova ha ba sa Yangi Kwa ku Lwana Mwa Ndwa?

Lipaki za Jehova ba zibahala mwa lifasi kaufela kuli ba hananga ku ya kwa ndwa. Mu itute libaka ha lu sa yangi kwa ndwa.

Ki Lika Mañi Zebalumela Lipaki za Jehova?

Mubale ka bukuswani litaba ze 15 zebonisa litumelo zaluna.

Kana Lipaki za Jehova ba Lumela ku Jesu?

Mu nyakisise libaka Bakreste ba niti ha ba tokwa ku bonisa tumelo ku Jesu.

Kana Lipaki za Jehova ba Lumela kuli Bulapeli Bwa Bona ki Bona Bwa Niti?

Kana Jesu naa bulezi kuli ku na ni linzila ze ñata ze libisa kwa bupilo?

Kana Lipaki za Jehova ba Ikutwa Kuli ki Bona Feela ba ba ka Piliswa?

Bibele ya talusa ba ba ka ba ni kolo ya ku piliswa.

Kana Lipaki za Jehova ba Kuteka Bulapeli bo Buñwi?

Mu itute ka mo ku kuteka ba bañwi ku zibahaza Bakreste ba niti.

Ki Kabakalañi Lipaki za Jehova ha ba Hananga ku Pompelwa Mali?

Ku na ni mibonelo ye miñata ye fosahezi ka za Lipaki za Jehova ni ka za ku pompelwa mali. Mu itute niti ka ze lu lumela mwa taba ye.

Kana Lipaki za Jehova Balumela Kuli Lika Kaufela Nelibupilwe Mwa Mazazi Luli A 6, A Lihora ze 24?

Kana mwaziba kuli tuto ya kuli lika kaufela nelibupilwe mwa mazazi luli a 6, a lihora ze 24 hailumelelani ni zeiluta Bibele?

Ki Lipaki za Jehova Babakai Babafumaneha Mwa Lifasi Kaufela?

Mubone molubalelanga lipalo za batu babafumaneha mwa liputeho za Lipaki za Jehova.

Ki Mañi Musimululi wa Kopano ya Lipaki za Jehova?

Mu bale libaka Charles Taze Russell hasi musimululi wa bulapeli bo bu nca.

Musebezi wa Lipaki za Jehova Ulifelwa Cwañi?

Muitute mo musebezi waluna wa kukutaza oezwa mwa lifasi kaufela uzwelapili kusina taba kuli kwa mikopano yaluna hakueziwangi likoleko mi ba mwa puteho habakupiwangi kufa zabulishumi.

Kana Lipaki za Jehova Bafanga Zabulishumi?

Kana Lipaki za Jehova batokwanga kufa linubu za masheleñi zetomelezwi kale?

Kana Lipaki za Jehova ba na ni Basali ba ba Kutazanga?

Basali ba na ni buikalabelo bufi mwa musebezi o sweli ku eziwa mwa lifasi kaufela ki Lipaki za Jehova?

Liputeho za Lipaki za Jehova Lionga-Ongilwe Cwañi?

Muzibe molufelwanga ketelelo ni litaelo zetomilwe fa Bibele.

Sitopa Sesietelela sa Lipaki za Jehova ki Nto Mañi?

Kana ba mwa Sitopa Sesietelela ki bona babazamaisa kopano yaluna?

Ki Kabakalañi Lipaki za Jehova Habasa Alabangi Batu Kaufela Baba Batameleza Litaba?

Lipaki za Jehova balatelela likuka za mwa Bibele kuli libatuse kualaba batu baba babuza lipuzo kamba baba batameleza litaba, ili kulemuha haiba ki “nako ya kukuza” kamba ki “nako ya kubulela.”​—Muekelesia 3:7.

Ki kabakalañi Lipaki za Jehova ha ba Yanga fa Ndu ni Ndu?

Mu itute lika za naa bulelezi balutiwa ba hae Jesu kuli ba ezange.

Kana Lipaki za Jehova ba Kutazanga fa Ndu ni Ndu ka Mulelo wa ku Fumana Puluso?

Mu itute ze lu lumela ka za puluso ni mo i kona ku fumanelwa.

Ki Kabakalañi Lipaki za Jehova ha ba Potelanga Batu ba ba na ni Kale Bulapeli Bwa Bona?

Kiñi ze lu susuezanga ku potela batu ba ba na ni bulapeli bwa bona?

Kana Lipaki za Jehova Bahapelezanga Batu Kucinca Bulapeli Bwabona?

Kana Lipaki za Jehova habakutazanga, bahapelezanga batu kucinca bulapeli bwabona? Kana bahapelezanga batu kuli bakene mwa bulapeli bwabona?

Tuto ya Bibele Kiñi?

Mufumane likalabo za lipuzo ka za moluzamaisezanga tuto ya Bibele yesalifelwi.

Kana Lipaki za Jehova ba Ezanga Musebezi wa Bulumiwa?

Ki bo mañi ba ba ezanga musebezi wa bulumiwa, mi ki kabakalañi? Kana ku na ni ba ba fiwanga tuto ye ipitezi ya ku eza musebezi wo?

Kana Lipaki za Jehova ba na ni Basali ba ba Kutazanga?

Basali ba na ni buikalabelo bufi mwa musebezi o sweli ku eziwa mwa lifasi kaufela ki Lipaki za Jehova?

Ki Kabakalañi Lipaki za Jehova ha ba sa Bizangi Sibaka se ba Kopanelanga ku Sona Kuli Keleke?

Mu zibe fo li zwelela libizo la “Ndu ya Mubuso ya Lipaki za Jehova” ni libaka ha lu itusisanga lona.

Kana Lipaki za Jehova Banani Bibele Yabona?

Kuitusisa litoloko za Bibele zeshutana-shutana kwakona kumitusa hamuituta Bibele. Kunani lisupo zetaalu zebonisa libaka Bibele ya Toloko ya Lifasi Lelinca haikona kumitusa hamunze muituta Bibele.

Ki Kabakalañi Lipaki za Jehova ha ba sa Yangi Kwa ku Lwana Mwa Ndwa?

Lipaki za Jehova ba zibahala mwa lifasi kaufela kuli ba hananga ku ya kwa ndwa. Mu itute libaka ha lu sa yangi kwa ndwa.

Kana Lipaki za Jehova ba Tusanga Batu ba ba Tahezwi ki Likozi?

Mu itute ka mo lu felanga tuso kwa balumeli ka luna hamohocwalo ni batu ba bañwi ha ba tahelwa ki likozi.

Kana Lipaki za Jehova ba Amuhelanga Likalafo?

Batu ba bañwi ba nahananga kuli Lipaki za Jehova ba hananga likalafo kaufela. Kana ki niti?

Ki Kabakalañi Lipaki za Jehova ha ba Hananga ku Pompelwa Mali?

Ku na ni mibonelo ye miñata ye fosahezi ka za Lipaki za Jehova ni ka za ku pompelwa mali. Mu itute niti ka ze lu lumela mwa taba ye.

Kana Lipaki za Jehova Bahapelezanga Bana Babona Kuba Mwa Bulapeli Bwabona?

Sina bashemi babañata, Lipaki za Jehova babata kuli bana babona bakondise. Balutanga bana babona lika zebaziba kuli lika batusa.

Lipaki za Jehova Baanga Cwañi Teleko?

Kana Lipaki za Jehova batusanga batu babakopana ni matata mwa manyalo abona? Kana baana-bahulu ba puteho ki bona babaswanela kulumeleza kuli Paki ya Jehova afelise linyalo ni mutu yanyalani ni yena?

Kana Lipaki za Jehova ba Hanisanga Mafilimu, Libuka ni Lipina ze Ñwi?

Ki likuka mañi za swanela ku nyakisisa Mukreste ha keta nto ya ku itabisa ka yona?

Ki Kabakalañi Lipaki za Jehova ha ba sa Ezangi Mukiti wa Ngilisimusi?

Batu ba bañata ba ezanga mukiti wa Ngilisimusi ku si na taba ni kuli ba ziba simuluho ya wona. Mu zibe libaka Lipaki za Jehova ha ba sa ezangi mukiti wa Ngilisimusi.

Ki Kabakalañi Lipaki za Jehova ha ba sa Ezangi Mukiti wa Isita?

Buñata bwa batu ba nga Isita sina mukiti wa Bakreste. Ki kabakalañi Lipaki za Jehova ha ba sa ezangi mukiti wo?

Ki Lika Mañi Zeezahalanga Kwa Linawenga za Lipaki za Jehova?

Nihaike kuli miinelo yashutananga, kuezahalanga nto iliñwi yaswana.

Kana Lipaki za Jehova ki Bakreste?

Lu kupa kuli mu nyakisise mo lu shutanela ni Bakreste ba bañwi.

Kana Lipaki za Jehova ki Sikwata Sesisumuluha Kwa America?

Munyakisise lisupo zeene ka za kopano ye ya mwa lifasi kaufela.

Ki Lipaki za Jehova Babakai Babafumaneha Mwa Lifasi Kaufela?

Mubone molubalelanga lipalo za batu babafumaneha mwa liputeho za Lipaki za Jehova.

Kana Nikatokwa Kuba Yomuñwi wa Lipaki za Jehova Haiba Niituta Bibele ni Bona?

Lipaki za Jehova baitutanga Bibele ni batu babañata-ñata mwa lifasi kaufela kusina kulifa sesiñwi. Kono haiba mulumela kuitutanga Bibele ni luna, kana muswanela kuba yomuñwi wa Lipaki za Jehova?

Kana Mutu Wakona Kuiketela Kutuhela Kuba Yomuñwi wa Lipaki za Jehova?

Mutu ukona kutuhela kuba yomuñwi wa Lipaki za Jehova ka linzila zepeli.

Kana Lipaki za Jehova ba Ambukanga Batu ba ne ba Banga Mwa Bulapeli Bwa Bona?

Ka linako ze ñwi ku zwisa mutu mwa puteho kwa tokwahala mi kwa kona ku mu tusa ku kutela mwa puteho hape.