Lisamu 106:1-48

 • Kutokwa buitebuho kwa Maisilaele

  • Balibala kapili likezo za Mulimu (13)

  • Kanya ya Mulimu icincaniswa ni siswaniso sa poho (19, 20)

  • Nebasina tumelo mwa sepiso ya Mulimu (24)

  • Baikenya mwa bulapeli bwa Baale (28)

  • Bana babulaelwa madimona sina matabelo (37)

106  Mulumbeke Jah!* Muitumele ku Jehova, kakuli ki yomunde;+Lilato lahae lelisa feli liina kuya kuile.+   Ki mañi yakona kuzibahaza ka kutala likezo zetuna za JehovaKamba kushaela likezo zahae kaufela zebaba­zeha?+   Tabo ki ya babaeza ka katulo yelukile,Babaeza sesilukile ka­mita.+   Unihupule haushemuba sicaba sahao, wena Jehova.+ Unibabalele ka likezo zahao za kupilisa,   Kuli niikole bunde boubonisa baketiwa bahao,+Kuli niwabelwe hamoho ni sicaba sahao,Kuli niitumbe ka wena ni kukulumbeka hamoho ni saanda sahao.   Luezize sibi sina bo kuku waluna;+Lufosize; luezize bumaswe.+   Bo kuku waluna mwa Egepita nebasika itebuha* misebezi yahao yekomokisa. Nebasika hupula lilato lahao lelituna lelisa feli,Kono neba kukwenuhezi kwa liwate, kwa Liwate Lelifubelu.+   Kono abapilisa kabakala libizo lahae,+Kuli azibahalise maata ahae.+   Akalimela Liwate Lelifubelu mi laoma;Abazamaisa mwa buliba bwalona inge babazamaya mwa lihalaupa;+ 10  Abalamulela mwa lizoho la sila sabona+Mi abaliulula mwa lizoho la sila.+ 11  Mezi akwahela lila zabona;Nekusika punyuha* nihaiba alimuñwi ku bona.+ 12  Kihona baba ni tumelo mwa sepiso yahae;+Bakala kuopela lipina za kumulumbeka.+ 13  Kono balibala kapili zanaaezize;+Nebasika libelela kelezo yahae. 14  Bakomiwa ki litakazo zabona zemaswe mwa lihalaupa;+Balika Mulimu mwa lihalaupa.+ 15  Abafa zene bakupile,Kono abanata ka butuku bone bubaotisize ha­hulu.+ 16  Mwa mafulo, bashwela muna MusheNi Aruni,+ yena yakenile wa Jehova.+ 17  Lifasi kiha liatama ni kumiza DataniMi lakwahela bane bakopani hamoho ni Abi­rami.+ 18  Mulilo watuka mwa sikwata sabona;Malimi a mulilo acisa babamaswe.+ 19  Baikezeza namani mwa HorebeMi bakubamela siswaniso sa sipi;*+ 20  Bacincanisa kanya yakaNi siswaniso sa poho yefula bucwañi.+ 21  Balibala Mulimu+ yena Mupilisi wabona,Yanaaezize lika zemaata mwa Egepita,+ 22  Misebezi yekomokisa mwa naha ya Kama,+ Likezo zesabisa kwa Liwate Lelifubelu.+ 23  Naatuha alaela kuli bayundiswe,Kono Mushe muketiwa wahae abakupela ku yenaKuli akuyule buhali bwahae bobusinya.+ 24  Kihona banyaza naha yekateleha;+Nebasina tumelo mwa sepiso yahae.+ 25  Baswalelela kutongoka mwa litende zabona;+Nebasika teeleza kwa linzwi la Jehova.+ 26  Kihaa yemiseza lizoho lahae mwahalimu ni kuikonka bakeñisa bonaKuli naakatahisa kuli bashwele mwa lihalaupa;+ 27  Naakatahisa kuli bana babona bashwele mwahalaa macaba,Mi naaka bahasanyeza mwa linaha kamukana.+ 28  Kiha baikenya mwa bulapeli bwa Baale wa kwa Peori,+Mi baca matabelo anaaezezwa babashwile.* 29  Bamushemaeta ka likezo zabona,+Mi kozi yakena mwahalaa bona.+ 30  Kono Finehasi hanaayemi ni kuunga muhato,Kozi yayemiswa.+ 31  Mi aangiwa kuba yalukile kabakala kezo yahae,Mwa masika kaufela kuya kuile.+ 32  Bamushemaeta kwa mezi a Meriba,*Mi lika zazamaela maswe Mushe kabakala bona.+ 33  Bahalifisa moya wahae,Mi apakisa kubulela asika ikupula.+ 34  Nebasika yundisa ma­caba,+Sina mwanaa balaelezi Jehova.+ 35  Kono baswalisana ni macaba+Mi balikanyisa* mikwa yaona.+ 36  Bazwelapili kusebeleza milimu yaona ya maswaniso,+Mi yafetuha lilaba ku bona.+ 37  Nebabulaya bana babona babashimaniNi babasizana kuezeza madimona matabelo.+ 38  Bazwelapili kusulula mali aasina mulatu,+Mali a bana babona babashimani ni babasizanaBane bafile sina matabelo kwa milimu ya maswaniso ya Makanana;+Mi naha yasilafala ka mali anaasululwa. 39  Basilafala ka misebezi yabona;Nebasika sepahala ku Mulimu* ka likezo zabona.+ 40  Buhali bwa Jehova kiha butukela sicaba sahae,Mi afita fa kunyenya saanda sahae. 41  Akuta-kutela kubafa mwa mazoho a macaba,+Ilikuli bane babatoile bababuse.+ 42  Lila zabona zabanyandisa,Mi nebali mwa maata* azona. 43  Naabalamulezi hañata-ñata,+Kono neba mufetuhelanga ni kusa muutwa,+Mi nebakokobezwanga kabakala bufosi bwabona.+ 44  Kono naabonanga ziyezi yabona+Mi naautwanga muhuwo wabona wa kukupa tuso.+ 45  Kabakala bona, naahupulanga tumelelano yahae,Mi naautwanga makeke,* ka kususumezwa ki lilato lahae lelituna lelisa feli.+ 46  Naatahisanga kuli bautwelwe makekeKi batu kaufela bane babahapa.+ 47  Haku lupilise, wena Jehova Mulimu waluna,+Mi uluzwise mwa macaba ni kulukubukanya+Ilikuli lulumbeke libizo lahao lelikenileNi kukulumbeka ka nyakalalo.*+ 48  Haike Jehova, yena Mulimu wa Isilaele, alu­mbekweKamita ni kuya kuile.*+ Mi batu kaufela babulele, bali: “Ameni!”* Mulumbeke Jah!*

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Halelujah!” “Jah” ki kupumela libizo la Jehova.
Kamba “utwisisa taluso ya.”
Kamba “siyala.”
Kamba “siswaniso sa sipi yeshengunuzwi.”
Fo kikuli, matabelo anaaezezwa batu babashwile kamba milimu yesina bupilo.
Lelitalusa “Kuomana.”
Kamba “baituta.”
Kamba “Nebaezize buhule bwa kwa moya.”
Linzwi ka linzwi, “lizoho.”
Kamba “naainyazanga.”
Kamba “kunyakalala kabakala kukulumbeka.”
Kamba “Kuzwa kokusina makalelo kuya kokusina mafelelezo.”
Kamba “Kube cwalo!”
Kamba “Halelujah!” “Jah” ki kupumela libizo la Jehova.