Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

PUZO 2

Mukona Kuituta Cwañi za Mulimu?

“Buka ya Mulao ye isike yazwa mwa mulomo wahao, mi uswanela kuibala ni kunahanisisa ze mwateñi, musihali ni busihu, kuli umamele ka tokomelo zeñozwi mwateñi kaufela; kakuli haiba ueza cwalo ukakondisa mi ukaba ni butali.”

Joshua 1:8

“Bazwelapili kubala ka kutumusa mwa buka, mwa Mulao wa Mulimu wa niti, inze bautalusa hande ni kuutwahaza taluso yaona; batusa batu cwalo kuutwisisa zeneebalwa.”

Nehemia 8:8

“Tabo ki ya mutu yasazamayi ka kelezo ya babamaswe . . . , kono utabela mulao wa Jehova, mi waubala ni kuunahanisisa, musihali ni busihu. . . . Zaeza kaufela likakonda.”

Samu 1:1-3

“Filipi amata ni yona mi amuutwa abala buka ya mupolofita Isaya, mi ali ku yena: “Kana luli waziba zeubala?” Yena ali: ‘Nikautwisisa cwañi, konji haiba yomuñwi anietelela?’”

Likezo 8:30, 31

“Tulemeno twa Mulimu totusa bonahali tuiponahalela hande haisamba lifasi liezwa, kakuli tulemuhiwa ka lika zeezizwe, nihaiba ona maata ahae a kamita ni Bumulimu bwahae, kuli mane habakoni kuitatula.”

Maroma 1:20

“Unahanisise lika ze; ulitundamene, kuli zwelopili yahao ilemuhiwe ka kutala ki batu kaufela.”

1 Timotea 4:15

“Luisezane pilu kuli lususuezane kuba ni lilato ni misebezi yeminde, lusike lwakeshebisa kukopana hamoho.”

Maheberu 10:24, 25

“Haiba yomuñwi ku mina haana butali, azwelepili kukupa Mulimu, kakuli ufanga batu kaufela ka bufani bobutuna asashubuli mutu, mi uka bufiwa.”

Jakobo 1:5