Lisamu 73:1-28

 • Muuna yasaba Mulimu uba ni mubonelo omunde hape wa kwa moya

  • “Mahutu aka naabatile kukeluha” (2)

  • “Nenikatazeha lizazi kaufela” (14)

  • “Kufitela nikena mwa sibaka sa Mulimu sesikenile” (17)

  • Babamaswe bayemi mwa sibaka sesitelela (18)

  • Kusutelela ku Mulimu ki nto yende (28)

Samu ya Asafi.+ 73  Mulimu ueza Isilaele hande luli, ueza hande ba lipilu zekenile.+   Haili na, mahutu aka naabatile kukeluha;Nenibatile kutelela hane nihata.+   Kakuli nenishwela muna babaikuhumusa*Hane nibona kozo ya babamaswe.+   Kakuli hakuna butuku bobautwa habashwa;Mibili yabona iiketile.*+   Habakatazehi inge mobakatazehela batu babañwi,+Mi habanyandi inge mobanyandela batu babañwi.+   Kabakaleo, buikuhumuso ki sona sifaha sabona sa mwa mulala;+Mifilifili ibaapesize inge siapalo.   Buiketo* bwabona bubululuhisa meeto abona;Bafumile hahulu kufita mone lihupulela lipilu zabona.   Basheununa babañwi ni kubulela lika zemaswe.+ Ka buikuhumuso, babemba kuhatelela babañwi.+   Babulela inge kuli ki babapahami sina molipahamezi lihalimu,Mi malimi abona azamaya aitundumuna mwa lifasi. 10  Kabakaleo, batu ba Mulimu bakeluhela ku bona,Mi banwa kwa mezi abona amañata. 11  Bali: “Mulimu ukaziba cwañi?+ Kana luli Yapahami ka Kufitisisa unani zibo?” 12  Ki cwalo, bao ki bona babamaswe, belizamaela hande lika kamita.+ Bazwelapili kuekeza kwa bufumu bwabona.+ 13  Kaniti hakuna tuso yenifumani ka kubuluka pilu yaka inze ikenileNi kutapisa mazoho aka ka kubonisa kuli hanina mulatu.+ 14  Mi nenikatazeha lizazi kaufela;+Zazi ni zazi kakusasana nenifiwa koto.+ 15  Kono kambe nenibulezi lika ze,Kambe nenibetekile batu bahao.* 16  Hane nilikile kuutwisisa taba yeo,Nenikatazehile 17  Kufitela nikena mwa sibaka sa Mulimu sesikenile, sesikutekeha,Mi senilemuha zekaezahala ku bona kwapili. 18  Kaniti ubayemisize mwa sibaka sesitelela.+ Ubawiseza fafasi kuli basinyehe.+ 19  Basinyeha ka sipundumukela!+ Bafela ka sipundumukela habafita kwa mafelelezo abona amaswe! 20  Sina moiinezi tolo mutu hapasumuka, wena Jehova,Hauka yema, ukahana* siswaniso sabona. 21  Kono pilu yaka neifilikani,+Mi nenitabehile hahulu mwahali.* 22  Nenisa nahani mi nenisina kutwisiso;Neniswana inge folofolo yesina ngana fapilaa hao. 23  Kono cwale niinzi ni wena kamita;Usweli lizoho laka la bulyo.+ 24  Unietelela ka kelezo yahao,+Mi hasamulaho uka nilibisa kwa kanya.+ 25  Ki mañi yeninani yena mwa mahalimu? Mi kwandaa hao hakuna senilakaza mwa lifasi.+ 26  Mubili waka ni pilu yaka zakona kufokola,Kono Mulimu ki yena licwe la pilu yaka ni kabelo yaka kuya kuile.+ 27  Kaniti, babakwahule ni wena bakayunda. Ukatimeza* mutu kaufela yakufulalela ka kusasepahala.+ 28  Haili na, kusutelela ku Mulimu ki yona nto yende ku na.+ Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa ki yena masabelo aka,Kuli nizibahaze misebezi yahao kaufela.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “babaitundumuna.”
Kamba “Limba zabona linunile.”
Linzwi ka linzwi, “Mafula.”
Linzwi ka linzwi, “lusika lwa bana bahao.”
Linzwi ka linzwi, “ukakenda.”
Linzwi ka linzwi, “kwa lipio.”
Linzwi ka linzwi, “Ukakuzisa.”