Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Manzwi A Makalelo

Bibele Yekenile ki litaba zeñozwi zezwa ku Mulimu zetaha ku luna kaufela. Luswanela kuituta yona kuli luzibe Musimululi wayona. (Joani 17:3; 2 Timotea 3:16) Mwa Bibele, Jehova Mulimu upatulula zalelezi batu ni lifasi mobapila.—Genese 3:15; Sinulo 21:3, 4.

Bibele ki yona buka inosi yecincize hahulu bupilo bwa batu. Bibele ilususueza kulikanyisa tulemeno twa Jehova, ili lilato, sishemo, ni mukekecima. Itahisa kuli batu babe ni sepo, ili kubatusa kuitiisa niha banyanda hahulu. Mi izwelapili kupatulula mikwa ya lifasi le yesalumelelani ni tato yepetehile ya Mulimu.—Samu 119:105; Maheberu 4:12; 1 Joani 2:15-17.

Neikalile kuñolwa mwa Siheberu, Siarami, ni Sigerike, mi Bibele mutumbi kamba kalulo yayona itolokilwe mwa lipuo zefitelela 3,000. Ki yona buka yetolokilwe mwa lipuo zeñata hahulu ni yefumaneha hahulu kwa batu babañata. Mi taba yeo haikomokisi. Kakuli Bibele neipolofitile kuli: “Taba yende ye ya Mubuso [yona taba ya butokwa yefumaneha mwa Bibele] ikakutazwa mwa lifasi kaufela kuli ibe bupaki kwa macaba kaufela, kihona kukataha mafelelezo.”—Mateu 24:14.

Bakeñisa kuli lulemuhile kuli litaba ze mwa Bibele ki za butokwa, mulelo waluna neli wa kutoloka Bibele yenani litaba zelumelelana ni litaba za kwa makalelo, ili yeutwahala hande ni yebaliwa ka bunolo. Litaba Zeekelizwe, ili “Likuka Zetusa Mwa Musebezi wa Kutoloka Bibele,” “Ze Mwa Bibele Ye,” ni “Mokutezi Kuli Lube ni Bibele” litalusa likuka zetusa mwa musebezi wa kutoloka zenelatelezwi, hamohocwalo ni litaba zeñwi zetalusa ze mwa Bibele ye.

Batu babalata Jehova Mulimu ni baba mulapela batabela kuba ni Linzwi la Mulimu lelitolokilwe ka kunepahala ni lebakona kuutwisisa. (1 Timotea 2:4) Ka mukwa ocwalo, lutolokile Bibele ye mwa Silozi, kulikana ni mulelo waluna wa kutoloka Bibele ya Toloko ya Lifasi Lelinca mwa lipuo zeñwi zeñata ka mo kukonahalela kaufela. Lunani sepo mi lulapela kuli mina babali babalatiwa, mukatusiwa ki Bibele ye ya Mañolo Akenile hamunze ‘mubata Mulimu ni kumufumana luli.’—Likezo 17:27.

Ba Katengo ka Bibele ya Toloko ya Lifasi Lelinca

August 2013