Lisamu 105:1-45

 • Jehova ubonisa busepahali kwa batu bahae

  • Mulimu uhupula tumelelano yahae (8-10)

  • “Musike mwaswala batoziwa baka” (15)

  • Josefa uitusiswa ki Mulimu, haali mwa butanga (17-22)

  • Limakazo za Mulimu mwa Egepita (23-36)

  • Kuzwa kwa Maisilaele mwa Egepita (37-39)

  • Mulimu uhupula sepiso yahae ku Abrahama (42)

105  Hamuitumele ku Jehova,+ mubize libizo lahae,Muzibahaze likezo zahae mwahalaa macaba!+   Mumuopelele, mumuopelele milumbeko,Munahanisise* misebezi yahae kaufela yekomo­kisa.+   Muitumbe ka libizo lahae lelikenile.+ Lipilu za bababata Jehova litabe.+   Mubate Jehova+ ni maata ahae. Mubate pata yahae ka nako kaufela.   Muhupule misebezi yekomokisa yaezize,Limakazo zahae ni likatulo zabulezi,+   Mina bana* ba Abrahama mutangaa hae,+Mina bana ba Jakobo, baketiwa bahae.+   Ki yena Jehova Mulimu waluna.+ Likatulo zahae li mwa lifasi kaufela.+   Uhupula tumelelano yahae kuya kuile,+Sepiso yanaafile,* kuisa kwa masika aeza 1,000,+   Tumelelano yanaaezize ni Abrahama,+Ni buitamo bwanaaezize ka kukonka ku Isaka,+ 10  Bwanaatiisize ka kubueza taelo ku JakoboNi kubueza tumelalano yesafeli ku Isilaele, 11  Ali: “Nika kufa naha ya Kanana+Kuli ibe saanda samina semufilwe.”+ 12  Ka nako yeo nebali babanyinyani kwa palo ya­bona,+Ki cwalo, nebali babanyinyani hahulu, mi nebali bazwahule mwa naha.+ 13  Nebayambaezi kuzwa mwa sicaba sesiñwi kuya ku sesiñwi,Kuzwa mwa mubuso omuñwi kuya ku omuñwi.+ 14  Naasika lumeleza mutu ufi kamba ufi kubahatelela,+Kono naakalimezi malena kabakala bona,+ 15  Ali: “Musike mwaswala batoziwa baka,Mi musike mwaeza maswe bapolofita baka.”+ 16  Naatahisize lukupwe mwa naha;+Atuhelisa lika zenee bafumanisa sico.* 17  Aluma muuna kuli aitangete ku bonaMuuna yanaalekisizwe kuli abe mutanga, yena Josefa.+ 18  Batama* mahutu ahae ka mawenge,+Mulala wahae wabeiwa mwa lisipi; 19  Kufitela nako yelitalelezwa linzwi lahae,+Linzwi la Jehova ki lona lene limukenisize. 20  Mulena alaela kuli alukululwe,+Mubusi wa macaba amulukulula. 21  Amueza muzamaisi wa ndu yahae,Mubusi wa maluwo ahae kamukana,+ 22  Kuli abe ni maata a kuzamaisa* manduna bahae mwalatelaNi kuluta baana-bahulu bahae butali.+ 23  Isilaele ataha mwa Ege­pita,+Mi Jakobo apila sina muzwahule mwa naha ya Kama. 24  Mulimu atahisa kuli sicaba sahae siate hahulu;+Abaeza babamaata kufita lila zabona,+ 25  Zanaatuhelezi kuli licince lipilu zazona kuli litoye sicaba sahae,Kuli lilelisane kulwanisa batanga bahae.+ 26  Aluma Mushe mutangaa hae,+Ni Aruni,+ yanaaketile. 27  Baeza liponiso zahae mwahalaa bona,Limakazo zahae mwa naha ya Kama.+ 28  Alumela lififi mi naha yaunsufala;+Nebasika fetuhela manzwi ahae. 29  Afetula mezi abona kuba maliMi abulaya litapi zabona.+ 30  Naha yabona yatala limbotwe,+Mane ni mwa mizuzu ya silena. 31  Alaela mabuba kuyamba mwa nahaNi minañi mwa libaka zabona kamukana.+ 32  Afetula pula yabona kuba simbweweweMi alumela mamonyi* mwa naha yabona.+ 33  Anata likota zabona za veine ni za feigaMi alobaka likota za mwa naha yabona. 34  Naabulezi kuli nziye iyambe mwa naha,Nziye yabana yesakonwi kubalwa.+ 35  Yaca limela kaufela mwa naha,Mi yaca zebeilwe ki naha. 36  Kihona abulaya baeli babona kaufela mwa naha,+Bona makalelo a maata abona a lupepo. 37  Azwisa sicaba sahae mwateñi inze silwezi silivera ni gauda;+Mi mwa masika ahae hakuna yanaasitatalile. 38  Maegepita nebatabile, Maisilaele habafunduka,Kakuli nebaswelwi ki sabo ya kusaba Isilaele.*+ 39  Ayandulula lilu kuli libapate+ Ni mulilo kuli ubafe liseli busihu.+ 40  Bakupa nama mi atahisa makwali;+Azwelapili kubafepa ka sinkwa sesizwa kwa liha­limu.+ 41  Apazula licwe mi kwa poomoka mwateñi mezi;+Mi abuba mwa lihalaupa sina nuka.+ 42  Kakuli naahupuzi sepiso yekenile yanaafile ku Abrahama mutangaa hae.+ 43  Kihaa zwisa sicaba sahae mwateñi inze sitabile,+Bona baketiwa bahae inze bahuweleza ka muhuwo wa tabo. 44  Abafa linaha za macaba;+Bayola zanaasebelelize macaba amañwi ka ­taata,+ 45  Kuli bamamele litaelo ­zahae+Ni kubuluka milao yahae. Mulumbeke Jah!*

Litaluso ze kwatasi

Kamba mwendi, “Mubulele za.”
Kamba “babasimuluha.” Linzwi ka linzwi, “peu.”
Linzwi ka linzwi, “Linzwi lanaalaezi.”
Linzwi ka linzwi, “Aloba tupa kaufela ya sinkwa.” Mwendi ili kutalusa litupa zeneeitusiswa kwa kubuluka sinkwa.
Linzwi ka linzwi, “Banyandisa.”
Linzwi ka linzwi, “Kuli atame.”
Kamba “malimi a mulilo.”
Linzwi ka linzwi, “bona.”
Kamba “Halelujah!” “Jah” ki kupumela libizo la Jehova.