Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

PUZO 7

Bibele Neipolofitile Litaba Mañi ka za Mazazi Aluna?

“Sicaba sikalwanisa sicaba sesiñwi, ni mubuso ulwanise mubuso omuñwi . . . Lika zeo kaufela ki makalelo a linako za ziyezi.”

Mateu 24:7, 8

“Bapolofita ba buhata babañata bakataha mi bakakelusa babañata; mi kabakala kuekezeha kwa bumaswe, lilato la babañata likafola.”

Mateu 24:11, 12

“Hamuka utwa lindwa ni lipiho za lindwa; musike mwasaba; lika zeo linani kuezahala, kono mafelelezo hasika fita kale.”

Mareka 13:7

“Kukaba ni lizikinyeho zetuna, ni kutaela kwa lico ni matuku ayambukela mwa sibaka sesiñwi kuya ku sesiñwi; mi kukabonahala lika zesabisa ni lisupo zetuna kwa lihalimu.”

Luka 21:11

“Mwa mazazi a mafelelezo kukataha linako zetaata, zeziyeza. Kakuli batu bakaba baitati, babalata masheleñi, babaitumbaeta, babaikankabeka, babanyefula, babasa utwi bashemi babona, babasina buitumelo, babasa sepahali, babasina lilato la sipepo, babañañelela mihupulo yabona, masawana, babasina buiswalo, bababuhali, babasa lati bunde, babeteki, ba muñañatoho, babaitundumuna ka buikuhumuso, babalata minyaka kufita kulata Mulimu, bababonahala kuba balumeli kono habapili sina balumeli.”

2 Timotea 3:1-5