Lisamu 78:1-72

 • Pabalelo ya Mulimu ni kutokwa tumelo kwa Maisilaele

  • Kubulelela lusika lolusa taha (2-8)

  • “Nebasika bonisa tumelo ku Mulimu” (22)

  • “Bubeke bwa lihalimu” (24)

  • “Nebaswabisize Yakenile wa Isilaele” (41)

  • Kuzwa mwa Egepita kuya mwa Naha ya Sepiso (43-55)

  • “Bazwelapili kushemaeta Mulimu” (56)

Masikili.* Samu ya Asafi.+ 78  Mina sicaba saka, muteeleze kwa mulao waka;*Musikekele mazebe amina kwa manzwi aazwa mwa mulomo waka.   Nikaatumulusa mulomo waka ka lishitanguti. Nikabulela mayumbo a kale-kale.+   Litaba zeluutwile ni zeluziba,Zeba lukandekezi bo ndataa luna,+   Haluna kulipatela bana babona;Lukakandekela lusika lolusa taha+Likezo zebabazeha za Jehova ni maata ahae,+Lika zekomokisa zaezize.+   Naabeile kupuliso mwa JakoboMi naatomile mulao mwa Isilaele;Naalaezi bo kuku walunaKuli bazibise bana babona lika ze,+   Kuli lusika lolutaha,Bana babaka pepwa, balizibe.+ Mi bona nebaka likandekela bana babona.+   Mi cwale bao nebaka sepa Mulimu. Nebasike balibala misebezi ya Mulimu+Kono nebaka mamela milao yahae.+   Mi fo, nebasike baba inge bo kuku wabona,Lona lusika lwa muñañatoho, lwa bakwenuheli,+Lusika lwa batu ba lipilu zeshekesha,*+Bao moya wabona neusika sepahala ku Mulimu.   Maefraimi nebaitukisize ka buta,Kono bakuta mwamulaho mwa lizazi la ndwa. 10  Nebasika mamela tumelelano ya Mulimu+Mi nebahanile kuzamaya ka mulao wahae.+ 11  Hape nebalibezi zanaaezize,+Misebezi yahae yekomokisa yanaa babonisize.+ 12  Naaezize lika zemakaza fapilaa bo kuku wabona,+Mwa naha ya Egepita, mwa sibaka sa Zoani.+ 13  Naakauhanyize liwate kuli bafite fahalaa lona,Mi naayemisize mezi sina mamota.+ 14  Naabaetelezi ka lilu musihaliNi ka liseli la mulilo busihu kaufela.+ 15  Naapazuzi macwe mwa lihalaupa,Abafa mezi, banwa, bakolwa, inge bane banwa mwa buliba bwa mezi.+ 16  Atahisa linukana kuzwelela mwa licweMi abubiseza mezi fafasi inge linuka.+ 17  Kono bazwelapili kumufosezaKa kufetuhela Yapahami ka Kufitisisa mwa lihalaupa;+ 18  Bashemaeta* Mulimu mwa lipilu zabona+Ka kuzeka lico zene bashukezwi. 19  Kiha balwanisa Mulimu ka lipulelo zabona,Bali: “Kana Mulimu wakona kutoma tafule mwa lihalaupa?”+ 20  Hamubone! Naanatile licweMi kwabuba mezi mi linukana zabayula.+ “Kana hape wakona kulufa lico,Kamba kufa sicaba sahae nama?”+ 21  Jehova hanaa bautwile, ahalifa;+Mulilo+ watukela Jakobo,Mi buhali bwahae bwatukela Isilaele+ 22  Kakuli nebasika bonisa tumelo ku Mulimu;+Nebasika sepa maata ahae a kubapilisa. 23  Kiha saalaela malu,Mi akwalula likwalo za lihalimu. 24  Azwelapili kubaneliseza maana kuli bace;Abafa bubeke bwa lihalimu.+ 25  Batu baca sico sa babamaata;*+Abafa sona ka buñata kuli mane bakula.+ 26  Afukisa moya wa kwa upa mwa mahalimuMi afukisa moya wa kwa mboela ka maata ahae.+ 27  Mi abaneliseza nama sina liluli,Abaneliseza linyunywani sina mushabati o fa likamba la liwate. 28  Aliwiseza mwa mafulo ahae,Mwahalaa litende zahae kaufela. 29  Mi baca, balifunjela;Naabafile zene balakaza.+ 30  Kono pili basika felisa kale lishuke labona,Lico inze lisali mwahanu, 31  Buhali bwa Mulimu bwabatukela.+ Abulaya baana babona babatiile hahulu;+Atimeza mitangana ba Isilaele. 32  Nihakulicwalo, bafoseza Mulimu ni kufita+Mi nebasika bonisa tumelo mwa misebezi yahae yekomokisa.+ 33  Kihaa felisa mazazi abona inge moya obululwa feela,+Mi afelisa lilimo zabona ka lika zesabisa zaka sipundumukela. 34  Kono nako kaufela hanaabulaya babañwi ku bona, neba mubatanga;+Nebakutanga ni kubata Mulimu, 35  Nebahupulanga kuli Mulimu ki yena Licwe labona+Ni kuli Mulimu Yapahami ka Kufitisisa ki yena Muliululi* wabona.+ 36  Kono nebalikile kumupuma ka milomo yabonaMi bamubulelela buhata ka malimi abona. 37  Lipilu zabona nelisika kumalela ku yena;+Mi nebasika sepahala mwa tumelelano yahae.+ 38  Kono naanani makeke;+Naabaswalelanga* lifoso zabona mi naasa batimezi.+ Hañata naaiswalanga mwa kuhalifa kwahae+Mwa sibaka sa kutuhelela mabifi ahae kaufela. 39  Kakuli naahupulanga kuli nebali nama feela,+Moya ofuka ofitelela feela mi haukuti.* 40  Neba mufetuhezi hañata-ñata mwa lihalaupa+Mi neba muutwisize butuku kwa pilu mwa lihalaupa mo!+ 41  Nebakuta-kutezi kulika Mulimu,+Mi nebaswabisize* Yakenile wa Isilaele. 42  Nebasika hupula maata* ahae,Lizazi lanaa balamulezi* kwa sila,+ 43  Mwanabonahaliselize lisupo zahae mwa Egepita+Ni limakazo zahae mwa sibaka sa Zoani, 44  Ni mwanafetulezi mezi a mwa maabwa a Nile kuaeza mali+Kuli bapalelwe kunwa mezi a mwa linukana zabona. 45  Naalumile mabuba kuli abatukufaze+Ni limbotwe kuli lisinye naha yabona.+ 46  Naafile nziye yelapile lico za mwa masimu abona,Naafile nziye yezamaya sikutu miselo ya misebezi yabona.+ 47  Asinya likota zabona za veine ka simbwewewe+Ni likota zabona za sikomora ka macwe a simbwewewe. 48  Naabulaile lifolofolo zabona ka simbwewewe+Ni limunanu zabona ka mamonyi a pula.* 49  Abautwisa butuku ka buhali bwahae bobutuka,Ni mabifi, ni bunyemi, ni manyando,Ni likwata za mangeloi zetisa ziyezi. 50  Alukiseza buhali bwahae nzila. Naasika balamulela kwa lifu;Mi ababulaya ka butuku bobuyambukela. 51  Kwa mafelelezo, abulaya baeli kaufela ba mwa Egepita,+Bona makalelo a maata abona a lupepo mwa litende za Kama. 52  Kihona azwisa sicaba sahae inge lingu+Mi abazamaisa inge mutapi mwa lihalaupa. 53  Abaetelela inze bali mwa buiketo,Mi nebasina sabo;+Liwate lakwahela lila zabona.+ 54  Mi abatisa mwa naha yahae yekenile,+Ku sona sibaka se sa malundu sanaaipumanezi ka lizoho lahae la bulyo.+ 55  Alelekisa macaba fapilaa bona;+Abaabela saanda ka muhala wa kumishalisa;+Atahisa kuli masika a Isilaele aine mwa mandu abona.+ 56  Kono bazwelapili kushemaeta* Mulimu Yapahami ka Kufitisisa, ni kumufetuhela;+Nebasika isa pilu kwa likupuliso zahae.+ 57  Hape bakeluha mi nebanani bupumi sina bo kuku wabona.+ Nebasa koni kusepiwa inge mobusa sepelwi buta bobusika hohiwa.+ 58  Bazwelapili kumufoseza ka libaka zabona zelumbile,+Mi bamuhalifisa* ka maswaniso abona a kubeta.+ 59  Mulimu autwa mi ahalifa,+Mi ahana Isilaele. 60  Kwa mafelelezo, ahana tabernakele ya kwa Shilo,+Tende yanaapilile ku yona mwahalaa batu.+ 61  Atuhelela sisupo sa maata ahae kuya mwa buhapiwa;Atuhelela kanya yahae mwa lizoho la sila.+ 62  Atuhelela sicaba sahae kubulaiwa ka mukwale+Mi ahalifela saanda sahae. 63  Mulilo wacisa mitangana bahae,Mi balyanjo bahae nebasika opelelwa lipina za sinawenga.* 64  Baprisita bahae babulaiwa ka mukwale,+Mi limbelwa zene basiile nelisika lila.+ 65  Mi cwale Jehova azuha inge yazwa fa buloko,+Inge muuna yamaata,+ yazuha hakololokiwa ki waine. 66  Mi akutisa lila zahae mwamulaho;+Abashubula kuya kuile. 67  Ahana tende ya Josefa;Naasika keta lusika lwa Efraimi. 68  Kono naaketile lusika lwa Juda,+Lilundu la Sione, laalata.+ 69  Naaezize sibaka sahae sesikenile kuli siinelele inge mahalimu,*+Inge lifasi laatomile kuli liine kuya kuile.+ 70  Naaketile Davida+ mutangaa haeMi amunga kwa milaka ya lingu,+ 71  Amuzwisa kwa kulisa lingu zeanyisa;Amueza mulisana wa Jakobo, sicaba sahae,+Ni wa Isilaele, saanda sahae.+ 72  Abalisa ka pilu yesepahala,+Mi abaetelela ka mazoho a bukwala.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “tuto yaka.”
Linzwi ka linzwi, “zesika itukisa.”
Linzwi ka linzwi, “Balika.”
Kamba “sa mangeloi.”
Kamba “Yanaakutiseza baba baeza maswe.”
Linzwi ka linzwi, “Naakwahelanga.”
Kamba mwendi, “Kuli moya waya mi haukuti.”
Kamba “nebautwisize butuku.”
Linzwi ka linzwi, “lizoho.”
Linzwi ka linzwi, “lanaa baliuluzi.”
Kamba mwendi, “fibele yemaswe.”
Kamba “kulika.”
Kamba “bamuutwisa lifufa.”
Linzwi ka linzwi, “Mi balyanjo bahae nebasika lumbiwa.”
Linzwi ka linzwi, “Naayahile sibaka sahae sesikenile, inge bupahamo.”