Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 A2

Ze Mwa Bibele Ye

Bibele ya Sikuwa ya New World Translation of the Christian Greek Scriptures neizwisizwe ka silimo sa 1950, mi Bibele ya mutumbi ya New World Translation of the Holy Scriptures neihatisizwe ka silimo sa 1961. Kuzwa ka nako yeo, babali babañata bababulela lipuo zefitelela 210 batusizwe ki Bibele yeo yetolokilwe ka kunepahala kuzwa mwa lipuo za kwa makalelo, ili yekona kubalwa ka bunolo.

Ba Katengo ka Bibele ya Toloko ya Lifasi Lelinca balemuhile kuli batokwa kuitusisa puo yefita kwa lipilu za babali babapila mwa linako za kacenu. Ka lona libaka leo, mwa toloko ya Bibele ye, kulatelezwi likuka zeama muñolelo ni puo ka mabaka alatelela:

  • Kuli kuitusiswe puo yebulelwa kacenu, yebautwisisa batu. Linzwi la “peu” mwa Siheberu ni Sigerike sa kwaikale nelikona kutalusa peu ya simela hamohocwalo ni bana ba mutu, kamba baikulu, kamba maata a buuna a lupepo. Bakeñisa kuli mazazi a mwa Silozi linzwi la “peu” halisa itusiswanga hahulu kuama kwa batu, linzwi leo liyolisizwe ka manzwi afa taluso luli kulikana ni taba yebulelwa. (Genese 1:11; 22:17; 48:4; Mateu 22:24; Joani 8:37) Mwa litimana zeñata, linzwi la “mwana” ki lona lese liitusiswa hakutaluswa sepiso ya mwa Edeni, yeñozwi kwa Genese 3:15.

  • Kuli lipulelo za mwa Bibele lizibahale. Ka kuswana ni linzwi la Siheberu ni la Sigerike, linzwi la Silozi la “pilu” litalusa pilu luli ni pilu ya swanisezo, mi ka lona libaka leo, linzwi leo lisafumaneha mwa litimana za Bibele. Kono taluso hane isautwahali mwa litimana zeñwi, kuitusisizwe linzwi lelifa hande taluso ya sesibulelwa. Ka mutala, mwa buka ya Liproverbia, pulelo yeama ku mutu kuli “haana pilu” cwale seitolokilwe kuli mutu yo “haana ngana,” mi toloko ya linzwi ka linzwi ibeilwe mwa litaluso ze kwatasi. Mi manzwi amañwi acwale ka “zenunile,” “mubili,” ni “lunaka,” ni ona naaezizwe cwalo kulikana ni litaba zebulelwa. (Genese 45:18; Muekelesia 5:6; Jobo 16:15) Amañwi a manzwi ao atalusizwe mwa “Litaluso za Manzwi Aitusisizwe Mwa Bibele.”

Zeñwi ze mwa Bibele ye:

Mwa Bibele, kunani litaluso ze kwatasi zeñatanyana. Litaluso ze kwatasi zeo li mwa mifuta yelatelela:

  • “Kamba” Ki linzwi leliitusiswa hakuñolwa linzwi kamba manzwi amañwi atalusa taba ka kuswana ni mone ikatolokelwa mwa Siheberu, Siarami, kamba Sigerike, inze italusa muhupulo oswana.—Genese 1:2, litaluso ze kwatasi fa pulelo ya “moya omaata”; Joshua 1:8, “kunahanisisa.”

  • “Kamba mwendi” Ki pulelo yeitusiswa hakuñolwa linzwi kamba manzwi amañwi akona kutalusa muhupulo wa butokwa kono ili oshutana hanyinyani ni taba yebulelwa.—Genese 21:6, “ukaseha ni na”; Zakaria 14:21, “Mukanana.”

  • “Linzwi ka linzwi.” Ki pulelo yeitusiswa hakuñolwa toloko ya linzwi ka linzwi kuzwa mwa Sibeheru, Siarami, kamba Sigerike kamba lelifa taluso ya pulelo ye mwa puo ya kwa makalelo.—Genese 30:22, “kuitwala”; Exoda 32:9, “toho-taata.”

  • Litaluso ze kwatasi zefa taluso ni litaba zeñwi ka za taba yebulelwa Litaluso za mabizo (Genese 3:17, “Adama”; Exoda 15:23, “Mara”); litaba zebonisa bukiti bwa lika ni litikanyezo (Genese 6:15, “liñokolwa”); linzwi leliyemela libizo (Genese 38:5, “Naali”); litaba za butokwa zefumaneha mwa Litaba Zeekelizwe ni mwa Litaluso za Manzwi.—Genese 37:35, “Libita”; Mateu 5:22, “Gehena.”

Mwa kalulo yefumaneha kwa makalelo a Bibele, yebizwa “Litaba za Makalelo ka za Linzwi la Mulimu,” kufumaneha mukoloko wa lituto za makalelo za Bibele. Hamulaho feela wa Mañolo a mwa Bibele, kunani “Mukoloko wa Libuka za Mwa Bibele,” “Mukoloko wa Manzwi Aitusisizwe Mwa Bibele,” ni “Litaluso za Manzwi Aitusisizwe Mwa Bibele.” Litaluso za manzwi litusa mubali kuutwisisa taluso ya mwaitusiselizwe manzwi aketilwe ao mwa Bibele. Mwa Litaba Zeekelizwe A, kunani mwateñi likalulo zelatelela: “Likuka Zetusa Mwa Musebezi wa Kutoloka Bibele,” “ Ze Mwa Bibele ye,” “Mokutezi Kuli Lube ni Bibele,” “Libizo la Mulimu Mwa Mañolo A Siheberu,” “Libizo la Mulimu Mwa Mañolo A Sigerike A Sikreste,” “Chati: Bapolofita ni Malena ba Juda ni ba Isilaele,” ni “Likezahalo Zetuna Mwa Bupilo Bwa Jesu fa Lifasi.” Mwa Litaba Zeekelizwe B, kunani limapa, lichati, ni litaba zeñwi zetusa batu babatabela kuituta Bibele.

Mwa Mañolo a mwa Bibele, buka yeñwi ni yeñwi inani litaba ze mwahali, ni litimana mokufumaneha litaba zeo, ili kutusa mubali kuziba zefumaneha mwa buka yeo kaufela. Fahalaa likepe ni likepe, kuñozwi litimana zeñwi za mwa Bibele zelumelelana ni zeñozwi fa likepe leo.