Jobo 42:1-17

  • Jobo ualaba Jehova (1-6)

  • Balikani ba Jobo babalaalu banyaziwa (7-9)

  • Jehova ukutiseza Jobo zanaanani zona (10-17)

    • Bana ba Jobo babashimani ni babasizana (13-15)

42  Cwale Jobo aalaba Jehova, ali:   “Cwale naziba kuli wakona kueza lika kaufelaNi kuli hakuna seulelile kueza sesipala ku wena.+   Ubulezi kuli: ‘Ki mañi yo yapata kelezo yaka ka kutokwa zibo?’+ Kiha senibulela, kono isiñi ka kutwisisoKa za lika zekomokisa hahulu ku na, zenisa zibi.+   Ubulezi kuli: ‘Aku niteeleze, mi nikabulela. Nikubuze, wena unitaluseze.’+   Mazebe aka autwile zahao,Kono cwale nakubona ka meeto aka.   Ki lona libaka hanikutisa manzwi aka,+Mi nibonisa kubaka kwaka ka kuina mwa liluli ni mwa mufuse.”+  Jehova hasaabulelezi Jobo manzwi ao, Jehova abulelela Elifazi wa Mutemani, ali: “Buhali bwaka bwakutukela ni balikani bahao bababeli,+ kakuli hamusika bulela niti ka zaka+ sina mwaezelize Jobo mutangaaka.  Cwale uunge lipoho ze 7 ni lingu zabaana ze 7 mi muye ku mutangaaka Jobo, muyo ikezeza sitabelo sa kucisa. Mi Jobo mutangaaka uka milapelela.+ Mi luli nikaamuhela kupo yahae* ya kuli nisike namieza kulikana ni butoto bwamina, kakuli hamusika bulela niti ka zaka sina mwaezelize Jobo mutangaaka.”  Cwale Elifazi wa Mutemani, Bilidadi wa Mushuha, ni Zofari wa Munaama baya ni kuyo eza zanaa babulelezi Jehova. Mi Jehova aamuhela tapelo ya Jobo. 10  Jobo hasaalapelezi balikani bahae,+ Jehova afelisa manyando a Jobo+ mi amukutiseza sifumu sahae.* Jehova amufa ka bubeli zanaaluwile sapili.+ 11  Banabahabo yena kaufela ni likaizeli zahae ni balikani bahae+ kaufela bakale bataha ku yena mi bato ca ni yena lico mwa ndu yahae. Bamuutwela butuku ni kumuomba-omba kabakala ziyezi kamukana yanaalumelelize Jehova kuli imutahele. Yomuñwi ni yomuñwi wabona amufa mpo ya masheleñi ni lisale la gauda. 12  Ka mukwa ocwalo, Jehova afuyola hahulu bupilo bwa Jobo bwa mafelelezo kufita bwa makalelo,+ mi Jobo aluwa lingu ze 14,000, likamele ze 6,000, lipani ze 1,000 za likomu, ni limbongolo zabasali ze 1,000.+ 13  Hape apepa bana babañwi babashimani ba 7 ni bana babañwi babasizana babalaalu.+ 14  Mwanaa hae wamusizana wapili amubeya libizo la Jemima, wabubeli amubeya la Keziya, mi wabulaalu amubeya la Kereni-apuki. 15  Mwa naha kaufela nekusina basali bane bafita bana ba Jobo babasizana kwa bunde, mi ndataa bona abafa saanda hamoho ni likaizeli zabona. 16  Hamulaho wa zeo, Jobo apila lilimo ze 140, mi abona bana bahae ni baikulyae, kuisa kwa lusika lwabune. 17  Kwa mafelelezo, Jobo ashwa, hasaapilile nako yetelele ni kuikola bupilo.*

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “Luli nikananula pata yahae.”
Linzwi ka linzwi, “Jehova afelisa buhapiwa bwa Jobo.”
Linzwi ka linzwi, “hasaasupezi ni kuatelwa ki mazazi.”