Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

PUZO 6

Bibele Neipolofitile Litaba Mañi ka za Mesiya?

BUPOLOFITA

“Wena Betelehema Efrata, . . . ku wena kukazwa yenika keta kuba mubusi mwa Isilaele.”

Mika 5:2

TALELEZO

“Jesu hasaapepilwe mwa Betelehema wa mwa Judea mwa mazazi a mulena Heroda, babanuha ka linaleli ba kwa Upa bataha mwa Jerusalema.”

Mateu 2:1

BUPOLOFITA

“Baikabela liapalo zaka mwahalaa bona, mi baaba liapalo zaka ka loto.”

Samu 22:18

TALELEZO

“Cwale masole hase bakokotezi Jesu fa kota, baanga liapalo zahae za fahalimu ni kulialula mwa likalulo zeene . . . Kono siapalo sa mwahali sona nesisina muluko, kakuli kaufelaa sona nesilukilwe sina lisila lililiñwi kuzwa kwahalimu kuya kwatasi. Kiha babulelisana, bali: ‘Lusike lwasipazula, kono lupose loto kuli luzibe kuli sikaba sa mañi.’”

Joani 19:23, 24

BUPOLOFITA

“Usileleza masapo ahae kaufela; hakuna nihaiba lililiñwi ku ona lelilobehile.”

Samu 34:20

TALELEZO

“Habafita ku Jesu, babona kuli nasaashwile kale, mi nebasika lobaka mahutu ahae.”

Joani 19:33

BUPOLOFITA

“Naatabilwe kabakala bufosi bwaluna.”

Isaya 53:5

TALELEZO

“Yomuñwi wa masole amutaba mwa lubaci ka lilumo, mi honafo kwazwa mali ni mezi.”

Joani 19:34

BUPOLOFITA

“Banilifa lituwelo zaka, ili lishekele za silivera ze 30.”

Zakaria 11:12, 13

TALELEZO

“Cwale yomuñwi wa ba 12, yabizwa Judasi Isikariota, aya kwa baprisita babahulu mi ayo li ku bona: ‘Muka nifañi kuli nimibetekele yena?’ Bamusepisa lishekele za silivera ze 30.”

Mateu 26:14, 15; 27:5