Lisamu 89:1-52

 • Kuopela za lilato la Jehova lelisa feli

  • Tumelelano ni Davida (3)

  • Bana ba Davida bakaina kuya kuile (4)

  • Mutoziwa wa Mulimu ubiza Mulimu kuli “Ndate” (26)

  • Tumelelano ni Davida ikatalelezwa (34-37)

  • Mutu haakoni kupicuka Libita (48)

Masikili.* Samu ya Etani+ wa Muezirani. 89  Nikaopela kuya kuile za mwaboniseza Jehova lilato lelisa feli. Ka mulomo waka nikazibahaza busepahali bwahao kwa masika kaufela.   Kakuli niize: “Lilato lelisa feli likayahiwa* kuya kuile,+Mi utiisize busepahali bwahao mwa mahalimu.”   “Niezize tumelelano ni muketiwa waka;+Nikonkile ku Davida mutangaaka, nali:+   ‘Nikatiisa bana* bahao+ kuya kuile,Mi nikatiisa lubona lwahao mwahalaa masika kaufela.’”+ (Selah)   Wena Jehova, mahalimu alumbeka misebezi yahao yemakaza,Ki cwalo, alumbeka busepahali bwahao mwa puteho ya babakenile.   Kakuli ki mañi mwa mahalimu yakona kubapanyiwa ni Jehova?+ Ki mañi yaswana ni Jehova mwahalaa bana ba Mulimu?+   Mulimu usabiwa hahulu mwa sikwata sa babalukile;+Ki yomutuna mi usabiwa hahulu ki baba mupotolohile kaufela.+   Wena Jehova Mulimu wa limpi,Wena Jah, ki mañi yanani maata inge wena?+ Busepahali bwahao bukupotolohile.+   Ki wena yabusa liwate lelibifile;+Mandinda alona habifa, waaombalisa.+ 10  Upyatile Rahaba,+ inge yabulailwe.+ Uhasanyize lila zahao ka lizoho lahao lelimaata.+ 11  Mahalimu ki ahao, ni lifasi ki lahao;+Naha ni ze ku yona kamukana+ ki wena yaliezize. 12  Mutulo ni mboela ki wena yaliezize;Tabore+ ni Hermoni+ lilumbeka libizo lahao ka tabo. 13  Lizoho lahao limaata;+Lizoho lahao litiile;+Lizoho lahao la bulyo lipahami.+ 14  Kuluka ni katulo yelukile ki zona mutomo wa lubona lwahao;+Lilato lelisa feli, ni busepahali, li fapilaa hao.+ 15  Tabo ki ya batu babaziba muhuwo wa nyakalalo.+ Bazamaya mwa liseli la pata yahao, wena Jehova. 16  Bataba kabakala libizo lahao lizazi kaufela,Mi babubekiwa ka kuluka kwahao. 17  Kakuli ki wena kanya ya maata abona,+Mi ka tumelezo yahao, maata* aluna aekezeha.+ 18  Kakuli tebe yaluna izwa ku Jehova,Mulenaa luna uzwa ku Yakenile wa Isilaele.+ 19  Ka nako yani neubulezi mwa pono ku babasepahala bahao, wali: “Nifile maata ku yamaata;+Nipahamisize muketiwa yeniketile mwahalaa batu.+ 20  Nifumani Davida mutangaaka;+Nimutozize ka oli yaka yekenile.+ 21  Lizoho laka lika mutusa,+Mi lizoho laka lika mutiisa. 22  Hakuna sila sesika mulifisa ñamba,Mi hakuna mutu yasika luka yaka muhatelela.+ 23  Nikatubaka lila zahae fapilaa hae+Mi nikabulaya baba mutoile.+ 24  Busepahali bwaka ni lilato laka lelisa feli liinzi ni yena,+Mi maata* ahae akaekezeha kabakala libizo laka. 25  Nikabeya lizoho* lahae fahalimwaa liwateNi lizoho lahae la bulyo fahalimwaa linuka.+ 26  Ukahuweleza ku na, ali: ‘Ki wena Ndate,Mulimu waka ni Licwe leli nipilisa.’+ 27  Mi nika mueza mweli,+Yapahami kufita malena kaufela ba lifasi.+ 28  Nikazwelapili kumubonisa lilato lelisa feli kuya kuile,+Mi tumelelano yaka ni yena haina kulobiwa.+ 29  Nikatiisa bana* bahae kuya kuileMi nikatahisa kuli lubona lwahae lubeteñi kamita sina mahalimu.+ 30  Bana bahae haiba batuhela kumamela mulao wakaMi basazamayi ka litaelo* zaka, 31  Haiba batula litaelo zakaMi basamameli milao yaka, 32  Nika banata ka tupa kabakala kusautwa* kwabona+Ni kubashapa kabakala bufosi bwabona. 33  Kono hanina kutuhela kumubonisa lilato laka lelisa feli+Kamba kupalelwa kubuluka sepiso yaka.* 34  Hanina kuloba tumelelano yaka+Kamba kucinca seubulezi mulomo waka.+ 35  Ka kuba yakenile, nikonkile feela hañwi;Hanina kubulelela Davida buhata.+ 36  Bana* bahae bakaba teñi kuya kuile;+Lubona lwahae lukaba teñi kamita inge lizazi fapilaa ka.+ 37  Lukatiya kuya kuile sina kweli,Sina paki yesepahala ye mwa mahalimu.” (Selah) 38  Kono cwale umuyumbile ni kumuhana;+Unyemezi mutoziwa wahao. 39  Uhanile tumelelano yene uezize ni mutangaa hao;Usilafalize kuwani yahae ya bulena ka kuinepela fafasi. 40  Uwisize mamota ahae a macwe* kaufela;Usinyize mileneñi yahae yesilelelizwe. 41  Babafita mwa nzila kaufela bamubukuzi;Ufetuhile yashubulwa ku babayahile ni yena.+ 42  Wena ufile lila zahae tulo;*+Utabisize lila zahae kaufela. 43  Hape ukutiselize mukwale wahae mwamulaho,Mi utahisize kuli asike atiya mwa ndwa. 44  Ufelisize kanya yahaeMi uwiselize lubona lwahae fafasi. 45  Ukusufalize mazazi a bunca bwahae;Umuapesize maswabi. (Selah) 46  Wena Jehova, ukaanga nako yekuma kai unzo ipatile? Kana ukaipata kuya kuile nji?+ Kikuli buhali bwahao bukazwelapili kutuka inge mulilo? 47  Uhupule bukuswani bwa bupilo bwaka!+ Kana batu kaufela neuba bupile kusina mulelo? 48  Ki mañi yakona kupila asashwi nikamuta?+ Kana wakona kuitamulela kwa maata a Libita?* (Selah) 49  Wena Jehova, likai likezo zahao za kwamulaho za lilato lelisa feli,Zene ukonkile ku Davida ka busepahali bwahao?+ 50  Wena Jehova, uhupule linyefulo zanyefulwa ka zona mutangaa hao;Moniitiiseza kabakala* linyefulo za macaba kaufela; 51  Molilwahezi lila zahao, wena Jehova;Molilwahezi mihato kaufela ya mutoziwa wahao. 52  Jehova alumbekwe kuya kuile. Ameni, Ameni.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “likaina.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Linzwi ka linzwi, “lunaka.”
Linzwi ka linzwi, “lunaka.”
Kamba “zamaiso.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Kamba “likatulo.”
Kamba “bukwenuheli.”
Linzwi ka linzwi, “Kamba kupuma ka kusaya ka busepahali bwaka.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Kamba “makundamo ahae a macwe.”
Linzwi ka linzwi, “unanuzi lizoho la bulyo la lila zahae.”
Linzwi ka linzwi, “lizoho la Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Linzwi ka linzwi, “Monilwalezi mwa sifuba saka.”