Amalumbo 113:1-9

113  Lumbanyeni Jah!+Mwe babomfi ba kwa Yehova,+ mulumbanyeni,Lumbanyeni ishina lya kwa Yehova.+   Licindikwe ishina lya kwa Yehova+Ukufuma nomba ukuya umuyayaya.+   Ukufuma ku kutula kwa kasuba ukufika ku kuwa kwa kako+Ishina lya kwa Yehova lilumbanishiwe.+   Yehova ali pa muulu ukucila inko shonse;+Ubukata bwakwe bwacila imyulu.+   Nani uwaba nga Yehova Lesa wesu,+Uwaikala apatali sana?+   Alakontama pa kuti aloleshe pa myulu na pe sonde,+   Pa kuti emye umulanda mu lukungu;+Aimya umupiina ukumufumya pa cishala,+   No kumulenga ukwikala na abakata,+Abakata ba mu bantu bakwe.+   Alenga ing’umba ukwikala mu ng’anda+No kulenga yaba ne nsansa pantu yafyala abana.+Lumbanyeni Jah!+

Amafutunoti