Amalumbo 26:1-12

Ulwa kwa Davidi. 26  Mpinguleni,+ mwe Yehova, pantu nyenda muli bukaele bwandi,+Kabili natetekela Yehova, pa kuti nitalantanta.+   Nceeceeteni, mwe Yehova, kabili njesheni;+Sangululeni imfyo shandi no mutima wandi.+   Pantu icikuuku cenu cili pa menso yandi,Kabili naenda mu cine cenu.+   Nshaikala pamo na ba bufi;+Kabili nshendela pamo na ba bumbimunda.+   Napata ulukuta lwa ncitatubi,+Kabili nshikala pamo na babifi.+   Nkasamba iminwe yandi mu kaele,+Kabili nkashinguluka iciipailo cenu, mwe Yehova,+   Ku kulenga ukutasha kumfwike sana,+E lyo no kubila ifipesha amano fyenu fyonse.+   Mwe Yehova, nalitemwa ing’anda mwikalamo+Ne cifulo ca bwikalo bwa bukata bwenu.+   Mwinjipaila pamo na babembu,+Nangu ukunjipaila pamo na baba no mulandu wa mulopa,+ 10  Abo mu minwe yabo mwaba imicitile yabipa,+Kabili abo ukuboko kwabo ukwa ku kulyo kwaisulamo amafisakanwa.+ 11  Lelo ine, nkenda muli bukaele bwandi.+Iye ndubuleni+ kabili mbeleleni uluse.+ 12  Ulukasa lwandi lukeminina apabatama;+Pa kati ka mabumba ayalongene e po nkalumbanishisha Yehova.+

Amafutunoti