Amalumbo 79:1-13

Ulwimbo lwa kwa Asafi. 79  Mwe Lesa, inko shaisa mu bantu benu;+Nashikowesha itempele lyenu ilya mushilo;+Shacita Yerusalemu ukuba ifitantaala.+   Shapeela ifitumbi fya babomfi ku fyuni fya mu lwelele ukuti filye,+Imibili ya ba cishinka benu shapeela ku fiswango fya mu mpanga.+   Shapongolola umulopa wabo nga menshiUkushinguluka Yerusalemu, kabili tapali no wa kubashiika.+   Natuseebana ku bantu abatushinguluka,+Tuli ica kupumya kabili ica kuwela ku batushinguluka.+   Kufika lilali, mwe Yehova, ubukali bwenu bukapwa?Bushe mukakalipa umuyayaya?+Bushe ubukali bwenu bukaleka lilali ukupya ngo mulilo?+   Pongolweleni ubukali bwenu pa nko ishishamwishiba,+Na pa mabufumu ayashililila kwi shina lyenu.+   Pantu Yakobo nabamulya,+Kabili nabonaula ne cifulo cakwe ica kwikalamo.+   Imembu sha fikolwe fyesu mwishibukishisha pali ifwe.+Angufyanyeni! Lekeni inkumbu shenu shitusange,+Pantu tamuli amaka nangu panono muli ifwe.+   Twafweni, mwe Lesa we pusukilo lyesu,+Pa mulandu wa bukata bwe shina lyenu;+Kabili tupokololeni no kufimba pa membu shesu pa mulandu we shina lyenu.+ 10  Nga cinshi ico inko shingasosela ashiti: “Ali kwi Lesa wabo?”+Lekeni twishibe ilyo mukalandula+Umulopa wa babomfi benu uo inko shasuumya.+ 11  Umfweni ukuteta kwa mufungwa.+Ukulingana na maka ya kuboko kwenu pokololeni abalingilwa ukufwa.+ 12  Kabili bwesesheni ku batushinguluka umuseebanya pa fifuba fyabo imiku cinelubali (7)+Umuseebanya uo bamuseebenyeko, mwe Yehova.+ 13  Lelo ifwe fwe bantu benu kabili umukuni uwaba mu mpanga yenu iya mulemfwe,+Lyonse twakulamutootela;Twakulamulumbanya ku nkulo ne nkulo.+

Amafutunoti