Amalumbo 6:1-10

Ku ng’omba nkalamba, pa filimba fya nsale pali sheminiti.+ Ulwimbo lwa kwa Davidi. 6  Mwe Yehova, mwinungikila mu bukali bwenu,+Kabili mwinungikila mu cipyu cenu.+   Mbeleleni uluse, mwe Yehova, pantu nshili na maka.+Mposheni,+ mwe Yehova, pantu nayatentuka amafupa yandi.   Cine cine umweo wandi nausakamikwa nga nshi;+Lelo imwe, mwe Yehova—kufika lilali?+   Bweleni,+ mwe Yehova, pokololeni umweo wandi;+Mpususheni pa mulandu wa cikuuku cenu.+   Pantu abafwa te kuti balande pali imwe;+Nani engamulumbanya mu Nshiishi?*+   Nimfunshika ku fya kuteta fyandi;+Ubushiku bonse nenga ica kulaalapo candi ukubomba;+Ku filamba fyandi nenga ubusanshi bwandi ukubomba.+   Ukucula kwalenga ilinso lyandi ukunaka,+Lyakota pa mulandu wa balwani bandi bonse.+   Ntalukeni, imwe bonse mwe bacita ifyabipa,+Pantu Yehova akomfwa ishiwi lya kulila kwandi.+   Yehova ukumfwa akomfwa ukulomba kwandi no kumbelela uluse,+Yehova akapokelela ipepo lyandi.+ 10  Abalwani bandi bonse bakekatwa insoni+ icine cine kabili bakasakamikwa;Bakapilibuka, bakomfwa insoni apo pene fye.+

Amafutunoti

Moneni Icipande calenga 4 ica Ifyalundwako.