Amalumbo 11:1-7

Ku ng’omba nkalamba. Ulwa kwa Davidi. 11  Muli Yehova e mo nauba.+Nga kuti mwatila shani ku mweo wandi:“Fulumukila ku lupili lwenu nge cuni!+   Pantu, moneni! ababifi bateyanya ubuta bwabo,+Batinta umufwi wabo ku mwando wa buta,Ukuti balase mu mfifi pa bantu abaololoka imitima.+   Ilyo umufula wa kukuulapo waonaulwa,+Cinshi uwalungama engacita?   Yehova ali mwi tempele lyakwe ilya mushilo.+Yehova—mu muulu e mwaba icipuna cakwe ica bufumu.+Amenso yakwe yalamona, amenso yakwe ayabeeka yaceeceeta+ abana ba bantu.   Yehova aceeceeta umulungami no mubifi,+Na onse uwatemwa ubunkalwe alimupata.+   Akalosesha pa babifi ifiteyo, umulilo na mabwe ya mingu+No mwela uubabula, e o bakanwa.+   Pantu Yehova alilungama;+ atemwa imicitile yalungama.+Abatambalala e bakamona icinso cakwe.+

Amafutunoti