Amalumbo 123:1-4

Ulwimbo lwa pa Kuninika. 123  Nainwina amenso yandi kuli imwe,+Mwe baikala mu muulu.+   Moneni! Ifyo amenso ya babomfi yalola ku minwe ya kwa shikulwibo,+Ne fyo amenso ya mubomfi mwanakashi yalola ku minwe ya kwa nakulu,+E fyo na menso yesu yalola kuli Yehova Lesa wesu+Mpaka atupaala.+   Tubeleleni uluse, mwe Yehova, tubeleleni uluse;+Pantu natuseebana ukuseebana ukukalamba.+   Natutendwa icine cine ukupumya kwa baikala umutelelwe,+Natutendwa umuseebanya wa ba cilumba.+

Amafutunoti