Amalumbo 93:1-5

93  Yehova naba imfumu!+Nafwala ukupuulama;+Yehova nafwala, naikaka amaka nge lamba lya mu musana.+Kabili pano isonde napapampamikwa ica kuti te kuti patelentenshiwe.+   Icipuna cenu ica bufumu calipampamikwa ukufuma ku kale;+Imwe mwabako ukufuma umuyayaya.+   Imimana yasansula amashiwi, mwe Yehova,Yasansula amashiwi ya iko;+Imimana yakonkanyapo ukubuluma kwa iko ukwa maka.+   Acila ukubuluma kwa menshi ayengi,na mabimbi ya muli bemba ayakalamba,+Yehova ni katebebe+ mu muulu.   Ifya kutwibukishako fyenu fya cishinka nga nshi.+Mwe Yehova, mu ng’anda yenu mutwalilile ukuba umwa mushilo+ inshiku pe.+

Amafutunoti