Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Amalyashi ya mu Baibolo ayo Babelenga nge Cangalo

Mule-elenganya ifyalecitika ilyo mulekutika kuli aya amalyashi ya mu Baibolo ayo babikamo ifiunda, inyimbo, e lyo no uleshimika ilyashi. Aya amalyashi e ko yaba na mu lulimi lwa bankomamatwi.

Saleni ululimi mu kabokoshi kakusalilapo indimi e lyo mutinike apaleti fwayeni pa kuti mumone impapulo shabako muli ulo lulimi. Lembeni Amashiwi yaba mu mutwe wa lupapulo pa kuti mumone impapulo shimbi umwaba ayo amashiwi.

 

SALENI