Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone fimbi ifilimo

Inte sha kwa Yehova

Cibemba

Ukulongana Kwesu

Ishibeni ifyo tupepa. Ishibeni apo bapepela uko mwikala.

Fwayeni Apakulonganina Mupepi na Uko Mwikala

Bushe ukulongana kwesu kuba shani?

Inte sha kwa Yehova balongana imiku ibili mu mulungu. (AbaHebere 10:24, 25) Uku ukulongana kutendeka ne pepo ilyo bonse bakutikako. Pa numa, tutendeka ukusambilila ifyaba mu Baibolo no kumona ifyo twingafibomfya mu mikalile yesu.

Imbali ishingi ishiba pa mapepo yesu sha kulanshanya, kwati ni filya ciba mu kalasi ku sukulu. Ukulongana kutendeka no lwimbo e lyo ne pepo, kabili ifi fine e fyo ciba na pa kulekelesha.

Uuli fye onse nangu fye te Nte ya kwa Yehova kuti aisa ku mapepo yesu. Tuleta fye bonse ukusangwako. Tatulipilisha kabili tabapishamo imbale ya mutuulo.