Kopololeni ifyangalo ifilanda pa malyashi ya mu Baibolo, kabili sambilileniko amasambililo yacindama pa bantu balembwa mu Baibolo na pa fyalecitika.