Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Ifyangalo fya Kukutikako

Kopololeni ifyangalo ifilanda pa malyashi ya mu Baibolo, kabili sambilileniko amasambililo yacindama pa bantu balembwa mu Baibolo na pa fyalecitika.

 

Pali ino nshita ifyo mulefwaya tafilabako muli ulu lulimi.

Muli ulu lulimi, apo mwingasanga ifyebo ni pali iyi mitwe: