Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Lombeni Ukumutandalila

Bushe kuti mwatemwa ukwishibilapo na fimbi pali Baibolo? Nga kuti mwatemwa, lombeni ukuti mulesambilila Baibolo pa ng’anda pa mwenu nelyo pa cifulo cimbi ico mwingatemwa ukwabula ukulipila. Lembeni pali formu iili pe samba.

Tuli no kubomfya fye ifyebo mwalalemba pa kuti tukamutandalile. Tuli no kukonka amafunde yesu ayalanda pa fya kubomfya ifyebo tupoka ku bantu aya Global Policy on Use of Personal Data.

Icishibisho ifi Kuli Ubulwele bwa Korona (COVID-19): Mu ncende ishingi tatuletandalila abantu ukuti tubashimikile imbila nsuma kabili tatulelongana pamo. Nga mwapwa ukulemba ino formu mubikepo ne nambala ya foni yenu pa kuti Nte uwikala mu ncende mwikala akamutumine foni.